Zasady nadawania stopni naukowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (nowelizacja- tekst jednolity od 26.01.2023)

 

 

 

Wykaz dokumentów dla doktorantów ze Szkoły Doktorskiej:

 

 • wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora skierowany do Rady Instytutu Literaturoznawstwa
 • praca doktorska (jeden egzemplarz dwustronny termobindowany w miękkiej oprawie; i cztery egzemplarze, w tym 3 egzemplarze dla recenzentów- jedno lub dwustronne; w pracy umieszczone obowiązkowo streszczenie w j. angielskim)
 • elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej na trwałym nośniku informacji (CD/DVD) w formacie PDF lub powszechnie używanych edytorach tekstu; na płycie streszczenie pracy w j. polskim i angielskim
 • merytoryczna opinia promotora o pracy doktorskiej
 • życiorys naukowy (publikacje, udział w grantach i projektach, udział w konferencjach)
 • zaświadczenie ze Szkoły Doktorskiej
 • oświadczenie o dyscyplinie, w której ma być nadany stopień doktora
 • raport z badania antyplagiatowego JSA podpisany przez promotora
 • streszczenie pracy w j. polskim i j. angielskim (podpisane, oba w dwóch egzemplarzach)
 • oświadczenie o sposobie udostępniania pracy w Repozytorium  (uzupełnione i podpisane w dwóch egzemplarzach) załącznik 1
 • opis rozprawy doktorskiej (uzupełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach) załącznik 2

 

Autor: Dominika Majchrzak
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2023, godz. 13:13 - Dominika Majchrzak