Regulamin Repozytorium Instytucjonalnego KUL

 

 


Regulamin Repozytorium Instytucjonalnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 
§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego Repozytorium Instytucjonalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwanego dalej „Repozytorium”, które dotyczą gromadzenia, deponowania, udostępniania zasobów oraz wyznaczają politykę bezpieczeństwa.

 
§ 2

Repozytorium jest prowadzone przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw (zwanym dalej „Redakcją Repozytorium”) za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępnego pod adresem repozytorium.kul.pl.

 
§ 3

Repozytorium służy upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów KUL oraz promowaniu projektów i badań naukowych prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 
§ 4

 1. Repozytorium to cyfrowy zbiór zasobów naukowych, dydaktycznych i innych związanych z działalnością naukowo-badawczą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwanych dalej "Materiałami". Struktura zbiorów Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odpowiadającą strukturze Uniwersytetu. Zasoby cyfrowe gromadzone są w zbiorach wydzielonych dla poszczególnych wydziałów i innych jednostek KUL, gdzie prowadzone są badania naukowe i zajęcia dydaktyczne.
 2. W Repozytorium można zamieszczać cyfrowe formy prac naukowych i materiałów dydaktycznych opublikowanych na KUL, w szczególności:
  1. artykuły i rozprawy naukowe;
  2. prace doktorskie;
  3. czasopisma naukowe;
  4. materiały pokonferencyjne;
  5. materiały dydaktyczne;
  6. zbiory danych badawczych (pomiary, statystyki, fotografie) oraz inne materiały (np. raporty, sprawozdania z badań itp.).
 3. Prace doktorskie są archiwizowane zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora.

§ 5

 1. Deponowanie Materiałów w Repozytorium oraz ich udostępnianie odbywa się on-line za pośrednictwem serwisu internetowego: repozytorium.kul.pl zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Instrukcji deponowania w Repozytorium.
 2. Deponent to osoba umieszczająca Materiały.
 3. Do deponowania utworów w Repozytorium upoważnieni są ich autorzy będący pracownikami i doktorantami KUL, redaktorzy wydawnictw naukowych KUL oraz redaktorzy Repozytorium, z zastrzeżeniem, że prace doktorskie i wybrane prace dyplomowe deponowane są przez Redakcję Repozytorium.
 4. Deponent oświadcza, że utwór wprowadzany i udostępniany w ramach Repozytorium nie narusza praw osób trzecich. Jednocześnie deklaruje, że utwór jest jego własnością intelektualną. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przekroczenia praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonej pracy. Autor przekazuje Uniwersytetowi prawa do przechowywania publikacji i związanych z nią metadanych oraz do ich publicznego, bezpłatnego udostępniania. Wzór umowy licencyjnej niewyłącznej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zaś wzór oświadczenia deponenta stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Deponent może również udzielić wybranej licencji Creative Commons 3.0 Polska lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons do zdeponowanych przez siebie Materiałów.
 6. Dopuszcza się dwie formy deponowania Materiałów:
  1. deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizacja) - dokonywane przez autora lub współautorów dzieła;
  2. deponowanie pośrednie - dokonywane przez redaktora Repozytorium lub upoważnioną redakcję wydawnictw naukowych KUL na podstawie udzielonego przez autora pełnomocnictwa w zakresie deponowania utworu do Repozytorium.
 7. W trakcie deponowania deponent tworzy opisy bibliograficzne zdeponowanych Materiałów, do których dostęp jest nieograniczony.
 8. Każdemu Materiałowi zostaje przypisany identyfikator URI, kierujący bezpośrednio do zdeponowanej pozycji.
 9. Redaktor Repozytorium udostępnia zdeponowane Materiały po zatwierdzeniu poprawności formatu i ewentualnej korekcie metadanych dokumentu.

§ 6

 1. Depozytariusze udostępniają w Repozytorium swoje publikacje nieodpłatnie.
 2. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów i innych materiałów (np. zdjęć, plakatów, reprodukcji rzeźb itp.) jest co do zasady nieograniczony, chyba że uprawniony dokona stosownego zastrzeżenia, w którym dostęp będzie miał charakter ograniczony.
 3. Użytkownicy Repozytorium dzielą się na :
  1. użytkowników niezarejestrowanych (nieposiadających indywidualnego konta w Repozytorium);
  2. użytkowników zarejestrowanych (posiadających indywidualne konto w Repozytorium).
 4. Opisy bibliograficzne zdeponowanych Materiałów mogą być wykorzystane w przypadku cytowania lub powołania pod warunkiem podania oryginalnego adresu bibliograficznego lub identyfikatora URI.

 
§ 7

 1. Materiały deponowane w Repozytorium będą przechowywane bezterminowo z zachowaniem bezpieczeństwa danych.
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zobowiązuje się do podjęcia starań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i poszanowania praw osobistych twórców.
 3. Materiały, których treści naruszają niniejszy Regulamin i aktualne przepisy prawa, mogą zostać usunięte przez redaktora Repozytorium bez zgody deponenta, ale po jego uprzednim powiadomieniu. Identyfikator URI pozostaje bezterminowo w Repozytorium i kieruje do opisu bibliograficznego usuniętego dokumentu.
 4. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma prawo do przechowywania, przetwarzania zdeponowanych Materiałów na inne formaty (niż dostarczony), ich reprodukcji w formie elektronicznej w celu zabezpieczenia zdeponowanych Materiałów oraz ich nieodpłatnego udostępniania.
 5. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nabywa prawo do powszechnego udostępnienia opisów bibliograficznych deponowanych materiałów w ogólnie dostępnych katalogach.
 6. Materiały zdeponowane nie mogą być samodzielnie zmieniane przez deponenta. W szczególnych przypadkach, na wniosek deponenta, redaktor Repozytorium może dokonać ich aktualizacji lub wycofania.

 

§ 8

 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Repozytorium jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; adres e-mail: kul@kul.pl; numer telefonu: 81 445 41 01).
 2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wyznaczony został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@kul.pl; numer telefonu: 81 445 32 30).
 3. Celem przetwarzania danych osobowych użytkowników jest korzystanie z zasobów Repozytorium, natomiast deponentów - upowszechnianie dorobku naukowego.

 4. Dane osobowe będa przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  Dane deponentów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia, w związku z wykonaniem umowy licencyjnej niewyłącznej.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

     7. Użytkownikowi oraz deponentowi, których dane dotyczą przysługują:

         a) prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

         b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

     8. Nadto użytkownikowi przysługuje prawo:

         a)do usunięcia przetwarzanych danych osobowych;

         b)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§ 9 

Uwagi w sprawach związanych z funkcjonowaniem Repozytorium należy kierować do Redakcji Repozytorium.

 

 

Załącznik nr 1 - Umowa licencyjna niewyłączna

Załącznik nr 2 - Oświadczenie deponenta

 

 


 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona