KATEDRA FILOZOFII SPOŁECZNEJ
- Aktualności - 
2016    2015    2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008

 

» 02.12.2009 - KONFERENCJA: Wiedza - między słowem a obrazem

 

W dniach 27 – 28 listopada 2009 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Wiedza – między słowem a obrazem”, zorganizowana przez trzy katedry Instytutu Socjologii KUL – Socjologii Wiedzy i Edukacji, Filozofii Społecznej oraz Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

 

Głównym celem konferencji było wskazanie, jak wiedza jest obecna w słowie i obrazie (najbardziej ewidentnych środkach utrwalania i transmisji myśli), ale także w innych nośnikach, które wyraża termin „między”. Na konferencji swoje referaty wygłosiło ponad 50 osób z Polski i zza granicy. Obrady główne, podzielone na dwa dni, odbywały się w trzech grupach tematycznych.

 

Zapraszamy do obejrzenia:

programu,

plakatu,

galerii zdjęć.

Można także przeczytać sprawozdanie z przebiegu konferencji.

 

Patronat nad konferencją objęło Radio Centrum, ale o konferencji mówiły także inne media: TVP Lublin, Radio Lublin, student.lublin.eu, wiedzaiedukacja.eu, centrum.fm.

 

.............................................................................................................

 

» 20.11.2009 - Studia nad wiedzą. Wiedza - władza

 

Polecamy uwadze książkę pt. "WIEDZA - WŁADZA", powstałą przy współpracy Katedry Filozofii Społecznej z Katedrą Socjologii Wiedzy i Edukacji oraz Katedrą Makrostruktur i Ruchów Społecznych. To drugi tom z cyklu "Studia nad wiedzą", tym razem przygotowany pod redakcją J. Szymczyka, M. Zemło i A. Jabłońskiego.

 

wiedza - władza"Celem niniejszej książki jest ukazanie związków między wiedzą a władzą zachodzących na różnych płaszczyznach życia społecznego. Publikacja uwzględniająca odmienne paradygmaty i perspektywy badawcze ma charakter interdyscyplinarny. Odnajdujemy w niej zarówno wątki z zakresu subdyscyplin socjologicznych, jak i innych nauk społecznych i humanistycznych. Odzwierciedla to struktura książki, na którą składają się trzy zasadnicze bloki tematyczne.
  1. Wiedza a władza: aspekt historyczno-teoretyczny - znajdują się teksty autorów uwzględniające m.in.: ujęcie historyczne, socjologiczne i politologiczne relacji omawianych kategorii; typy wiedzy i stosunki władzy; relacjonistyczne rozumienie władzy; koncepcję Michela Foucaulta, pojęcie władzy Talcotta Parsona.
  2. Władza ekspercka a instrumentalizacja władzy - przedmiotem analizy autorów są takie szczegółowe kwestie, jak: biowładza i biopolityka; biowładza w późnej nowoczesności; społeczne role socjologów w Polsce w latach 1945-1989; zagadnienie użyteczności socjologii, problem szkodliwej wiedzy albo władzy ignorancji.
  3. Wiedza - władza a tożsamość i zmiana społeczna - zamieszczono teksty dotyczące: wiedzy, której przedmiotem jest polska rzeczywistość polityczna ostatniego dwudziestolecia; budowania tożsamości zbiorowej i jednostkowej na bazie przeobrażeń sfery politycznej; wykorzystania wiedzy lokalnej w kreowaniu małych ojczyzn; relacji wiedzy i władzy w oświacie oraz imperialnego państwa rynkowego."
                                                                                                                                  ( z Przedmowy )

.............................................................................................................

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016, godz. 11:15 - Tomasz Peciakowski