3 (16) 2014, nr 1

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

Od Redaktora Naczelnego (ks. Mirosław Sitarz)

 

ARTYKUŁY

 

Normy o chrześcijanach

 

Tomasz Pawlak

Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego

Formation Human Candidates for the Priesthood in the “Principles of Priestly Formation in Poland” of 1999 and the Resolutions of the Second Polish Plenary Synod [SUMMARY]

La formation humaine des candidats au sacerdoce selon « Les règles de la formation sacerdotale en Pologne » en 1999 et les résolutions du deuxième Synode Plénier National Polonais

» Pełny tekst (PDF)

 

Agnieszka Zalewska

Pojęcie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Concept of the Christian Faithful in the Code of Canon Law of 1983 [SUMMARY]

La notion de fidèles chrétiens dans le Code de droit canonique de 1983

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo zakonne

 

Maria Van Scott

The Status of the Consecrated Person in the Teaching of John Paul II

Status prawny osoby konsekrowanej w nauczaniu Jana Pawła II [STRESZCZENIE]

Le statut des personnes consacrées à l'enseignement de Jean-Paul II

» Pełny tekst (PDF)

 

Jacek Siedlecki

Bezstronność w postępowaniu karnym wobec zakonnika, który popełnił przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu (kan. 695 § 1; 1395 § 2)

Impartiality in the Criminal Proceedings against Monk who Committed an Offence against the Sixth Commandment (can. 695 § 1; 1395 § 2) [SUMMARY]

L'impartialité dans la procédure pénale contre le moine, qui a commis un délit contre le sixième commandement (can. 695 § 1; 1395 § 2)

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo o sakramentach świętych

 

Wojciech Witkowski

Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa

Measures of Proofs’ Consideration in the Canonical Trial of Nullity of Marriage [SUMMARY]

Les critères d’évaluation des preuves dans les processus de nullité de mariage

» Pełny tekst (PDF)

 

Piotr Wojnarowicz

Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI

Sacraments of Holy Orders and Matrimony by the motu proprio Omnium in mentem written by Benedict XVI [SUMMARY]

Les sacrements de l'ordre et le mariage selon motu proprio Omnium in mente de Benoît XVI

» Pełny tekst (PDF)

 

Paweł Zając

Wierny świecki jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (kan. 230 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku)

Lay Persons as the Extraordinary Minister of Holy Communion (can. 230 § 3 of the Code of Canon Law) [SUMMARY]

Un fidèle laïc comme un ministre extraordinaire de la sainte Communion (c. 230 § 3 du Code de droit canonique de 1983)

» Pełny tekst (PDF)

 

Dobra doczesne Kościoła

 

Tomasz Jakubiak

Czy można sprzedawać rzeczy święte?

Can Sacred Object be Sold? [SUMMARY]

Est-ce que l’on peut vendre des choses sacrées?

» Pełny tekst (PDF)

 

Jozef Marčin

Wynagrodzenie duchownych w Republice Słowackiej

The Remuneration of the Clergy in the Slovak Republic [SUMMARY]

La rémunération des clercs en République Slovaque

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo karne

 

Karolina Grudzińska

Sprawstwo czynu zabronionego w świetle art. 194 Kodeksu karnego z 1997 roku

The Deed Authorship Prohibited in the Light of art. 194 Criminal Code from 1997 [SUMMARY]

La perpétration d'un acte prohibé en vertu de l'art. 199 du Code pénal de 1997

» Pełny tekst (PDF)

 

Arkadiusz Saternus

Zasada legalności w kontekście normy ogólnej z kan. 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Principle of Legality in the Context of the General Norm in can. 1399 of the Code of Canon Law of 1983 [SUMMARY]

Le principe de légalité dans le contexte de la norme générale de can. 1399 du Code de droit canonique de 1983

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Terpin

Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Nature and Effects of Excommunication in the 1983 Code of Canon Law [SUMMARY]

La nature et les conséquences de l'excommunication selon le Code de droit canonique de 1983

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościelne prawo publiczne

 

Monika Menke

Proces kształtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym

The Forming Process of the New Model of the Relationship between Church and State in the Czech Republic after the Property Settlement [SUMMARY]

Le processus d'élaboration d'un nouveau modèle de la relation entre l'Église et l'État dans la République Tchèque après l'alignement des biens

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Szafranko

Regulacje dotyczące szkół katolickich w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w prawie polskim

Regulations Concerning Catholic Schools in the Code of Canon Law of 1983 and in Polish Law [SUMMARY]

Les régulation sur les écoles catholiques dans le Code de droit canonique de 1983 et dans le droit polonais

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. Mirosław Sitarz, Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013 (Sylwia Maziarczuk)

» Pełny tekst (PDF)

 

Mirosław Sitarz, Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 (Agnieszka Romanko)

» Pełny tekst (PDF)

 

Piotr Steczkowski, Penitencjaria Apostolska (XIII-XVI w.). Powstanie, ewolucja, odnowienie, Rzeszów: Dzieszko:com 2013 (ks. Lucjan Świto)

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Anna Słowikowska, Paweł Zając

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014

» Pełny tekst (PDF)

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2015, godz. 09:14 - Mirosław Sitarz