Wyjaśnienie dotyczące zjawiska "ghostwriting"

 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

 

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.


Przykładami przeciwstawnymi są "ghostwriting" i "guest authorship".
Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z "guest authorship" ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

Zjawiska "ghostwriting" oraz "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, dlatego wszelkie wykryte nieprawidłowości redakcja będzie demaskować, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

 

Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma "Kościół i Prawo" wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający materiał do druku. Redakcja prosi również o informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").

 

Redakcja czasopisma "Kościół i Prawo" wdrożyła procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting.

 

Oświadczenie autora pracy (doc. lub pdf.).

 

Na podstawie materiałów MNiSW oraz informacji na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2015, godz. 07:19 - Mirosław Sitarz