KATEDRA LITERATURY ROSYJSKIEJ

INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KOMISJA EMIGRANTOLOGII SŁOWIAN MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU SLAWISTÓW

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej konferencji naukowej na temat:


Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku.

Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie.

 


Konferencja odbędzie się w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 25-26 maja 2017 roku.

Będzie to kolejna cykliczna, czwarta już konferencja przeprowadzona w naszym ośrodku, poświęcona szeroko pojętej kulturze, literaturze i językowi emigracji wschodniosłowiańskich XX i XXI wieku, skoncentrowana na „starej” i „nowej” problematyce emigrantologicznej dotyczącej Rosjan, Ukraińców i Białorusinów.

Jako przedmiot obrad i dyskusji tego kolejnego spotkania naukowego, oprócz zagadnień literackich, estetycznych i filozoficzno-religijnych, proponujemy tym razem tematykę, jaka obejmuje szczególnie refleksję nad dokonaniami emigrantów w perspektywie całościowej, ogólnej i syntetyzującej ich dorobek kulturowy i ideowy, umożliwia jego komparatystyczne ujęcie i ogląd pierwiastków rosyjskich, ukraińskich i białoruskich w odniesieniu do cech europejskich. Przedkładamy również do dyskusji rozpatrzenie w spuściźnie emigracyjnej związków i relacji między diasporą i metropolią, ale też obopólnych idiosynkrazji wobec tego, co emigracyjne i tego, co sowieckie. Mając na uwadze ten właśnie główny cel merytoryczny konferencji, a także świadomość, iż możemy podczas naszych obrad dopełnić bądź poszerzyć dotychczasowe pola tematyczne w badaniach nad emigracją, przedkładamy do rozważenia następujące problemy:

  1. Europa, Azja i Ameryka – dorobek kulturowy ośrodków emigracyjnych: sfera idei, trendy ideowo-polityczne, organizacje i ruchy polityczne oraz społeczne, myśl filozoficzno-religijna.
  2. Instytucje życia literackiego i kultury: archiwa, czasopisma i wydawnictwa, organizacje i stowarzyszenia literackie.
  3. Pisarze, twórcy i działacze kultury, symboliczne postaci diaspory.
  4. Porewolucyjna emigracja rosyjska w Polsce i jej dorobek.
  5. Zderzenie kulturowe i wzajemne oddziaływania w centrach diaspory: „nasze”, „obce”, „wspólne” w przestrzeni życia literackiego emigrantów wobec kultury kraju przyjmującego (literatura, kultura, język, religia, życie społeczno-obyczajowe).
  6. Diaspora i metropolia, czyli emigracja i ZSRR – między odrzuceniem i aprobatą. Spory i polemika na temat języka w kręgu emigracji rosyjskiej.
  7. Estetyka pisarstwa emigracyjnego wobec nowatorskich tendencji literackich XX wieku. Pisarstwo „młodoemigrantów”.
  8. Krytyka literacka w diasporze.

Zgłoszenie tematu wystąpienia (Ankieta uczestnika i abstrakt - maks. 250 słów) należy przesłać w terminie do 28 lutego 2017 roku na adres e-mail: emigracja@kul.lublin.pl

 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i przeznaczona będzie na wydanie monografii wieloautorskiej.

Uczestnicy konferencji proszeni są o przyjazd na podstawie delegacji z ośrodków macierzystych.

Szczegółowe informacje dotyczące innych spraw związanych z planowaną konferencją zostaną rozesłane w późniejszym terminie.


Kierownik Katedry Literatury Rosyjskiej

/-/ prof. dr hab. Anna Woźniak

 

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Anna Woźniak

dr Monika Grygiel

dr Monika Sidor

przy współudziale Fundacji Rozwoju KUL

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Заявка на участие в конфeрeнции

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016, godz. 13:38 - Monika Grygiel