Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest jednym z najstarszych instytutów pedagogicznych w Polsce. Początki jego istnienia sięgają przełomu lat 1918/1919, kiedy to podjęto pierwsze próby uruchomienia studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Lubelskim.

Jako bodaj jedyny w Polsce, Instytut Pedagogiki KUL zachowywał teoretyczną i światopoglądową autonomię badań naukowych i kształcenia pedagogicznego w okresie powojennym.

Działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną współcześnie przez pracowników Instytutu Pedagogiki cechuje zarówno odwołanie do bogatej spuścizny teoretycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nowoczesność, troska o zachowanie wysokich standardów poznawczych i etycznych badań oraz kontynuacja personalistycznej tożsamości lubelskiego środowiska naukowego. Specyficzne dla badań podejmowanych w Instytucie Pedagogiki KUL są: zagadnienia antropologiczno-aksjologicznych podstaw wychowania, system edukacji, dzieje szkolnictwa elementarnego i opieki społecznej, badania nad rodziną, pedagogika personalistyczna, podstawy "pedagogiki otwartej" i chrześcijańskiej, myśl pedagogiczna okresu II Rzeczypospolitej, komunikowanie się osób niesłyszących (fonogesty, język migowy), uwarunkowania wychowania chrześcijańskiego; badania z zakresu resocjalizacji, reedukacji, zdrowia i profilaktyki, pedeutologii i mediów.

Odzwierciedleniem tego jest wieloaspektowa współpraca naukowa i dydaktyczna podejmowana przez pracowników Instytutu. Realizowana jest ona we współpracy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, w tym z uczelniami spoza Europy. Jej efektem są liczne publikacje, konferencje, granty oraz projekty badawcze i naukowo-dydaktyczne.

Wyrazem doceniania dorobku oraz wysokiego poziomu pracy naukowców zatrudnionych w Instytucie Pedagogiki KUL jest ich uczestnictwo w redakcjach czasopism, organizacjach i instytucjach badawczych oraz społecznych w Polsce i na świecie. Pracownicy Instytutu zasiadają m.in. w: Radzie Doskonałości Naukowej, Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de L'Education.

 

Aktualnie w strukturze Instytutu Pedagogiki funkcjonuje sześć katedr:

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii,

Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej,

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej, 

Katedra Pedagogiki Ogólnej,

Katedra Pedagogiki Rodziny,

Katedra Pedagogiki Specjalnej.

 

 

Instytut Pedagogiki KUL kształci studentów na trzech kierunkach:

  • Pedagogika

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  • Pedagogika specjalna

Informacja dla Kandydatów: link

 

Instytut Pedagogiki oferuje również studia podyplomowe [link]

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2020, godz. 15:54 - Anna Badora