Zakres badań:

 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w procesach kryptograficznych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu mowy.

 • Cyberbezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem: ochrony sieci informatycznych, ochrony baz danych i infrastruktury, nieautoryzowanego dostępu oraz zarządzania tożsamością. Ponadto uwzględnianie kierunku monitorowania i oceny zagrożeń w czasie rzeczywistym.

 • Rozwój teorii budowy rekonfigurowalnych systemów komputerowych i nowych metod opracowania informacji w tych systemach oraz opartych na tym nowych typów architektury komputerów i wysokowydajnych jednostek komputerowych, zasad ich strukturalnej organizacji i funkcjonowania.

 • Rozwój teoretycznych podstaw i stworzenie narzędzi do organizacji automatycznej syntezy układów cyfrowych w rekonfigurowalnych platformach intelektualnych sensorów i aktuatorów w systemach cyber-fizycznych.

 • Rozwój nowych typów architektury, sposobów opracowania informacji i zasad projektowania równoległych procesorów specjalistycznych dla wykonania algorytmów z inwariantną do danych strukturą.

 • Badania nowych metod i technik w strukturalnym i obiektowym podejściu do analizy i projektowania systemów. Zastosowania AI i ML w zarządzaniu przedsiębiorstwem w szczególności w odniesieniu do jego bezpieczeństwa.

 • Rozwój filtrów adaptacyjnych, zarówno w zakresie poprawienia wydajności obliczeniowej jak i zwiększenie możliwości usuwania szumów z obrazów cyfrowych. Badanie własności i porównywanie różnych filtrów cyfrowych w celu opracowania optymalizacji pozwalającej na bardziej efektywną redukcję hałasu bez rozmycia krawędzi i przygotowanie obrazu do segmentacji oraz dalszej analizy.

 • Zastosowania programowania w procesie tworzenia animacji, grafiki komputerowej i systemów multimedialnych. Prace nad interaktywnymi instalacjami multimedialnymi łączącymi technikę 3D projection mappingu, analizę danych z sensorów, projektowanie gier i animację komputerową.Pavel Urbanovich, prof. dr hab.

Obszar zainteresowań: cyberbezpieczeństwo, ochrona danych, stosowana teoria kodowania nadmiarowego, kryptografia, steganografia

Aktualne badania:

  • metody, modele i narzędzia kryptograficzne i steganograficzne do ochrony danych i ochrony praw autorskich,

  • wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do zastosowań kryptograficznych,

  • nadmiarowe kody korekcyjne dla systemów transmisji i przechowywania danych z grupowaniem błędów informacyjnych

Współpraca międzynarodowa:

staże: Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny (Mińsk, Białoruś), Północny (Arktyczny) Uniwersytet Federalny (Archangielsk, Rosja),
stypendia: Prezydent Republiki Białoruś,

publikacje:

1. Urbanovich, P.P. Bezpieczeństwo informacji na podstawie metod kryptografii, steganografii i obfuskacji: podręcznik dla studentów uczelni wyższych, Mińsk: BSTU, 2016, 220 s. (w jęz. rosyjskim: Урбанович, П. П. Защита информации методами криптографии, стеганографии и обфускации: учебник для студентов высших учебных заведений. – Минск: БГТУ, 2016. – 220 с.).

2. Płonkowski M. , Urbanovich P. Using Full Covariance Matrix for CMU Sphinx-III Speech Recognition System, Przegląd elektrotechniczny, 2018, R. 94, no 7, p. 102-104.

3. Shutko N., Urbanovich P., Zukowski P. A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh, Przegląd elektrotechniczny, 2018, R. 94, no 6, p. 82-85.

Dr Viktor Melnyk, Prof. KUL

Obszary zainteresowania:

  • systemy komputerowe na podstawie urządzeń logiki rekonfigurowalnej,
  • wysokowydajne systemy komputerowe,
  • specjalistyczne procesory i technologie ich wysokopoziomowego projektowania,
  • systemy cyber-fizyczne,
  • bezpieczeństwo informacyjne.

Zakres badań:

  • Rozwój teorii budowy rekonfigurowalnych systemów komputerowych i nowych metod opracowania informacji w tych systemach oraz opartych na tym nowych typów architektury komputerów i wysokowydajnych jednostek komputerowych, zasad ich strukturalnej organizacji i funkcjonowania.
  • Rozwój teoretycznych podstaw i stworzenie narzedzi do organizacji automatycznej syntezy układów cyfrowych w rekonfigurowalnych platformach intelektualnych sensorów i aktuatorów w systemach cyber-fizycznych.
  • Rozwój nowych typów architektury, sposóbów opracowania informacji i zasad projektowania równoległych procesorów specjalistycznych dla wykonania algorytmów z inwariantną do danych strukturą.

Współpraca międzynarodowa:

  • Uczestnik Programu Transferu Wiedzy (Transfer of Knowledge Programme) Asocjacji Marii Skłodowskiej-Curie, wykonawca kilku projektów naukowo-badawczych, związanych z opracowaniem programowo-sprzętowych zasobów bezprzewodowych sieci sensorowych w kompanii Duolog Technologies Ltd w Irlandii (2006 – 2007rr).
  • Niezależny Zewnętrzny Ekspert z oceniania wniosków na finansowanie projektów i otrzymanie grantów za Europejskim konkursem COST Open Call OC-2016-2 (2017r).
  • Odpowiedzialny wykonawca projektów "Kryptograficzny procesor szyfrowania danych algorytmem DES" (1999 r) oraz "Generator jąder procesorów blokowego szyfrowania symetrycznego algorytmem DES" (2000 – 2002 rr), wykonanych w m. Norymberga, Niemcy, w Uniwersytecie Nauk Stosowanych im. G. Ohma (Georg - Simon - Ohm - Fachhochschule Nuernberg).
  • Członek komitetu programowego seminaru naukowego “Systemy Cyber-Fizyczne: Osiągnięcia i Wyzwania”, członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego "Advanes in Cyber-Physical Systems", członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego "Systemy i Sieci Komputerowe", członek komitetu programowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Systemy i sieci komputerowe: projektowanie i zastosowanie".
  • 20.11.2017 – 01.12.2017 – Kursy podwyższenia kwalifikacji według programu “Programowalne systemy-na-chipie dla tworzenia instrumentów naukowych”, Międzynarodowy Centrum dla Teoretycznej Fizyki, Triesta, Włochy.

Kontakt: vmelnyk [at] kul.lublin.pl

Dr Krzysztof Bartyzel

Obszary zainteresowań: Przetwarzanie obrazów cyfrowych, wytwarzanie oprogramowania, algorytmy i ich optymalizacja

Aktualne badania: Kontynuacja badań nad rozwojem filtrów adaptacyjnymi, zarówno w zakresie poprawienia wydajności obliczeniowej jak i zwiększenie możliwości usuwania szumów z obrazów cyfrowych

Międzynarodowa współpraca:

K. Bartyzel “Basic mechanisms of Brownian String analysis and manipulation”, Journal of Applied Computer Science, pp 7-22, 2018

K. Bartyzel “Computational Complexity and Numerical Optimization of Adaptive Kuwahara Filter”, Journal of Applied Computer Science, pp 7-22, 2017

K. Bartyzel “Adaptive Kuwahara filter”, Signal Image and Video Processing 10 (4), pp.663–670, 2016

dr Joanna Kapusta

Obszary zainteresowań: algorytmy, złożoność obliczeniowa, kryptografia

Aktualne badania: Badania obejmują algorytmy transformacji wielomianowych oraz zagadnienia z zakresu kryptografii i ochrony danych, jak również zastosowania ww. algorytmów w modelach bezpiecznych wyborów elektronicznych, protokołach transmisji rozgłoszeniowej oraz dzieleniu sekretu.

Współpraca międzynarodowa: Recenzentka prac z zakresu informatyki teoretycznej oraz analizy numerycznej dla czasopisma Mathematical Reviews wydawanego przez American Mathematical Society.

dr inż. Rafał Lizut

Obszary zainteresowań: Zarządzanie i projektowanie systemów; robotyka, AI, ML

Aktualne badania: AI w biznesie; ekonomia i zarządzanie; analiza i projektowanie systemów; bezpieczeństwo przedsiębiorstw

Międzynarodowa współpraca:

 • Dyrektor ds. Promocji Nauki, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, St. Mary Polytechnic, Nigeria;
 • Członek Rady Dyrektorów stowarzyszenia "The Initiative For Development, Knowledge Advancement and Cooperation", Nigeria;
 • Pełnomocnikiem Ogólnym Dniepropietrowskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.
 • Profesor na DDUVS/ Dniepropietrowsk, Ukraina;
 • Prowadzi wykłady gościnne w:  NUST, Windhoek, Namibia; St Xavier's University, Kolkata, India; St. John's  University/New York, USA; University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland i innych

o. mgr Jakub Lasyk

Zainteresowania: sieci informatyczne, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, fotografia, zdrowie.

Obecne badania: ochrona sieci informatycznych oraz baz danych.

 

dr Marcin Płonkowski

Obszary zainteresowań (sieci neuronowe, rozpoznawanie mowy, neurokryptografia)

Aktualne badania (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe)

Współpraca międzynarodowa (

 • Marcin Płonkowski, Using bands of frequencies for vowel recognition for Polish language, International Journal of Speech Technology, Volume 18, Issue 2, 2015, P. 187-193.
 • Marcin Płonkowski, Paweł Urbanowicz, The use of pitch in Large-Vocabulary Continuous Speech Recognition System, Przegląd Elektrotechniczny Tom: 92, 8/2016, P. 78-81.
 • Marcin Płonkowski, Paweł Urbanowicz, Using full covariance matrix for CMU Sphinx-III speech recognition system, Przegląd Elektrotechniczny Tom: 94, 7/2018, P. 102-104

e-mail: marcin.plonkowski [at] kul.pl

mgr Krzysztof Buszowski

Obszary zainteresowań: uczenie maszynowe, uczenie nadzorowane, rozpoznawanie obrazów

Kontakt: krzysztof.buszowski [at] kul.pl

dr Michał Horodelski

 

mgr inż. Krzysztof Król

Kontakt: krkrol [at] kul.lublin.pl

mgr Dorota Pukacz

 

mgr inż. Kamil Zieliński

Obszary zainteresowań: Paradygmaty programowania, współczesne języki programowania, języki programowania dla analizy danych

Aktualne badania: Wykorzystanie programowania wielowątkowego w językach programowania dla analizy danych

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2021, godz. 16:53 - Ewa Pajdowska