Początków Instytutu Nauk o Polityce i Administracji (dalej INoPiA) na WNS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II należy szukać w funkcjonowaniu dwóch Katedr działających w ramach Instytutu Socjologii − Katedry Politologii, powołanej decyzją Senatu Akademickiego KUL 30 czerwca 1993 r. w wyniku zmiany nazwy Katedry Historii Myśli Społecznej i Politycznej, powstałej po 1989 r., oraz Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej funkcjonującej od 1997 r. Od 2005 r. w ramach Instytutu Socjologii prowadzona była specjalność o charakterze politologicznym: samorząd terytorialny – polityka lokalna i regionalna. W 2007 r. Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej zgłosiła projekt programu Podyplomowego Studium Nauk Politycznych, a Katedra Politologii wprowadziła do programu studiów kolejną specjalność o nazwie: integracja europejska. Od października 2009 r. obie te specjalności prowadzone były w ramach kierunku politologia. W 2009 r. decyzją Senatu KUL powołano Instytut Politologii oraz pięć katedr wchodzących w jego skład: Katedrę Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej, Katedrę Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych, Katedrę Stosunków Międzynarodowych, Katedrę Studiów Wschodnich oraz Katedrę Teorii Polityki. W 2012 r. władze i pracownicy Instytutu Politologii podjęli decyzję o zmianie nazwy na Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. 5 marca 2013 r. Senat KUL zaakceptował tę decyzję.

 

Bezpieczeństwo oraz stosunki międzynarodowe należą wciąż do nowych dziedzin kształcenia i badań, prowadzonych na KUL. Jako kierunki studiów istnieją w wielu wyższych uczelniach publicznych i prywatnych. Nauki polityczne i nauki o bezpieczeństwie na KUL wpisują się w nowe obszary zainteresowań i potrzeby polityczne, administracyjne i społeczne Lubelszczyzny, Polski, Europy i świata. Instytut współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytutami o zróżnicowanym profilu naukowo-badawczym. Wspólnie poszukiwane są rozwiązania prowadzące do odrodzenia życia społeczno-politycznego w Polsce, przede wszystkim przez związanie go z najwyższymi wartościami, etyką i wszystkimi więziami kulturowymi – w integracji z Europą i światem. Nie trudno zauważyć, że śmierć Jana Pawła II zrodziła nie tylko wielką manifestację polskości i katolicyzmu, lecz również zainspirowała ważne idee, jak: jedność świata, pokój, godność życia, oparte na prymacie wartości personalistycznych, które muszą dopełniać wartości polityczne i ekonomiczne. Pokazuje to, że Polacy uświadamiają sobie, że prawdziwa zmiana życia politycznego i społecznego, zgodnie z nauką Jana Pawła II, musi dokonać się przy spełnianiu absolutnego warunku: związania moralności z polityką, gospodarką – całym życiem społecznym. Podtrzymywanie tej świadomości nie może być obojętne dla wysiłków naukowych i wychowawczych KUL, uniwersytetu noszącego imię Jana Pawła II.

 

Badania prowadzone w obrębie INPiSM przyczyniają się do lepszego poznania i definiowania zarówno stanu państwa polskiego, Lubelszczyzny, jak i innych regionów oraz ich roli, celów i tendencji rozwojowych. Szeroko rozumiane nauki polityczne skutecznie podejmują tematykę z zakresu teorii polityki, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, samorządu terytorialnego oraz bezpieczeństwa narodowego. Przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych i regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, rozwijają myśl polityczną oraz dążą do przygotowania ludzi zdolnych do samodzielnego kierowania tymi procesami, aby nie kopiować bezkrytycznie wzorów zachodnich, często nieadekwatnych do sytuacji w Polsce. Szczególnie ważne jest, by przyczynić się do wykształcenia i wychowania lokalnych elit, których brak odczuwalny jest nie tylko na Lubelszczyźnie, lecz również w całym kraju. Społeczeństwo obywatelskie potrzebuje bowiem prawdziwych liderów, kompetentnych i uczciwych polityków oraz działaczy samorządowych.

 

Z dniem 1 października 2019 roku dotychczasowy Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych zmienił nazwę na Instytut Nauk o Polityce i Administracji. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr 603/505/2022 z dn. 23 lipca 2022 roku KUL otrzymał kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, tym samym uzyskując uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich i nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce i administracji.

 

Dyrektorzy Instytutu:

 

2009-2016 -  prof. dr hab. Stanisław Wójcik

2016-2019 - prof. dr hab. Andrzej Podraza

2019-nadal - dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2022, godz. 10:36 - Grzegorz Tutak