Katedra została utworzona 12 maja 2014 r.

 

Pracownicy

 

 

Katedra Filozofii Przyrody

 • W Katedrze Filozofii Przyrody prowadzone są badania w obszarze klasycznej i współczesnej filozofii przyrody nieożywionej i ożywionej, filozofii kosmologii, praktycznej filozofii przyrody oraz historii nauki i techniki.
 • Badania te są zorientowane na filozoficzną interpretację współczesnych teorii naukowych w kontekście aktualnych dyskusji ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych.

 

Prof. dr hab. Zenon Roskal

W swojej działalności badawczej zajmuje się przedmiotową i meta-przedmiotową problematyką z zakresu szeroko rozumianej filozofii przyrody nieożywionej z elementami historii i filozofii nauki zorientowanej na eksplorację relacji nauka – technika - społeczeństwo. Podejmowane zadania badawcze ogniskowane są m.in. na takich zagadnieniach jak:

 • racjonalność przyrody (zasada przyczynowości, kauzalizm, determinizm, teleologia, fatalizm)
 • oddziaływanie astronomii z fizyką i techniką w tworzeniu monistycznej interpretacji kosmosu (monizm nomologiczny, dynamistyczny, genetyczny i atrybutywistyczny)
 • geneza naturalizmu ontologicznego i metodologicznego
 • rola historycznych i współczesnych anomalii w kontekście odkrycia naukowego (gwiazdy anomalne)
 • różnice pojęciowe pomiędzy obserwacją i eksperymentem (testy ogólnej teorii względności)
 • relacje pomiędzy wynalazkiem technicznym i odkryciem naukowym.

 

dr Jacek Golbiak

Przedmiotem badań są filozoficzne aspekty mechaniki kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu. Rozważam min. takie zagadnienia, jak:

 1. Specyfika określenia czasu w fizyce kwantowej wobec zdefiniowania czasu w fizyce relatywistycznej.
  • Rodzaje czasu:
   • czas zewnętrzny, czyli czas mierzony przy pomocy zegarów niesprzężonych dynamicznie z układem obserwowanym.
   • czasy wewnętrzne, czyli czasy określane przez dowolne wielkości dynamiczne charakteryzujące układ.
   • czas jako zmienna dynamiczna – obserwabla kwantowa.
  • Własności czasu kwantowego, a jego własności topologiczne (jednowymiarowość, ciągłość, niezwartość) oraz własności symetrii (jednorodność, odwracalność).
  • Aplikacje kosmologiczne czasu kwantowego. Wpływ teraźniejszych obserwacji na przebieg wydarzeń z przeszłości Wszechświata.
 2. Rewizja klasycznego rozumienia przyczynowości:
  • możliwość odwrócenia stosunku pomiędzy przyczyną i skutkiem oraz możliwość odwrócenia czasowego porządku zjawisk ukazane przez eksperymenty z opóźnionym wyborem – tzw. przyczynowość wsteczna (J. A. Wheeler).
  • pojawienie się prędkości nadświetlnych w procesach tunelowania kwantowego (prędkość fazowa fali) powodując fakt, że obiekt przybywa do celu przed opuszczeniem źródła – efekt Hartmana.
  • oddziaływanie wstecz w czasie jako możliwe rozwiązanie paradoksu Einsteina, Podolskiego, Rosena.

 

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

W Katedrze Filozofii Przyrody ponadto są podejmowane badania z zakresu filozoficznej problematyki bytu ożywionego i filozoficznych zagadnień ochrony środowiska.

 • W badaniach z zakresu filozofii bytu ożywionego podejmowana jest problematyka natury życia w ujęciu historycznym i systematycznym, koncepcji życia wykorzystywanych w teorii działań proekologicznych (aspekt aksjologiczny życia) oraz prowadzone są badania z zakresu antropologii.
 • Badania prowadzone nad koncepcjami natury życia i zagadnieniami antropologicznymi rozwijane są w następujących kierunkach:
  • epistemologiczne i metodologiczne aspekty badań nad naturą życia;
  • podstawowe koncepcje przyrody w XX wiecznej filozofii przyrody i filozofii ekologicznej;
  • ewolucja człowiekowatych, współczesne sposoby klasyfikacji rodzaju Homo.
 • Badania matateoretyczne skupiają się na analizie statusu metodologicznego ekologii i próbach sformułowania teorii ekologii uwzględniającej czynniki humanistyczne.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2015, godz. 23:49 - Andrzej Zykubek