partyka_wieslaw

W 1994 r. rozpoczął studia na kierunku historia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Dyplom magistra historii otrzymał na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w 1999 roku. Przedstawił pracę magisterską na temat: "Szpitale na Litwie w II połowie XVIII wieku", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Litaka.

Od roku akademickiego 1999/2000 był zatrudniony w Instytucie Pedagogiki KUL jako asystent. Prowadził ćwiczenia z zakresu historii opieki społecznej w Polsce i Europie.

Prowadzone badania nad opieką społeczną na terenach Lubelszczyzny w XVII-XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Ordynacji Zamojskiej, zaowocowały rozprawą doktorską pt. Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Surdackiego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 roku. Od 2008 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w katedrze Historii Opieki Społecznej - obecnie katedrze Historii Wychowania i Opieki Społecznej.
15 lutego 2018 r. decyzją Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Obecne jego badania dotyczą działalności opiekuńczej na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Wiek XIX był czasem szczególnym ze względu na utratę suwerenności i podległość obcemu ustawodawstwu, z drugiej zaś strony ze względu na zmianę charakteru opieki społecznej. W tym czasie zaczęła następować specjalizacja w opiece oraz oddzielenie opieki społecznej od szpitalnictwa. Zamierzeniem dra Partyki jest ukazanie tych mechanizmów i zmian zachodzących w opiece społecznej na terenie Lubelszczyzny. Kolejnym celem jest ukazanie środowisk zaangażowanych w te zmiany i w niesienie pomocy, czyli przede wszystkim władze miejskie, władze centralne, Kościół oraz osoby prywatne, przede wszystkim właściciele dóbr (ziemiaństwo). Badania na tą problematyka zaowocowały publikacją pt. "Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki". Kolejnym obszarem zainteresowań i badań dr hab. Partyki jest problem wykluczenia społecznego zarówno w kontekście historycznym jak również i współczesnym. Problem marginesu społecznego od zawsze przeplatał się z działalnością społeczną i opiekuńczą, zatem badania te nie odbiegają od głównego nurtu zainteresowań a wręcz są ich dopełnieniem.
Wykaz publikacji:Szpitale diecezji wileńskiej i ich uposażenie w drugiej połowie XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 3 (2001), s. 199-208.

Budowa szpitala na Przedmieściu Lwowskim w Zamościu (1774-1775), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2 (2002), s. 133-143.

Szpitale w diecezji wileńskiej w drugiej połowie XVIII wieku, w: Religie – Edukacja – Kultura, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 623-631.

Działalność opiekuńcza Zamoyskich w Polsce przedrozbiorowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu”, 2005, s. 139-141.

Prepozytura szpitalna w Starym Zamościu w XVII-XVIII w., w: Historia magistra vitae, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007, s. 435-442.

Działalność opiekuńcza Zamoyskich w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku, „Summarium”, 36 (2007), s. 143-158.

Żydowscy lekarze i cyrulicy w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2 (2008), s. 133-143.

Fundacje stypendialne i zapomogowe dla studentów Akademii Zamojskiej w XVII-XVIII wieku, w: Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 400-406.

Bank Pobożny w Zamościu w XVII-XVIII wieku, „ABMK”, 89 (2008), s. 333-342.

Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku, Lublin 2008.

Bonifratrzy w Zamościu 1657-1784, w: Bracia czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609-2009, red. M. Surdacki, Kraków 2009, s. 225-229.

Prepozytura szpitalna w Zamościu w XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1 (2009), s. 39-53.

Apteki i aptekarze zamojscy w XVII-XVIII wieku, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 71 (2008), s. 28-33. (wyd. w 2009)

Montesino Pablo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, szp. 208-209.

Musioł Teodor, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, szp. 525.

Lekarze zamojscy w XVII-XVIII wieku, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 72 (2009), s. 62-70. (wyd. w 2010)

Lekarze i cyrulicy żydowscy, „Midrasz”, 2011, nr 2, s.19-22.

Opieka nad sierotami i dziećmi porzuconymi w Polsce przedrozbiorowej, w: Edukacja i społeczeństwo – wybrane zagadnienia, red. G. Chojnicki, Z. S. Iwański, Płock 2011, s. 79-90.

Paweł z Worczyna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, szp. 141.

Szpitale w Tomaszowie w XVII-XIX wieku, „Rocznik Tomaszowski”, 1(2) 2013, s. 25-32.

Jan Sariusz Zamoyski (1542-1605) – mistrz gospodarności, polityk, wychowawca i dobroczyńca, w: Źródła wielkości mistrzów, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Lublin 2013, s. 277-288.

Doświadczony historyk, życzliwy i cierpliwy człowiek, wierzący w możliwości wychowanka, w: Źródła wielkości mistrzów, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Lublin 2013, s. 774-775.

Szkoła Polska”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, szp. 91.

Bractwa religijne w guberni lubelskiej w XIX wieku – organizacje o charakterze religijno-patriotycznym, w: Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, red. R. Skrzyniarz, Lublin 2013, s. 333-343.

Wychowanie. Aspekt historyczny”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, szp. 1039-1040.

Bractwa religijne w diecezji lubelskiej w XIX wieku. Stan liczbowy, „ABMK”, 102 (2014), s. 143-177.

Szpital w Goraju w XVII-XIX w., w: Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, s. 1121-1129.

Dom poprawy dla duchownych w Liszkowie w latach 1835-1852, „Nasza Przeszłość”, 125 (2016), s. 191-200.

Likwidacja bractw religijnych w Lublinie w 2 połowie XIX wieku, „ABMK”, 106 (2016), s. 151-160.

Wsparcie emerytalne dla duchowieństwa diecezji lubelskiej w XIX wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 64 (2016), s. 363-378.

Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki, Lublin 2017.

Granty:Grant wewnętrzny KUL. Temat: Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku – 2005


Nagrody i wyróżnienia:

– Nagroda Rektora KUL za rozprawę doktorską – 2007
Autor: Wieslaw Partyka
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2018, godz. 20:25 - Wiesław Partyka