foto_2

 

Kierownik
dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

Pracownicy

dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL

dr inż. Jan Kamiński, asystent

dr inż. Katarzyna Karczmarz, asystent
dr inż. Agnieszka Kułak, adiunkt

dr Joanna Renda, adiunkt

dr Dawid Soszyński, adiunkt

dr inż. Piotr Szkołut, asystent

mgr inż. Paweł Adamiec, asystent

mgr inż. Wojciech Januszczyk, asystent dydaktyczny

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Irena Duer, prof. zw.

dr hab. inż arch. Marcin Gawlicki, prof. KUL

prof. dr hab. Wojciech Goszczyński, prof. zw.

mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska, asystent

 

 

Katedra Projektowania i Kształtowania Krajobrazu powstała z połączenia Katedry Projektowania Krajobrazu, której wieloletnim kierownikiem był pan dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL oraz Katedry Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu, którą przez wiele lat kierował pan prof. dr hab. Wojciech Goszczyński. Katedra Projektowania i Kształtowania Krajobrazu kontynuuje także tradycje Katedry Kształtowania Krajobrazu, która została utworzona w 1999 roku w ramach specjalności Kształtowanie Krajobrazu, a od roku 2002 funkcjonowała w ramach architektury krajobrazu. Jej wieloletnim kierownikiem był śp. pan dr hab. Janusz Janecki, prof. KUL. Katedra realizuje plany naukowe, do których zaliczyć należy w szczególności zagadnienia związane z opartą na podstawach aksjologicznych waloryzacją przestrzeni, zrównoważoną urbanistyką uwzględniającą rozwój kulturowy i społeczny mieszkańców miast, dostrzeżeniem znaczenia sacrum we współczesnym krajobrazie, badaniami i projektami historycznych parków i ogrodów, ochroną krajobrazu kulturowego, rewitalizacją i projektowaniem obszarów zdegradowanych oraz zarządzaniem procesami inwestycyjnymi w projektowaniu i kształtowaniu krajobrazu – czyli procesami ściśle powiązanym z nowoczesnym warsztatem pracy architekta krajobrazu. Poszczególne obszary badań wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójny, szeroki i różnorodny obszar zainteresowań naukowych pracowników katedry. Pola badań kształtują się następująco:

Waloryzacja przestrzeni 

Badania dotyczą testowania przydatności różnych kryteriów waloryzacji przestrzeni planistycznej.

Historyczne kompleksy leśne, badania nad stanem zachowania, możliwościami ochrony, odtwarzania, analizy krajobrazowe, gospodarka przestrzenna na obszarze historycznych kompleksów leśnych.

Waloryzacja krajobrazu kulturowego.

Zrównoważona urbanistyka a krajobraz

Badania dotyczą współczesnych problemów ochrony krajobrazu miejskiego i koncentrują się wokół następujących zagadnień:

 • Problematyka kształtowania krajobrazu miasta, w szczególności związana z ochroną krajobrazu kulturowego miast historycznych. W badaniach uwzględniono specyfikę centrów miast, niezależnie od czasu ich powstania, a także szeroko pojęte zagadnienia użytkowania przestrzeni.
 • Struktury urbanistyczne w tym szczególnie przestrzenie publiczne i struktury zieleni miejskiej oraz ich rola w krajobrazie.
 • Zmiany zagospodarowania związane z postępem cywilizacyjnym i przemiany krajobrazu.
 • Badania antropogenizacji przyrody miasta, jako potencjalnego wyznacznika jego granic administracyjnych.
 • Tradycja i tożsamość miejsca w urbanistyce i architekturze.

Architektura sakralna

 • Zabytkowe zespoły sakralne w krajobrazie Polski, stan zachowania i perspektywy skutecznej ochrony konserwatorskiej.
 • Współczesne tendencje w projektowaniu obiektów architektury sakralnej;
 • Znaczeniowość architektury sakralnej,
 • Architektura sakralna w krajobrazie kulturowym – szanse i zagrożenia. 

Historyczne parki i ogrody

 • Zabytkowe parki i ogrody Lubelszczyzny, rewaloryzacja, studium przypadku, stan zachowania, analiza przestrzenna.
 • Historia rozwoju przestrzennego zabytkowych zespołów dworsko – parkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rezydencji podmiejskich mieszczan gdańskich. Badania dotyczą zagadnień architektury dworów, rozplanowania i kompozycji ogrodów oraz ich roli w krajobrazie kulturowym.
 • Kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania planowania Historycznych Parków Krajobrazowych i proponowane warianty ich wykorzystania turystycznego.
 • Polski dwór – forma i znaczenie kulturowe.

Ochrona krajobrazu kulturowego i rewitalizacja krajobrazów zdegradowanych

 • Zagadnienia prawne i organizacyjne związane z systemem ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współczesnymi przekształceniami krajobrazu kulturowego.
 • Szczególna uwaga poświęcona jest celom, metodom i praktyce waloryzacji zabytków oraz krajobrazu kulturowego.
Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2023, godz. 15:58 - Ewa Pajdowska