Katedra Socjologii Rodziny i Wychowania jest kontynuacją Katedry Socjologii Rodziny, którą kierował Prof. dr hab. Franciszek Adamski. W obecnym kształcie katedra istnieje od 1983 roku i od początku kieruje nią Prof. dr hab. Piotr Kryczka, który przeszedł do niej z Katedry Socjologii Ogólnej Prof. dr hab. Jana Turowskiego.

 

Ranga katedry i jej usytuowanie w strukturze Instytutu Socjologii KUL wynika z roli jaką Kościół Katolicki przypisuje małżeństwu i rodzinie w społeczeństwie.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry mają szeroki zakres. Obejmują w pierwszym rzędzie kursoryczny wykład z socjologii rodziny, dający m. in. historyczny rozwój form życia rodzinnego, modele małżeństwa i rodziny w wielkich religiach świata, procesy laicyzacji rodziny wraz ze świeckim modelem małżeństwa i rodziny, kształtowanie się nowych form życia małżeńskiego i rodzinnego w społeczeństwach nowożytnych, przemiany funkcji małżeństwa i rodziny. Drugim blokiem tematycznym są zajęcia z metod badań socjologicznych, obejmujące szerokie spektrum metod i technik w badaniach socjologicznych. Prof. dr hab. Piotr Kryczka prowadzi wykład współczesne społeczeństwo polskie a od 2004 roku wykład z patologii społecznej.
Pod kierownictwem Prof. Piotra Kryczki - kierownika Katedry powstało po 1983 roku około 250 rozpraw magisterskich (łącznie z pracami przygotowanymi w Filii WNS w Stalowej Woli). Na seminarium doktoranckim przygotowano i obroniono 8 prac, ponad 10 jest w stadium redagowania. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana. Przykładowo: Stosunek nauczycieli do własnego zawodu, Stosunek lekarzy do własnego zawodu (5 prac na podstawie badań w różnych środowiskach), Pracownik socjalny: powołanie czy zawód?, Polityka wobec rodziny w okresie transformacji systemowej, Małżeństwo i rodzina w planach życiowych młodzieży, Socjologiczne aspekty kształtowania się osobowości prezbitera, Autorytety w świadomości młodzieży licealnej.
W latach 90. Prof. Piotr Kryczka brał udział w 14 konferencjach międzynarodowych, z czego jednej „Family in a Changing Society" był głównym organizatorem; jej owocem była publikacja „Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie" (Lublin 1997). Niezależnie od tego uczestniczył w 15 konferencjach krajowych, z czego pięciu był głównym organizatorem.
W latach 80. i 90. Katedra czynnie angażowała się we współpracę z ośrodkami zagranicznymi, szczególnie w organizowaniu sympozjów posko-austriackich na przemian w Lublinie i Linzu. W latach 90-tych we współpracy z Konrad-Adenauer-Stiftung kierownik katedry zorganizował dwa sympozja, których owocem były dwie publikacje pod red. Piotra Kryczki, a mianowicie: Chrześcijańska inspiracja w życiu społeczno-politycznym (Lublin 20-21.XI.1992) i Chrześcijańskie podstawy ładu społecznego (Stalowa Wola, październik 1993). Podobne sympozjum o charakterze międzynarodowym współzorganizował z Friedrich-Naumann-Stiftung na temat Liberalizm i katolicyzm dzisiaj (Lublin 10-12.XI.1992). Owocem współpracy z Konrad-Adenauer-Stiftung było m. in. utworzenie Studium Samorządowego w 1992 r. przy Fundacji Rozwoju KUL.

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2012, godz. 16:33 - Tomasz Peciakowski