Pracę Instytutu Pedagogiki KUL charakteryzuje troska o metodologiczną poprawność badań naukowych w ramach podejścia interdyscyplinarnego ujmującego wychowanie jako działalność, jako system i jako proces w jego różnorodnych profilach, uwarunkowaniach i związkach z doświadczeniem życiowym.
   Od początku funkcjonowania kierunku realizowane są liczne projekty badawcze. Obejmują one antropologiczno-aksjologiczne podstawy wychowania, system edukacji, dzieje szkolnictwa elementarnego i opiekę społeczną, podstawy „pedagogiki otwartej" i chrześcijańskiej, badania nad rodziną, pedagogikę personalistyczną, myśl pedagogiczną okresu II Rzeczypospolitej, a także środki komunikowania się osób niesłyszących (fonogesty, język migowy), uwarunkowania wychowania chrześcijańskiego, badania z zakresu pedagogiki rodziny, resocjalizacji, reedukacji, zdrowia i profilaktyki oraz pedeutologii i mediów.

   Program badawczy Instytutu ukierunkowany jest na poszukiwania metod badań złożonej rzeczywistości procesu wychowania w działalności wychowawczej i dydaktycznej, badania jego możliwości i skuteczności, problemów rozwojowych oraz społecznych jak również wpływu różnorakich uwarunkowań. Uwagę pracowników Instytutu i poszczególnych Katedr, przyciąga zwłaszcza kwestia doświadczenia wychowawczego i możliwości jego ujęcia w badaniach ze szczególnym uwzględnieniem badań action researches.
    Poszukiwania te posiadają wymiar ilościowy jak i jakościowy i rozdzielają się na badania poszczególnych katedry i ich programy badawcze. Bardziej szczegółowy opis znaleźć można na stronach poszczególnych Katedr.

  

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2014, godz. 13:37 - Marek Jeziorański