bd14868_ A Dio attraverso la Scrittura con l’aiuto di Clemente Alessandrino, Risveglio 3(1992).

bd14868_ Principi fundamentali di una corretta esegesi nel pensiero i Clemente Alessandrino, w Esegesi e catechesi nei Padri, a cura di S. Felici, Roma 1992.

bd14868_ Historiografia Kościelna. Okres patrystyczny, Historiografia, red. J. Walkusz, Lublin 1992.

bd14868_ Chrystus Boski Lekarz w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, w: Wczesnochrześcijańska asceza,  red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1993.

bd14868_ Recepcja ideałów helleńskich w nauczaniu Klemensa Aleksandryjskiego, RT 46(1994) z. 4.

bd14868_ Kierownik Seminarium Patrystycznego, w: Tysiąc imion Chrystusa, red. J. Pałucki, Lublin 1993.

bd14868_ Chrystus Nauczycielem Ludu Bożego w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, w: Ewangelizacja w Epoce Patrystycznej, red.  J. Pałucki, Lublin 1994.

bd14868_ Najstarsze ślady instytucjonalnego przygotowania do kapłaństwa, RT 43(1996) z. 4.

bd14868_ Pojęcie „osoby” w Kościele pierwszych wieków, w: Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1996.

bd14868_ Epitafium z Cimitile. Rola kultu relikwii w duchowości Paulina z Noli, w: Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1996.

bd14868_ Agapy wyrazem braterskiej miłości chrześcijańskiej w Kościele starożytnym, „Vox Patrum” 15(1996) z. 30-31,197-216; wersja leksykograficzna – Agapy , w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006.

bd14868_ Nabywanie cnót w ambrozjańskim programie doskonalenia chrześcijańskiego, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1997.

bd14868_ Życie i działalność ks. prof. M. Zahajkiewicza, w: Mistrz i Przyjaciel, red. J. Pałucki, Lublin 1997.

bd14868_ Bibliografia ks. prof. M. Zahjkiewicza, w: Mistrz i Przyjaciel, red. J. Pałucki, Lublin 1997.

bd14868_ Un motivo delle esortazioni pastorali di Ambrogio: richiami a santi e a martiri, w: Vita e Pensiero, Nec time mori. Atti del Congresso internazionale di studii ambrosiani nel XVI centenario della morte di santi’Ambrogio, red. F. Pizzolato, Milano 1998.

bd14868_ Ambrogio di Milano: un santo a misura dei nostri tempi, „Terra Ambrosiana” 39(1998).

bd14868_ Św. Ambroży - Pedagog z Mediolanu, „Paedagogia Christiana” 2(1998) oraz przedruk - Św. Ambroży - Pedagog z Mediolanu, Pedagogika Katolicka, red. A. Rynio, Lublin 2000.

bd14868_ Polityka Religijna dynastii Sewerów a postawa Kościoła wobec władzy świeckiej, „Studia Włocławskie” 1(1998).

bd14868_ Katedra patrologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - kierunki badań, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Lublin 1998.

bd14868_ Geneza metropolii mediolańskiej, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Lublin 1998.

bd14868_ Rola dziedzictwa kultury klasycznej w nauczaniu św. Ambrożego, w: Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1998.

bd14868_ Nawrócenia IV wieku, ich motywy oraz reperkusje społeczne, VoxP 17 (1998) z. 32-33.

bd14868_ Rola sprawiedliwości w życiu społecznym. Studium patrystyczna, „Studia Włocławskie” 2(1999).

bd14868_ Nauka o grzechu pierworodnym u św. Ambrożego, w: Grzech Pierworodny. Źródła Myśli Teologicznej,  t. 12, Kraków 1999.

bd14868_ Paulin z Noli asceta i nauczyciel, RT 46(1999) z. 4.

bd14868_ Rola Eucharystii w działalności duszpasterskiej św. Ambrożego, VoxP 18(1998) z.34-35.

bd14868_ Zadania Kościoła w wychowaniu do życia publicznego. Studium patrystyczno-pastoralne, w: Kościół i historia. Drogi i wzajemne powiązania, red. S. Tylus, J. Walkusz, Lublin 2001.

bd14868_ Święty Ambroży, opatrznościowy mąż Kościoła - między starymi a nowymi czasy, „Studia Antiquitatis Christianae” 15(2001).

bd14868_ Figury biblijne Kościoła w nauczaniu św. Ambrożego, w: In Christo Redemptore, red. J. Popławski, Lublin 2001.

bd14868_ Biskup - prezbiter - diakon w refleksji Ojców Kościoła, RT 48(2001) z. 2.

bd14868_ Jezus jako Zbawiciel w nauczaniu Paulina z Noli, „Verbum vitae” 1(2002).

bd14868_ Ojcowie Kościoła, w: Leksykon Teologii Fundamentalne, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. Ledwoń, J. Mastej, Kraków 2002.

bd14868_ Nowy człowiek w Jezusie Chrystusie. Studium patrystyczne, w: Homo novus, red. A.J. Nowak, Teresa Paszkowska, Lublin 2002.

bd14868_ Posługa biskupa w Kościele starożytnym, w: W Panu złożyłem nadzieję. Księga pamiątkowa ku czci Biskupa Czesława Lewandowskiego w. 80 rocznicę urodzin, Włocławek 2002.

bd14868_ Teologiczna interpretacja działalności budowlanej Paulina z Noli, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Pruchniak, Lublin 2002 oraz nieco zmieniona wersja  w: Księga pamiątkowa ku czci Bpa Jan Śrutwy, red. S. Koczwara, Lublin 2002.

bd14868_ Pismo święte w pasterskiej posłudze Paulina z Noli, RT 50(2003) z. 4.

bd14868_ Dlaczego warto studiować teologię?, „Studia Pelplińskie” 36 (2005).

bd14868_ Św. Ambroży o Biskupie Rzymu, VoxP 24(2004) t. 46-47.

bd14868_ Nawróceni grzesznicy i ich wkład w kształtowanie obrazu świętego Kościoła na przełomie IV i V wieku, Studia Patrystyczne 1(2004).

bd14868_ Świeccy adresaci listów Paulina z Noli, VoxP 22(2002), 42-43.

bd14868_ The Concept of Person In the Church of the First Centurie, “Personalizm. Science. Philosophy. Theology” 6 (2004), 75-92 oraz wersja polska w wydaniu polskim Personalizmu, a to na bazie art. Pojęcie „osoby” w Kościele pierwszych wieków, w: Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1996.

bd14868_ Dlaczego chrześcijanie powinni być „zieloni”?, Chrześcijanin a ekologia, „Zielony zeszyt REFA”,  2005, nr specjalny.

bd14868_ Spes autem non confundit in aeternum,  w: Historia świadectwem czasów. Ks. Prof. M.T. Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006.

bd14868_ Eklezjologia Ojców Kościoła, W: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005.

bd14868_ Chrześcijanie wobec dóbr materialnych, „Cywilizacja” 20(2007).

bd14868_ „Dei Verbum” – Słowo Boga Żywego. Od starożytności do Soboru Watykańskiego II, w: Teologia – Ekumenizm – Kultura, red. K. Konecki, Z. Pawlak, K. Rulka, Włocławk 2006.

bd14868_ Być rzetelnym jak łan pszenicy. Rozmowa z Księdzem Biskupem Romanem Andrzejewskim, 39 – 50, „Studia Włocławskie” 6(2006).

bd14868_ Hasła EK t. VII - 1997

Instancjusz.

Ireneusz z Tyru.

Ireneusz ze Smirnium.

Itinerarium Burdigalense.

Izaak z Edessy.

Izaak z Niniwy.

Izaak Wielki.

Izydor z Peluzjum.

Jan II.

Jan III.

Jan Maksencjusz

Jan Moschos

Jan z Nicus

Jan z Tesalonik

bd14868_ Hasła EK t. IX – 2002

Konon z Tarsu.

Klemens Rzymski.

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2008, godz. 11:25 - Ewa Zięba