Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii 

 

Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Instytutu Psychologii KUL powstała w 1979 roku. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem w latach 1979 - 2006 był ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna. Katedra jako jedna z pierwszych jednostek naukowych w Polsce w swych badaniach oprócz zagadnień związanych z psychologią społeczną, poruszała również zagadnienia związane z psychologią religii.

Obecnie pracownicy Katedry prowadzą szereg badań z zakresu psychologii społecznej dotyczących m.in.: problematyki postaw, atrakcyjności interpersonalnej, altruizmu, orientacji społecznych, funkcjonowania jednostek w dużych społecznościach, preferencji wartości, stereotypów i uprzedzeń, psychospołecznych uwarunkowań postaw wobec narodu i ojczyzny. W problematyce religijności podejmowane są m.in. takie tematy, jak: funkcja religijności w osobowości człowieka, egzystencjalne korelaty religijności, psychologiczne aspekty doświadczenia Sacrum, religijność a zdrowie, funkcja religijności w sytuacjach trudnych, relacje interpersonalne a relacja do Boga, narcyzm a religijność.

Efektem wieloletniej pracy badawczej jest opracowanie i adaptacja szeregu metod badawczych pozwalających ujmować zarówno sposób funkcjonowania jednostki w relacjach społecznych, jak również umożliwiających pomiar i charakterystykę religijności oraz czynników wpływających na jej kształt.

Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii od wielu lat współpracuje z Centrum Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. W roku akademickim 2004/2005 Katedra rozpoczęła współpracę ze Słowacką Akademia Nauk. Przedmiotem tej współpracy jest realizacja badań dotyczących poznawczych korelatów religijności.

Katedra, oprócz działalności badawczej, prowadzi również dydaktykę: m.in. zajęcia z: psychologii społecznej, psychologii komunikacji społecznej, psychologii kultury, psychologii religii, psychologii moralności oraz psychologii pastoralnej. W czasie kilkudziesięciu lat działalności na seminariach z psychologii społecznej i psychologii religii obroniono kilkaset prac magisterskich i kilkanaście prac doktorskich. W ramach Katedry funkcjonuje także, powstałe w 1983 roku z inicjatywy Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, dwuletnie Podyplomowe Studium Poradnictwa i Psychoterapii dla Duchowieństwa.

 

Autor: Michał Wiechetek
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2016, godz. 09:08 - Michał Wiechetek