Al. Racławickie 14
   20-950 Lublin 
tel. 081-445-44-35

Problematyka historyczna wschodniej Europy w ramach nauk humanistycznych w KUL była podejmowana, pod koniec lat trzydziestych i po 1945 roku, głównie przez prof. dr hab. Aleksandra Kossowskiego, absolwenta uniwersytetu petersburskiego, który od 1956 roku kierował katedrą historii nowożytnej.
Powołania odrębnej katedry noszącej aktualną nazwę domagała się Komisja Wydziałowa dla usprawnienia nauczania /23.05.1970/. Ostatecznie katedra została utworzona w 1974 roku, a jej kierownictwo powierzono prof. dr hab. Ludomirowi Bieńkowskiemu /1974-1987/, a następnie prof. dr hab. Hannie Dylągowej /1987-2000/; w latach 2000-2002 funkcję p.o. kierownika katedry pełnił prof. dr hab. Jan Ziółek. Od 2002 roku katedrą kierował  ks. dr hab. Marian Radwan, prof. KUL. Obecnie kierownikiem katedry jest dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof KUL. W katedrze są również zatrudnieni adiunkci - dr Irena Wodzianowska oraz dr Jacek Chachaj
W trzydziestoletniej historii katedry w jej zainteresowaniach dominowała problematyka Kościoła greckokatolickiego, czego wyrazem są publikacje:
L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, Kraków 1970, t. 2, s. 779-1049;
H. Dylągowa, Dzieje Unii Brzeskiej /1596-1918/, Warszawa 1996;
W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1998;
M. Radwan, Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim /1796-1839/, Roma - Lublin 2001.
Na kanwie liberalizacji sytuacji politycznej w Europie wschodniej katedra podejmuje także prace źródłoznawcze, prowadząc kwerendę w archiwach na tym terenie. Wynikiem takich inicjatyw są wydane już:
M. Radwan, Kościół katolicki w archiwach Departamentu Wyznań Obcych rosyjskiego MSW, Lublin 2001;
Socjografia Kościoła greckokatolickiego na Bracławszczyźnie i Kijowszczyźnie w 1782 roku, red. M. Radwan, Lublin 2004;
Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, red. M. Radwan, Lublin 2004.
Praca badawcza katedry jest ściśle powiązana z dydaktyką, zwłaszcza z seminarium magisterskim.
Opr. ks. Marian Radwan
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2011, godz. 20:07 - Marcin Gapski