KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA

 • Integracja europejska i bezpieczeństwo transatlantyckie. 
 • Ewolucja procesu integracji europejskiej z uwzględnieniem podejść teoretycznych. 
 • Teorie stosunków międzynarodowych. 
 • System instytucjonalny Unii Europejskiej. 
 • Pozycja UE na arenie międzynarodowej. 
 • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 
 • Stosunki zewnętrzne UE (gł. Europejska Polityka Sąsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie). 
 • Miejsce i rola Polski w UE i NATO. 
 • Ewolucja, struktura i funkcjonowanie NATO. 
 • Obecne zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
 • Bezpieczeństwo energetyczne. 
 • Stosunki międzynarodowe w regionie Europy Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem państw Grupy Wyszehradzkiej i obszaru poradzieckiego (zwłaszcza Naddniestrze, Mołdawia i Rosja). 
 • Funkcjonowanie quasi-państw. 
 • Dyplomacja cyfrowa. 
 • Miejsce i rola religii w kształtowaniu ładu międzynarodowego. 
 • Działalność formacji proobronnych

KATEDRA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH I KOMUNIKOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO

 • Teoretyczne rozważania związane z władzą i przywództwem politycznym, biurokracją i kulturą polityczną. 
 • Współczesne teorie i metodologia politologii. 
 • Kształtowanie i funkcjonowanie systemów politycznych w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji ustrojowej w Polsce w latach 1989-1997.  Ruchy ludnościowe w Europie XX w. oraz polityka młodzieżowa i wyznaniowa władz Polski Ludowej, postawy młodzieży w okresie Polski Ludowej. 
 • Szeroko rozumiana sfera komunikowania politycznego i międzynarodowego oraz mediów masowych.
 • Marketing polityczny - modele zachowań politycznych i wyborczych obywateli oraz sposoby i metody projektowania wizerunku politycznego. 
 • Analiza specyfiki polskiej sceny politycznej. 
 • Zasady prowadzenia kampanii wyborczych. 
 • Kreowanie wizerunku polityka.
 • Problematyka dotycząca Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej i systemu politycznego tego państwa. 
 • Zagadnienia dotyczące przywództwa politycznego i stosunków międzynarodowych. 
 • Procesy zachodzące wewnątrz UE, w tym różne aspekty integracji Wielkiej Brytanii z jej strukturami.
 • Ruchy i organizacje społeczne w państwie komunistycznym po II wojnie światowej na przykładzie PRL. 
 • Społeczeństwo a władza w państwie niedemokratycznym i demokratycznym na przykładzie krajów komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 i po 1989 roku. 
 • Polityka młodzieżowa oraz oświatowa władz Polski Ludowej. 
 • Dziedzictwo kulturowe i bezpieczeństwo Europy ŚrodkowoWschodniej. 
 • Państwo totalitarne wobec środowisk młodzieżowych (model ruchu młodzieżowego, polityka oświatowa) na przykładzie PRLu. 
 • Polityka wyznaniowa Państw socjalistycznych na przykładzie PRL-u. 
 • Ruchy społeczne w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.  Zagadnienia związane z II wojną światową oraz jej długim trwaniem w pamięci zbiorowej.  Polityka historyczna i polityka pamięci w powojennej Europie. 
 • Społeczne aspekty polityki bezpieczeństwa w XX i XXI w.

KATEDRA TEORII POLITYKI I STUDIÓW WSCHODNICH

 • Szeroko rozumiana problematyka samorządowa i państwowa, tj. ustrój i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Badania nad państwem i demokracją oraz myślą samorządową. 
 • Historia samorządności, myśli samorządowej w Polsce.
 • Współczesny ustrój oraz funkcjonowanie samorządu terytorialnego w duchu personalizmu społeczno-politycznego.
 • Współczesne ekonomiczne i polityczne uwarunkowania samorządności i funkcjonowania samorządów (samorząd terytorialny, finanse publiczne i związane z nimi analizy ekonomiczne, decentralizacja władzy publicznej, polityka publiczna, współpraca podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi). 
 • Problematyka integracji europejskiej w wymiarze politycznym i gospodarczym.
 • Przemiany i uwarunkowania rozwoju współczesnych regionów oraz ich sfery społeczno-gospodarczej w ramach nowej polityki gospodarczej (Gospodarka Oparta na Wiedzy, innowacyjność, społeczeństwo informacyjne). 
 • Wpływ globalizacji na gospodarkę i rozwój regionów. 
 • Polityka Spójności i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej i ich znaczenie dla rozwoju regionów, w tym regionów słabo rozwiniętych. 
 • Polityka gospodarcza, wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz budowa sprawnie działającej e-administracji.
 • Procesy demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej. 
 • Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnoty Niepodległych Państw oraz dynamiczne procesy zachodzące w regionie Morza Czarnego. 
 • Zagadnienia powiązane z przestrzenią Europy Środkowo-Wschodniej, Federacji Rosyjskiej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Azji Centralnej oraz ich międzynarodowego otoczenia. 
 • Systemy polityczne, społeczne i ekonomiczne obecnie i w kontekście historycznym w regionie. 
 • Ruchy religijne, mniejszości narodowe i etniczne, stosunki bilateralne i multilateralne, migracje i współzależności kulturowe w regionie.
 • Rola religii w przestrzeni poradzieckiej oraz miejsce Kościołów chrześcijańskich w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 • Problematyka imperialnej Rosji i geopolityki przestrzeni eurazjatyckiej. 
 • Zjawiska i procesy zachodzące na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw (w szczególności polityka zagraniczna i wewnętrzna Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi oraz państw kaukaskich). 
 • Polityka wschodnia Unii Europejskiej oraz polityka zagraniczna Polski. 
 • Problem rywalizacji międzynarodowej o wpływy w regionie Azji Środkowej. 
 • Sytuacja etnoreligijna poszczególnych państw na obszarze poradzieckim, w kontekście stabilności geopolitycznej tego regionu (sytuacja na Ukrainie, Kaukazie i rosyjskim Dalekim Wschodzie). 
 • Problemy masowych migracji na obszarze państw poradzieckich. 
 • Relacje rosyjsko-chińskie i neoimperialna polityka reżimu prezydenta Władimira Putina.
Autor: Wińczysław Jastrzębski
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021, godz. 11:48 - Grzegorz Tutak