Prace badawcze koncentrowały się wokół kilku tematów. Niewątpliwie wiodącym tematem był problem rozwodów. Dr Paweł Rydzewski opublikował z tego zakresu dziesięć artykułów na łamach „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego" oraz w „Studiach Demograficznych", ukazujące wielowymiarowość tego zjawiska. Na ukończeniu ma rozprawę habilitacyjną pt. „Metodologiczne aspekty badań nad rozwodami". Prof. dr hab. Piotr Kryczka opublikował dwa artykuły z tego zakresu: „Rozwód - wyzwanie wobec norm społecznych?" („Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1983, Zesz. 3) oraz „Rozwód w opinii społecznej" („Studia Socjologiczne" 1999, Nr 1), w druku zaś jest rozprawa „Status osób rozwiedzionych - aspekty duszpasterskie i socjologiczne". Niezależnie od tego powstało blisko 30 prac magisterskich opartych na badaniach opinii społecznej wobec rozwodu w różnych środowiskach lokalnych, zawodowych i kategoriach wiekowych (wg ujednoliconego kwestionariusza), które oczekują na opracowanie syntetyzujące wyniki tych badań.
Drugim obszarem badań były przemiany w młodzieżowej obyczajowości przejawiające się w postaci zmian w sposobie pojmowania zwyczaju „chodzenia ze sobą", definiowania przez młodzież wzajemnych uprawnień i obowiązków, odniesień tego zwyczaju do instytucji narzeczeństwa itp. Z tego zakresu są także badania na temat miejsca małżeństwa i rodziny w planach życiowych młodzieży. Obie grupy tematyczne realizowane były jako rozprawy magisterskie w zróżnicowanych środowiskach, oparte na ujednoliconym kwestionariuszu badań.
Trzecim obszarem badań były przemiany obyczajowości dotyczące postaw wobec dzieci nieślubnych (pozamałżeńskich) i ich matek. Jest to zagadnienie niesłychanie ważne zarówno ze względu na liberalizację życia społecznego, jak i reorientację ocen pozamałżeńskiego macierzyństwa przez Kościół katolicki, kiedy głównym problemem staje się ochrona życia nienarodzonych.
I wreszcie czwarty obszar badań to stosunek do alkoholu i wzory picia wśród różnych kategorii młodzieży, ukazujący obniżający się wiek inicjacji alkoholowej, szczególną rolę piwa zarówno przy inicjacji, jak i w późniejszych wzorach konsumpcji alkoholu, przyzwalający stosunek wobec osób pijanych.
Jako pozostałość po wcześniejszych zainteresowaniach kierownika Katedry socjologią miasta i regionów kontynuowane były badania na temat samorządowych elit lokalnych, uspołecznienia samorządu gminnego w świadomości mieszkańców oraz odradzania się wspólnot powiatowych. Znalazły one częściowe odbicie w publikacjach P. Kryczki w „Samorządzie Terytorialnym" oraz w materiałach z konferencji naukowych.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 21:32 - Justyna Tarkowska