PROCEDURA RECENZOWANIA

publikacji nadesłanych do druku w czasopiśmie „Kościół i Prawo”

 

  1. Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie z zasadami ich sporządzania, w oparciu o formularz recenzji (doc. lub pdf.).

  2. Recenzowanie przebiega w oparciu o stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w opracowaniu pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

  3. Publikacje zostają przesłane dwóm niezależnym Recenzentom, którzy nie znają tożsamości autora (autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem. Redakcja dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.

  4. Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikację do druku. Publikowane są tylko te materiały, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.

  5. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.
Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2017, godz. 13:28 - Magdalena Sawa