Kierownik - prof. dr hab. Pavel Urbanovich, prof. zw.

dr Michał Horodelski, adiunkt dydaktyczny

dr Joanna Kapusta, adiunkt

dr inż. Rafał Lizut, adiunkt

dr Viktor Melnyk, adiunkt

dr Marcin Płonkowski, adiunkt dydaktyczny

mgr Krzysztof Buszowski, asystent dydaktyczny

dr Agnieszka Gdula, asystent dydaktyczny

o. mgr Jakub Lasyk, asystent dydaktyczny

mgr Damian Michalak, asystent dydaktyczny

mgr Dorota Pukacz, asystent dydaktyczny

mgr Krystian Szwedo, asystent dydaktyczny

mgr inż. Kamil Zieliński, asystent dydaktyczny

 


Zakres badań:

 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w procesach kryptograficznych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu mowy.

 • Cyberbezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem: ochrony sieci informatycznych, ochrony baz danych i infrastruktury, nieautoryzowanego dostępu oraz zarządzania tożsamością. Ponadto uwzględnianie kierunku monitorowania i oceny zagrożeń w czasie rzeczywistym.

 • Rozwój teorii budowy rekonfigurowalnych systemów komputerowych i nowych metod opracowania informacji w tych systemach oraz opartych na tym nowych typów architektury komputerów i wysokowydajnych jednostek komputerowych, zasad ich strukturalnej organizacji i funkcjonowania.

 • Rozwój teoretycznych podstaw i stworzenie narzędzi do organizacji automatycznej syntezy układów cyfrowych w rekonfigurowalnych platformach intelektualnych sensorów i aktuatorów w systemach cyber-fizycznych.

 • Rozwój nowych typów architektury, sposobów opracowania informacji i zasad projektowania równoległych procesorów specjalistycznych dla wykonania algorytmów z inwariantną do danych strukturą.

 • Badania nowych metod i technik w strukturalnym i obiektowym podejściu do analizy i projektowania systemów. Zastosowania AI i ML w zarządzaniu przedsiębiorstwem w szczególności w odniesieniu do jego bezpieczeństwa.

 • Rozwój filtrów adaptacyjnych, zarówno w zakresie poprawienia wydajności obliczeniowej jak i zwiększenie możliwości usuwania szumów z obrazów cyfrowych. Badanie własności i porównywanie różnych filtrów cyfrowych w celu opracowania optymalizacji pozwalającej na bardziej efektywną redukcję hałasu bez rozmycia krawędzi i przygotowanie obrazu do segmentacji oraz dalszej analizy.

 • Zastosowania programowania w procesie tworzenia animacji, grafiki komputerowej i systemów multimedialnych. Prace nad interaktywnymi instalacjami multimedialnymi łączącymi technikę 3D projection mappingu, analizę danych z sensorów, projektowanie gier i animację komputerową.


Pavel Urbanovich, prof. dr hab.

Obszar zainteresowań: cyberbezpieczeństwo, ochrona danych, stosowana teoria kodowania nadmiarowego, kryptografia, steganografia

Aktualne badania:

  • metody, modele i narzędzia kryptograficzne i steganograficzne do ochrony danych i ochrony praw autorskich,

  • wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do zastosowań kryptograficznych,

  • nadmiarowe kody korekcyjne dla systemów transmisji i przechowywania danych z grupowaniem błędów informacyjnych

Współpraca międzynarodowa:

staże: Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny (Mińsk, Białoruś), Północny (Arktyczny) Uniwersytet Federalny (Archangielsk, Rosja),
stypendia: Prezydent Republiki Białoruś,

publikacje:

1. Urbanovich, P.P. Bezpieczeństwo informacji na podstawie metod kryptografii, steganografii i obfuskacji: podręcznik dla studentów uczelni wyższych, Mińsk: BSTU, 2016, 220 s. (w jęz. rosyjskim: Урбанович, П. П. Защита информации методами криптографии, стеганографии и обфускации: учебник для студентов высших учебных заведений. – Минск: БГТУ, 2016. – 220 с.).

2. Płonkowski M. , Urbanovich P. Using Full Covariance Matrix for CMU Sphinx-III Speech Recognition System, Przegląd elektrotechniczny, 2018, R. 94, no 7, p. 102-104.

3. Shutko N., Urbanovich P., Zukowski P. A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh, Przegląd elektrotechniczny, 2018, R. 94, no 6, p. 82-85.

Dr Viktor Melnyk, prof. KUL

Obszary zainteresowania:

  • systemy komputerowe na podstawie urządzeń logiki rekonfigurowalnej,
  • wysokowydajne systemy komputerowe,
  • specjalistyczne procesory i technologie ich wysokopoziomowego projektowania,
  • systemy cyber-fizyczne,
  • bezpieczeństwo informacyjne.

Zakres badań:

  • Rozwój teorii budowy rekonfigurowalnych systemów komputerowych i nowych metod opracowania informacji w tych systemach oraz opartych na tym nowych typów architektury komputerów i wysokowydajnych jednostek komputerowych, zasad ich strukturalnej organizacji i funkcjonowania.
  • Rozwój teoretycznych podstaw i stworzenie narzedzi do organizacji automatycznej syntezy układów cyfrowych w rekonfigurowalnych platformach intelektualnych sensorów i aktuatorów w systemach cyber-fizycznych.
  • Rozwój nowych typów architektury, sposóbów opracowania informacji i zasad projektowania równoległych procesorów specjalistycznych dla wykonania algorytmów z inwariantną do danych strukturą.

Współpraca międzynarodowa:

  • Uczestnik Programu Transferu Wiedzy (Transfer of Knowledge Programme) Asocjacji Marii Skłodowskiej-Curie, wykonawca kilku projektów naukowo-badawczych, związanych z opracowaniem programowo-sprzętowych zasobów bezprzewodowych sieci sensorowych w kompanii Duolog Technologies Ltd w Irlandii (2006 – 2007rr).
  • Niezależny Zewnętrzny Ekspert z oceniania wniosków na finansowanie projektów i otrzymanie grantów za Europejskim konkursem COST Open Call OC-2016-2 (2017r).
  • Odpowiedzialny wykonawca projektów "Kryptograficzny procesor szyfrowania danych algorytmem DES" (1999 r) oraz "Generator jąder procesorów blokowego szyfrowania symetrycznego algorytmem DES" (2000 – 2002 rr), wykonanych w m. Norymberga, Niemcy, w Uniwersytecie Nauk Stosowanych im. G. Ohma (Georg - Simon - Ohm - Fachhochschule Nuernberg).
  • Członek komitetu programowego seminaru naukowego “Systemy Cyber-Fizyczne: Osiągnięcia i Wyzwania”, członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego "Advanes in Cyber-Physical Systems", członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego "Systemy i Sieci Komputerowe", członek komitetu programowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Systemy i sieci komputerowe: projektowanie i zastosowanie".
  • 20.11.2017 – 01.12.2017 – Kursy podwyższenia kwalifikacji według programu “Programowalne systemy-na-chipie dla tworzenia instrumentów naukowych”, Międzynarodowy Centrum dla Teoretycznej Fizyki, Triesta, Włochy.

Kontakt: vmelnyk [at] kul.lublin.pl

dr Joanna Kapusta

Obszary zainteresowań: algorytmy, złożoność obliczeniowa, kryptografia

Aktualne badania: Badania obejmują algorytmy transformacji wielomianowych oraz zagadnienia z zakresu kryptografii i ochrony danych, jak również zastosowania ww. algorytmów w modelach bezpiecznych wyborów elektronicznych, protokołach transmisji rozgłoszeniowej oraz dzieleniu sekretu.

Współpraca międzynarodowa: Recenzentka prac z zakresu informatyki teoretycznej oraz analizy numerycznej dla czasopisma Mathematical Reviews wydawanego przez American Mathematical Society.

dr inż. Rafał Lizut

Obszary zainteresowań: Zarządzanie i projektowanie systemów; robotyka, AI, ML

Aktualne badania: AI w biznesie; ekonomia i zarządzanie; analiza i projektowanie systemów; bezpieczeństwo przedsiębiorstw

Międzynarodowa współpraca:

 • Dyrektor ds. Promocji Nauki, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, St. Mary Polytechnic, Nigeria;
 • Członek Rady Dyrektorów stowarzyszenia "The Initiative For Development, Knowledge Advancement and Cooperation", Nigeria;
 • Pełnomocnikiem Ogólnym Dniepropietrowskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.
 • Profesor na DDUVS/ Dniepropietrowsk, Ukraina;
 • Prowadzi wykłady gościnne w:  NUST, Windhoek, Namibia; St Xavier's University, Kolkata, India; St. John's  University/New York, USA; University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland i innych

o. mgr Jakub Lasyk

Zainteresowania: sieci informatyczne, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, fotografia, zdrowie.

Obecne badania: ochrona sieci informatycznych oraz baz danych.

 

dr Marcin Płonkowski

Obszary zainteresowań (sieci neuronowe, rozpoznawanie mowy, neurokryptografia)

Aktualne badania (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe)

Współpraca międzynarodowa (

 • Marcin Płonkowski, Using bands of frequencies for vowel recognition for Polish language, International Journal of Speech Technology, Volume 18, Issue 2, 2015, P. 187-193.
 • Marcin Płonkowski, Paweł Urbanowicz, The use of pitch in Large-Vocabulary Continuous Speech Recognition System, Przegląd Elektrotechniczny Tom: 92, 8/2016, P. 78-81.
 • Marcin Płonkowski, Paweł Urbanowicz, Using full covariance matrix for CMU Sphinx-III speech recognition system, Przegląd Elektrotechniczny Tom: 94, 7/2018, P. 102-104

e-mail: marcin.plonkowski [at] kul.pl

mgr Krzysztof Buszowski

Obszary zainteresowań: uczenie maszynowe, uczenie nadzorowane, rozpoznawanie obrazów

Kontakt: krzysztof.buszowski [at] kul.pl

dr Michał Horodelski

 

mgr Dorota Pukacz

 

mgr inż. Kamil Jurczyk-Zieliński

Obszary zainteresowań: Paradygmaty programowania, współczesne języki programowania, języki programowania dla analizy danych

Aktualne badania: Wykorzystanie programowania wielowątkowego w językach programowania dla analizy danych

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2023, godz. 10:52 - Ewa Pajdowska