Dr hab. Ewa Rzechowska

Dr hab. Ewa Rzechowska, profesor KUL

 

1. Przedstawienie

2. Dorobek naukowy

3. Publikacje

4. Konferencje

5. Kształcenie kadry naukowej

5.1 Wykaz prac magisterskich

5.2 Studia doktoranckie

5.3 Doktoranci

6. Konsultacje

7. Kontakt

  

Kształcenie  kadry naukowej 

Wykaz prac magisterskich: 

Rok 2005

Bober Anna Maria: Nabywanie i transmisja kompetencji poznawczych w interakcjach rówieśniczych (eksperymentalne badania dzieci w wieku od 5 do 7 lat) (wspólnie z prof. dr hab. Cz. Walesą)

Nowak Danuta: Kompetencje poznawcze w interakcjach rówieśniczych (eksperymentalne badania dzieci w wieku od 5 do 7 lat) (wspólnie z prof. dr hab. Cz. Walesą)

Nowak–Jaskulska Monika: Konstruowanie wiedzy i relacji społecznych w interakcjach rówieśniczych (wspólnie z Prof. dr hab. Czesławem Walesą)

Rok 2006

Kowalska Marzena Maja (2006). Konstruowanie wiedzy w interakcjach dziecięcych (eksperymentalne badania dzieci o różnym poziomie odwracalności operacji) (wspólnie z prof. dr hab. Cz.Walesą)

Rok 2007

 Budzyń Anna: Poczucie tożsamości a perspektywa czasowa u młodzieży

Czubat Jadwiga Agnieszka: Psychologiczna analiza przyjaźni w percepcji młodzieży męskiej i żeńskiej (empiryczne badania osób w wieku od 18 do 24 lat)

Pobłocka Dorota: Relacje z rodzicami a poczucie autonomii (empiryczne badania kobiet w wieku 23-24 lat) 

Tokarska Monika Karolina: Zmiany rozwojowe sposobu wyrażania wolności (badania empiryczne osób w wieku 17-25 lat)

Tomczak Katarzyna: Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia

Wilczek Barbara Zofia: Psychologiczna analiza decyzji o bezdzietnym stylu życia u kobiet i mężczyzn (wspólnie z dr E.Rydz)

Urban Beata: Modlitwa własnymi słowami w chwilach samotności u osób dorosłych (badania rozwojowe osób w wieku od 25 do 60 lat)

Modrzyński Robert: Moja przyszłość. Program profilaktyczny wspomagający procesy decyzyjne u młodzieży słabo widzącej i niewidomej (wspólnie z dr E. Rydz)

Rok 2008

Arciszewska Magdalena: Związek małżeński w pierwszych miesiącach po ślubie w percepcji kobiety i mężczyzny

Banasiak Anna Barbara: Transformacje doświadczania własnej kobiecości u młodych kobiet

Kajda Małgorzata: Wybrane aspekty kształtowania się poczucia własnej tożsamości u młodych kobiet (badania empiryczne)

Perłowska Anna Małgorzata: Transformacje kontroli i poczucia kontroli nad swoim życiem u młodych kobiet w świetle K. Dąbrowskiego Teorii Dezintegracji Pozytywnej.

Szymańska, Monika: Transformacje poczucia sensu życia u kobiet na przełomie okresu młodzieńczego i wczesnej dorosłości

Kałczyńska Katarzyna: Transformacje systemu znaczeń osobistych dotyczących dorosłości u młodych kobiet

Kasprzak Joanna: Cele i działania jako wybrane elementy stylu życia młodych kobiet (analiza rozwojowa)

Kociuba Małgorzata: Transformacje percepcji relacji z matką u kobiet w okresie wczesnej dorosłości

Dąbrowska Kinga: Transformacje rozumienia i przeżywania przyjaźni i miłości przez młode kobiety

Tenus Izabela: Kształtowanie się poczucia własnej wartości u młodych kobiet  w świetle Kazimierza Dąbrowskiego Teorii Dezintegracji Pozytywnej

Zagojska Agnieszka: Transformacje preferowanych wartości oraz motywacji do angażowania się w wolontariat u młodych kobiet

Tomczyk Izabela: Percepcja własnych zachowań agresywnych u młodzieży

Okulska Joanna: Żałoba po stracie rodziców u osób w wieku średniej dorosłości

Siembab Kinga: Człowiek towarzyszący umieraniu i śmierci. Analiza zmian obrazu siebie u wolontariuszy hospicjów dziecięcych

Rok 2009

Dorosz-Dębska  Katarzyna: Kształtowanie się tożsamości płciowej młodych mężczyzn w kontekście ich relacji z ojcem

Gadalińska Alina: Transformacje poczucia kobiecości w kontekście relacji z ojcem u młodych kobiet

Klocek Ilona: Transformacje tożsamości cielesnej w relacji z ojcem u młodych kobiet

Patas Marta Lidia: Transformacje doświadczania kobiecości w kontekście przekazu międzypokoleniowego u kobiet w średnim wieku

Wójcik Małgorzata: Kształtowanie się otwartości matek wobec dorosłych córek

Merchut Joanna Ewa: Aktywność kulturalna, osobista i społeczna słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dorota Aniszewska: Transformacje obrazu siebie u nastoletnich matek

Rok 2010

Aleksandra Rak: Obraz siebie i jego kształtowanie się u nastoletnich matek

Dorota Wróblewicz: Transformacje relacji społecznych u nastoletnich matek

Godzień Justyna: Kształtowanie się satysfakcji z życia u bezrobotnych kobiet w okresie średniej dorosłości

Madejczyk Katarzyna: Transformacje motywacji zawodowej kobiet w wieku przedemerytalnym zagrożonych utratą pracy

Tarnawska Marzena: Transformacje obrazu siebie u bezrobotnych kobiet w wieku przedemerytalnym

Konopa Kamila: Transformacje poczucia jakości życia u kobiet w wieku przedemerytalnym zagrożonych utratą pracy

Gil Urszula: Transformacje poczucia własnej skuteczności u kobiet przechodzących na wcześniejszą emeryturę
Kamińska Anna: Świadomość religijna a rozumienie śmierci u dzieci w wieku przedszkolnym (wspólnie z dr E. Rydz) 

 

Studia doktoranckie

- wykład fakultatywny: Jakościowa analiza zjawisk psychologicznych jako procesów transformacji

Wykład 1.

Klasycy psychologii w poszukiwaniu pogłębionego opisu zmian w rozwoju człowieka; holizm i dynamiczne ujmowanie zjawisk;  niepodzielność i nieredukowalność zjawisk; genetyczny charakter zmian; wewnętrzna organizacja procesu; zjawisko jako podlegająca zmianom hierarchiczna organizacja; zjawisko jako podlegająca transformacji dynamiczna konfiguracja powiązanych elementów.

Wykład 2.

U źródeł metody mikrogenetycznej; metoda mikrogenetyczna jako metodologiczna konsekwencja klasycznych dynamicznych definicji rozwoju; obserwacja eksperymentalna i imitowanie naturalnego procesu (W. Wundt).

Wykład 3.

Metoda mikrogenetyczna jako narzędzie: odtwarzania ogniw sekwencji rozwojowej (H.Werner, F. Sander); genetycznego poznania dokonywania się zmiany (L. S. Wygotski); budowania obrazu wielowariantowej struktury procesu (K. Duncker); wewnętrznego różnicowania modelu rozwoju (B. Inhelder). 

Wykład 4.

Mikrogeneza i procesy mikrorozwojowe: współczesne kierunki analiz; geneza współczesnych badań mikrorozwojowych; teoria systemów dynamicznych w jakościowych badaniach nad rozwojem człowieka.

Wykład 5.

Jakościowe analizy zmienności i transformacji zjawisk; podejście mikrogenetyczne i procesualne: podobieństwa, różnice i zakresy zastosowań (wprowadzenie). 

Wykład 6-7.

Podejście mikrogenetyczne w analizie rozwoju; holistyczny, genetyczny, dynamiczny charakter zmian; teoria systemów dynamicznych jako meta-teoria dla analiz rozwoju; R.Siegler: zmienność form zachowania a dokonywanie się zmian; K.Fischer: zmienność poziomów zachowań a dokonywanie się zmian; P. van Geert: teoria systemów dynamicznych i rozwojowe transformacje; A.Fogel: podejście relacyjno-historyczne i in.

Wykład 8.

Podejście procesualne w analizie rozwoju; podejście procesualne w kontekście badań nad rozwojem człowieka; przedmiot badań w podejściu procesualnym i jego opis; pytania badawcze w podejściu procesualnym.

Wykład 9.

Analiza danych w badaniach procesualnych; schemat analizy danych w badaniu procesualnym: analiza pojedynczych przypadków (wstępna analiza; re-analiza każdego przypadku z użyciem sieci kategorii opisu; poszukiwanie wewnętrznej organizacji każdego z przypadków)

i analiza zbioru pojedynczych przypadków (poszukiwanie grup przypadków o wspólnych charakterystykach; warianty zjawiska; model zjawiska w toku transformacji); zabezpieczanie wartości badań na kolejnych poziomach analizy.

Wykład 10.

Podejście procesualne: warianty badań nad procesami w mikro- i makroskali; Rodzaje zjawisk i odpowiadające im kierunki poszukiwań badawczych.

Wykład 11-12.

Umiejscowienie vs brak umiejscowienia zjawiska w czasie: przykłady badań procesualnych z każdorazowym określeniem przedmiotu badań i problemu badawczego, uzasadnieniem zastosowania podejścia procesualnego, charakterystyką proponowanej procedury badawczej, analizami na poziomie pojedynczych przypadków i zbioru przypadków; prezentacja i interpretacja uzyskanych rezultatów.

Wykład 13-14.

Nadanie transformacji zjawiska a sposób rozpatrywania relacji podmiot-kontekst: przykłady badań procesualnych z każdorazowym określeniem przedmiotu badań i problemu badawczego, uzasadnieniem zastosowania podejścia procesualnego, charakterystyką proponowanej procedury badawczej, analizami na poziomie pojedynczych przypadków i zbioru przypadków; prezentacja i interpretacja uzyskanych rezultatów.

Wykład 15.

Od jakościowej do ilościowej analizy procesów transformacji; procesualna analiza danych jakościowych jako punkt wyjścia do budowania równań strukturalnych.

 

Doktoranci

Mgr Anna Garbacz
Mgr Małgorzata Kajda
Mgr Katarzyna Zaborek
Mgr Kamila Konopa

 

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2011, godz. 23:39 - Kamila Król