Fundacja Potulicka

 

Fundacja Potulicka http://fundacjapotulicka.pl (dawniej Fundacja im. Anieli hr. Potulickiej) została powołana przez Anielę Hrabinę Potulicką 10 sierpnia 1925 roku aktem notarialnym sporządzonym u notariusza dr. Jana Sławskiego w Poznaniu. Po długich zabiegach i drobnych korektach Fundacja została zatwierdzona przez Radę Ministrów 14 marca 1928 r. i ogłoszona w dzienniku Ustaw RP nr 36 z dnia 24 marca 1928 r.

 


 

Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej:

 

Od 2015 przyznawane są Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za:

 

  • wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu,
  • sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu,
  • działalność społeczną w duchu solidarnego humanizmu

 

Nagroda ma na celu promocję przekonań i postawy ideowej hrabiny Anieli Potulickiej, osoby żarliwej wiary, subtelnego smaku artystycznego, gospodarującej w sposób nowoczesny, wrażliwej i skutecznej w zakresie inicjatyw religijnych, charytatywnych i oświatowych. Największe zrozumienie i hojność okazała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, ustanawiając fundację, działającą w latach 1925-1948 i reaktywowaną po latach komunistycznego autorytaryzmu w roku 1991 jako Fundacja KUL imienia Anieli hrabiny Potulickiej (obecnie Fundacja Potulicka). Działalność hrabiny Potulickiej wpisuje się̨ w ideały chrześcijańskiego humanizmu, a zwłaszcza katolickiej nauki społecznej przez szacunek dla każdej osoby ludzkiej, przez praktyczne urzeczywistnienie jej praw, przełamujące podziały społeczne i harmonijnie zespolone z dbałością o dobro wspólne. Hrabina promowała indywidualne inicjatywy i przypominała, że w działaniach gospodarczych należy dbać o ich społeczne otoczenie (hipoteka społeczna); łączyła obywatelską aktywność z patriotyzmem; dbała o poziom merytoryczny i ideowy szkolnictwa oraz badań naukowych; nade wszystko przenikała te działania duchem żywej religijności, stymulującej świadomą i odpowiedzialną działalność laikatu w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła katolickiego. Ideały te są bliskie misji KUL, znaczonej dewizą Deo et Patriae i Veritas in caritate, czyli służbą Bogu i Ojczyźnie, a jednocześnie dążeniem do prawdy i jej upowszechniania w duchu miłości.

 

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

 

 

Regulamin

 

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 30 kwietnia 2023 r.

 

 


 

Laureaci nagrody w ubiegłych latach


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona