Skład osobowy Katedry Pedagogiki Ogólnej: 

Ks. prof. dr hab. Marian Nowak Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej

 

Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL

Ks dr hab.  Marek Jeziorański, adiunkt

Dr hab Piotr Magier, adiunkt

Dr Martyna Strembska-Kozieł, adiunkt

Dr Anna Szudra-Barszcz, adiunkt

 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 Katedra Pedagogiki Ogólnej zgodnie z tradycja uprawiania tej dyscypliny w Polsce i na świecie, stanowi kluczową katedrę dla kierunku pedagogika w Instytucie Pedagogiki KUL i zarazem swoisty fundament dla innych dyscyplin pedagogicznych, dając im teoretyczne podstawy, a zarazem chroniąc je przed rozproszeniem i zagubieniem swego pedagogicznego charakteru. Podstawowe badania katedry skupiają się na sprawach pierwszych w pedagogice, co umożliwia konstruowanie stwierdzeń dotyczących wszelkich procesów edukacyjnych. Zadania badawcze katedry, zgodnie ze statusem pedagogiki ogólnej, koncentrują się na opisywaniu zjawisk wychowawczych pod względem ich istoty, roli i znaczenia w szerszym kontekście społecznym i życiowym, prowadząc do zajmowania się pytaniami o sens, o znaczenie i rolę podstawowych faktów (odczytywanych w wymiarze osobowym i społecznym). Katedra zajmuje się także zasadami stanowienia celów wychowania, badaniem przebiegu procesu wychowania oraz jego skutkami - sięga przyczyn, ukazuje celowość oraz konieczność podejmowanych działań (etiologia pedagogiczna). Takie podejście badawcze z jednej strony nadaje tworzonej teorii ponadczasowego i uniwersalnego charakteru, z drugiej zaś wymaga wielokierunkowości i otwarcia się na bogactwo problemów, zgodnie z maksymą - mówić o wychowaniu, tzn. mówić o wszystkim. Podstawowym rysem tych poszukiwań jest analiza i systematyzowanie podstawowych problemów pedagogiki oraz szczegółowa analiza struktury procesu wychowawczego - idąca w kierunku teorii wychowania (która analizuje proces wychowania i jego strukturę) oraz relacji wychowania do innych rodzajów ludzkiej działalności.

Prowadzone badania dotyczą analizy wychowania w kontekście społeczno-osobowym oraz prac nad strukturą i teoriami procesu wychowania, etosem społecznym i jego wychowawczym wymiarem. Wpisując się w nurt myślenia lubelskiej szkoły filozoficznej - zwłaszcza tzw. realizmu umiarkowanego, katedra podejmuje prace badawcze dotyczące możliwości i nieodzowności wychowania i nauczania.

 

    Innymi kierunkami poszukiwań prowadzonych w ramach Katedry Pedagogiki Ogólnej KUL są badania dotyczące języka pedagogiki oraz kierunków i nurtów myśli pedagogicznej (M. Nowak, P. Magier) - w tym zwłaszcza pedagogika personalistyczna i pedagogika chrześcijańska (jej uniwersalność i relacje między filozofią i teologią a pedagogiką) - a także związane z rzeczywistością relacji wychowawczej(M. Jeziorański) - jej specyfiki i znaczenia dla całego procesu wychowania.

   

   Aktualne ukierunkowanie prac katedry wyznaczają tematy badawcze podejmowane w ostatnich latach w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, które dotyczą: antropologicznych i personalistycznych podstaw wychowania i nauczania; epistemologicznych, metodologicznych i aksjologicznych podstaw badań pedagogicznych (M. Nowak, P. Magier, M. Jeziorański); dziedzin wychowania - w tym głównie wychowania moralnego (wychowanie sumienia); wychowania fizycznego i zdrowotnego, wychowania patriotycznego i społecznego, kierunków pedagogiki humanistycznej (P. Magier) i tzw. nowego humanizmu; kształtowania relacji osobowych między mężczyzną a kobietą opartych na teoretycznych założeniach 'komplementarności płciowej' Jana Pawła II (M. Jeziorański); koncepcji człowieka w teoriach pedagogicznych (M. Nowak, P. Magier, M. Jeziorański); światopoglądowych podstaw w pedagogice ogólnej (M. Jeziorański); pasji uprawiania pedagogiki wśród teoretyków wychowania w Polsce (M. Nowak, P. Magier, M. Jeziorański); języka pedagogiki i jej podstawowych kategorii, jak, np.: wychowanie patriotyczne, autorytet wychowawcy, dobro dziecka (P. Magier)

   

   Za oryginalnym efektem pracy katedry uznać można koncepcję pedagogiki otwartej, ujmowanej dynamicznie w ramach inspiracji chrześcijańskiej, której kontynuacją bardziej uszczegółowioną są książki: M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, 2008 oraz M. Nowak, Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa, 2012.

 

   Pracownicy Katedry Pedagogiki Ogólnej prowadzą szereg wykładów o charakterze podstawowymi dla pedagogicznego przygotowania studentów. Zajęcia prowadzone są zarówno w Instytucie Pedagogiki KUL, jak i  na wydziałach: Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych oraz Matematyczno-Przyrodniczym (specjalność nauczycielska) KUL. Prowadzony jest również cykl wykładów na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego, terapii pedagogicznej oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Do typowych zajęć prowadzonych przez członków katedry należą następujące przedmioty: pedagogika ogólna, wprowadzenie do pedagogiki, seminaria dyplomowe: licencjackie oraz magisterskie, współczesne kierunki pedagogiczne, teorie, koncepcje i modele wychowania, metodologia nauk społecznych, technologia informacyjna dla pedagogów, statystyka, aksjologiczne problemy edukacji, teoria wychowania.

 

Od kwietnia 2020 roku w ramach reorganizacji Instytutu Pedagogiki w struktury Katedry Pedagogiki Ogólnej zostały włączone badania prowadzone wcześniej w ramach Katedry Pedagogiki Porównawczej i Filozofii Wychowania

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2022, godz. 10:10 - Marek Jeziorański