• Profesura: 2015, profesor nauk społecznych
 • Habilitacja: 2003, KUL, psychologia - psychologia poznawcza, Rozumienie przekazu telewizyjnego. Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych
 • Doktorat: 1990, KUL, psychologia, Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów
 • Magisterium: 1984, KUL, Teoria rozwiązywania problemów Herberta A. Simona. Studium krytyczne

Staże zagraniczne i wyjazdy studyjne

 • Gordon Collage of Education, Haifa, Izrael, ERASMUS+, 6-30.05 2019
 • Cornell University, Ithaca (NY), USA, 3 miesiące, 2015
 • Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador, 21.11-5.12.2014
 • Vanderbilt University, Nashville, USA, 26.09-04.10.2009
 • Purdue University, Hammond &West Lafayette, USA, 20-25.09.2009
 • University of London, Londyn, Anglia, 1 miesiąc, 2007
 • Lwów (Ukraina) - cykl wykładów z zakresu metodologii i analizy statystycznej w pedagogice, semestr, 2003
 • Universita Italiana per Stranieri, Perugia, Włochy, stypendium, 1 miesiąc, 1996
 • Catholic University of Leuven, Department of Psychology, Leuven, Belgia, stypendium, 3 miesiące, 1994
 • Catholic University of America, Department of Psychology, Washington D.C., USA, stypendium, 5 miesięcy 1988-1989

Praca dydaktyczno-wychowawcza

 • Psychologia percepcji (wykład, ćwiczenia)
 • Psychologia uczenia, pamięci (wykład, ćwiczenia)
 • Psychologia myślenia, decyzji (wykład, ćwiczenia)
 • Psychologia eksperymentalna (wykład)
 • Poznawcza psychologia mediów (wykład, konwersatorium)
 • Psychologia komunikacji społecznej (wykład)
 • Metody statystyczne w psychologii (wykład, ćwiczenia)
 • Paradygmaty prowadzenia badań naukowych (wykład na studiach doktoranckich)
 • Psychologia procesów poznawczych (proseminarium)
 • Psychologia procesów poznawczych (seminarium magisterskie)
 • Seminarium doktoranckie z psychologii procesów poznawczych

Praca organizacyjna

 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie PRELUDIUM i SONATA (2019)
 • Członek L’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO) (2017-)
 • Przewodniczący Zespołu Stałego Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (2017-2018)
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie PRELUDIUM (2018)
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie OPUS (2016)
 • Przewodniczący Zespołu Stałego Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (2015-2016)
 • Członek Kapituły Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego (2015-)
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie ETIUDA (2014)
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie SONATA i PRELUDIUM (2014)
 • Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (2012-)
 • Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (2012-)
 • Członek Rady Redakcyjnej Polskiego Przeglądu Medycyny i Psychologii Lotniczej (2012-)
 • Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie dla doświadczonych naukowców (2011-2012)
 • Członek grupy ekspertów do opracowania standardów dla kierunku kognitywistyka (2011)
 • Członek komisji uzgodnieniowej recenzentów wniosków o finansowanie projektów badawczych z zakresu psychologii MNiSW, zgłoszonych do konkursów: 33-36 (2007-2009)
 • Kierownik Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia High Definition przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL (2008-)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Central European Journal of Communication (2008-)
 • Kurator Studenckiego Koła Neuronauk (2008-)
 • Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (2007-2010)
 • Współautor koncepcji funkcjonalno-użytkowej Centrum Transferu Wiedzy KUL (2007, z D. Bagińskim)
 • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Lubelskiego Festiwalu Nauki (2007)
 • Kurator Katedry Psychologii Rozwojowej KUL (2006-2009)
 • Przedstawiciel Rektora KUL do Rady Programowej projektu „Lublin Miasto Wiedzy" we współpracy z Prezydium Miasta Lublina (2006-2007)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Psychologicznych KUL (2006-)
 • Przewodniczący Rady Konsorcjum Środowiska Akademickiego Lubelszczyzny na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (2006-)
 • Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2006-)
 • Koordynator Rektora do spraw organizacji Lubelskiego Festiwalu Nauki z ramienia KUL (2005; 2006)
 • Koordynator Rektora KUL do spraw nauczania na odległość (2005-)
 • Członek Towarzystwa Naukowego KUL (2004-)
 • Kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL (2003-)
 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL (2003-)
 • Prezes Stowarzyszenia Rodzin Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w Lublinie (2001-)
 • Współpraca z Kancelarią Prezydenta Miasta Lublina w zakresie kreowania strategii marketingowej dla Lublina (1999-2000)
 • Współpraca z regionalnymi oddziałami AWS podczas kampanii wyborczych (1997-1998)
 • Realizacja projektów badawczych we współpracy z Polskim Radiem w Lublinie 1997-1998)
 • Realizacja projektów badawczych, warsztatów i szkoleń we współpracy z Telewizją Polską S.A. (1995-)
 • Kierownik Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego (1995-)

Wyróżnienia, nagrody, odznaczenia

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2019)
 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za opublikowanie w roku 2019 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2020)
 • „Laur Uniwersytecki”, nagroda naukowa III stopnia im. ks. Idziego Radziszewskiego za dorobek publikacyjny, w tym współautorstwo 13 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach oraz kierowanie dwoma grantami w roku 2018 (Senat KUL, 2019)

 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2018 dwunastu artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2018)

 • Nagroda indywidualna I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz kształcenie kadr naukowych (Rektor KUL, 2018)

 • Nagroda „Lubelski Akant Przedsiębiorczości” w kategorii „Osobowość środowiska naukowego wspierająca przedsiębiorczość” za wyróżniającą działalność naukową, dydaktyczną i społeczną przyczyniającą się do rozwoju przedsiębiorczości (Kapituła Konkursowa „Gala Sukcesu”, 2018)

 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2016 czterech artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2016)

 • Nagroda im. Władysława Witwickiego Polskiej Akademii Nauk, za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku w dziedzinie psychologii (2016) na podstawie monografii, pt.  Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu.
 • Nagroda indywidualna I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe (Rektor KUL, 2015)
 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2015 jednego artykułu w czasopismie z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2015)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (Minister Edukacji Narodowej, 2014)
 • Nagroda Teofrasta za najlepszą naukową książkę psychologiczną w roku 2013 [Francuz, P. (2013) Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie] (Redakcja „Charakterów”, 2014)
 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2014 jednego artykułu w czasopismie z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2014)
 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2013 trzech artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2013)
 • „Copernicus Prize 2012” Nagroda Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego za wyróżniające osiągnięcia w rozwoju neuronauki w Polsce (Zarząd PTNeur, 2012)
 • „Wykładowca Roku 2011”, Nagroda Środowiska Studenckiego przyznawana nauczycielom akademickim, których praktyki zgodne są z zasadami zapewniania jakości kształcenia w uczelniach, a postawy wzbudzają szacunek oraz uznanie studentów (Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 2011).
 • „Osobowość Roku 2011” i „Twórca Roku 2011” (tytuły nadane przez studentów Instytutu Psychologii KUL, 2011)
 • Nominacja do 13. edycji konkursu w programie „MISTRZ” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, (2011)
 • „Odkrywca Roku 2010” (tytuł nadany przez studentów Instytut Psychologii KUL, 2010)
 • „Mentor Roku 2009" (tytuł nadany przez studentów Instytut Psychologii KUL, 2009)
 • Nagroda indywidualna I stopnia za zorganizowanie Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia Audiowizualnego (Rektor KUL, 2008)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność organizacyjną i społeczną (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2008)
 • „Wykładowca Roku 2008" (tytuł nadany przez studentów Instytut Psychologii KUL, 2008)
 • Nagroda indywidualna II stopnia za organizację i koordynowanie Lubelskiego Festiwalu Nauki (Rektor KUL, 2007)
 • Nagroda zespołowa III stopnia za wieloletnią redakcję serii wydawniczej Studia z Psychologii w KUL (Rektor KUL, 2006)
 • Nagroda zespołowa I stopnia za znaczące zaangażowanie społeczne w II Lubelski Festiwal Nauki (Rektor KUL, 2005)
 • Nagroda indywidualna za rozprawę habilitacyjną (Rektor KUL, 2003) 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020, godz. 11:30 - Piotr Francuz