W zakresie architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzone są rozległe badania naukowe. Dotyczą one wpływu czynników przyrodniczych i kulturowych na powstawanie i funkcjonowanie różnych typów krajobrazów. Prace te obejmują miedzy innymi analizę stanu współczesnego, jak i historii zieleni miast oraz ochronę i rewitalizację terenów zieleni. Pracownicy badają również procesy sukcesji i synantropizacji polskiej szaty roślinnej. Prowadzone są również badania nad występowaniem wybranych grup stawonogów w różnych typach zieleni oraz nad wpływem zanieczyszczeń na rośliny i na stawonogi roślinożerne. Rozwijane są ponadto zagadnienia z zakresu ekologii krajobrazu, od stale opracowywanych modeli komputerowych, służących do prognozowania zmian w krajobrazie oraz ich wizualizacji w czasie rzeczywistym przy pomocy modeli 3D do kulturologicznych aspektów krajobrazu.

 

Prowadzone są także badania naukowe dotyczące różnych elementów krajobrazu Lublina. W roku 2014 dzięki współpracy z Urzędem Miasta ukazała się monografia naukowa, która dotyczyła analiz nad stanem środowiska, zagrożeniami oraz możliwościami wykorzystania wąwozów i suchych dolin Lublina.

 

Tutaj można pobrać pełny tekst monografii Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia

 

 

Krajobrazy Lublina

                                             krajobrazy_lublina_1     krajobrazy_lublina_2

W roku 2015 pracownicy architektury krajobrazu KUL opracowali pierwszy tom monografii naukowej poruszającej problematykę krajobrazów Lublina. Prezentuje ona wyniki badań dotyczące terenów zieleni osiedli mieszkaniowych.

 

Tutaj można pobrać pełny tekst pierwszego tomu monografii Krajobrazy Lublina - Osiedla mieszkaniowe

 

 

W roku 2016 powstał drugi tom monografii naukowej poruszającej problematykę krajobrazów Lublina. Prezentuje ona wyniki badań dotyczące obszarów roślinności naturalnej i seminaturalnej.

 

Tutaj można pobrać pełny tekst drugiego tomu monografii Krajobrazy Lublina - Roślinność naturalna

 

 

 

Pracownicy architektury krajobrazu KUL wzięli udział w przygotowaniu monografii naukowej dotyczącej roślinności przyulicznej Lublina. Monografia "Roślinność pasów przydrożnych Lublina - potencjał i zagrożenia" została wydana przez Urząd Miasta Lublin.

 

Pełny tekst monografii można pobrać ze strony internetowej UM Lublin Roślinność pasów przydrożnych Lublina - potencjał i zagrożenia

 


 

 

Badania z zakresu matematyki i informatyki

 1. Zasada wariacyjna dla t-entropii [Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 2. Własności informacyjne funkcji Kullbacka-Leiblera dla miar nieograniczonych [Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 3. Uogólnienie twierdzenia McMillana o ekwipartycji na przypadek miar nieergodycznych [Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 4. Przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym i ich zastosowanie w sztucznej inteligencji, w analizie i geometrii zespolonej, w probabilistyce i w fizyce [Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 5. Równania i nierówności funkcyjne, m.in. niezmienniczość średnich, pierwiastki iteracyjne i zanurzanie w półpotoki odwzorowań uśredniających, łączenie średnich, funkcje wypukłe na półgrupach abelowych, równoczesne liniowe równania funkcyjne, efekt “mierzalność pociąga ciągłość” dla rozwiązań równań różnicowych [Katedra Analizy Matematycznej]

 6. Teoria gier różniczkowych, w szczególności problemy znalezienia rozwiązań ceny gier obrony obszaru, obrony odcinka i obrony korytarza [Katedra Analizy Matematycznej]

 7. Klasyczne ortogonalne wielomiany zmiennej ciągłej i dyskretnej: nierówności Szegö, Markowa-Bernsteina i inne, problem równowagi elektrostatycznej, interpolacja Fejera, stabilne i najbardziej ekonomiczne, iteracyjne kwadratury Gaussa, liczby Christoffela [Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]

 8. Wzory barycentryczne dla interpolacji Fejéra, Hermite'a i Lagrange'a w zerach klasycznych wielomianów ortogonalnych oraz ich wykorzystanie do konstrukcji wydajnych i stabilnych algorytmów interpolacyjnych [Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]

 9. Algorytmy obliczania jednowymiarowych i wielowymiarowych transformacji wielomianowych [Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]

 10. Zagadnienia z zakresu kryptografii i ochrony danych z zastosowaniem wyżej wymienionych algorytmów w modelach bezpiecznych wyborów elektronicznych, protokołach transmisji rozgłoszeniowej oraz hierarchicznym dzieleniu sekretu [Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]

 11. Architektury systemów komputerowych na podstawie ewolucji i samoorganizacji w ewoluującym środowisku sprzętowym dostarczanym przez FPGA i FPGAA [Katedra Analizy Obrazów]

 12. Specjalistyczne procesory analizy obrazów [Katedra Analizy Obrazów]

 13. Opracowanie ilościowych metryk oprogramowania (miary), modeli jakości oprogramowania i możliwości ponownego wykorzystania oprogramowania [Katedra Analizy Obrazów]

 14. Modelowanie oparte na wiedzy, które wykorzystuje zestawy rozmyte z głównym celem opracowania przyjaznych (lub bardziej specyficznych) dla użytkownika modeli [Katedra Analizy Obrazów]

 15. Systemy projektowe poprzez ewolucję i samoorganizację. Tutaj głównym celem jest wykorzystanie ewolucyjnej optymalizacji i ich bezpośredniego wykorzystania w ewoluującym środowisku sprzętowym dostarczanym przez FPGA i FPGAA [Katedra Analizy Obrazów]

 16. Nienadzorowana i częściowo nadzorowana klasyfikacja wzorów [Katedra Analizy Obrazów]

 17. Analiza możliwości zastosowania struktur ciągowych do lingwistycznego opisu obiektów na obrazie; opracowanie nowych generatorów ruchu do optymalizacji łańcuchów Browna; metody rozpoznawania i porównywania obiektów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem łańcuchów Browna oraz innych struktur ciągowych [Katedra Analizy Obrazów]

 18. Analiza możliwości wykorzystania filtrów adaptacyjnych pod kątem poprawy ostrości obrazu i tłumienia niepożądanego szumu w systemach czasu rzeczywistego [Katedra Analizy Obrazów]

 19. Modelowanie, implementacja, symulacja i weryfikacja wybranych systemów informatycznych [Katedra Analizy Obrazów]

 20. Problematyka osiągalności stanów w systemach współbieżnych o bogatej strukturze (czasowe sieci Petriego , procesy czasowe (Merlin), rozwinięcie przestrzeni stanów) [Katedra Analizy Obrazów]

 21. Weryfikacja modelowa interesujących własności systemów czasowych (badanie zastosowania logik modalnych do opisu własności modelowanych systemów) [Katedra Analizy Obrazów]

 22. Modelowanie algorytmów analizy obrazów w różnych językach programowania [Katedra Analizy Obrazów]

 23. Konstrukcja i analiza ziaren informacji realizowanych z użyciem uogólnionej zasady uzasadnionej ziarnistości (principle of justifiable granularity), gdzie uogólnienia dotyczą problemów danych wielowymiarowych jak i danych rozproszonych (co prowadzi do tzw. collaborative principle of justifiable granularity) oraz mechanizmów adaptacyjnych [Katedra Analizy Obrazów]

 24. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w naukach biologicznych [Katedra Analizy Obrazów]

 25. Odkrywanie anomalii w szeregach czasowych [Katedra Analizy Obrazów]

 26. Predykcja procesów biologicznych i społecznych za pomocą szeregów czasowych [Katedra Analizy Obrazów]

 27. Estymacja rozkładów dobowej aktywności ssaków w oparciu o wyniki badań terenowych [Katedra Analizy Obrazów]

 28. Metody ochrony informacji w systemach i sieciach informacyjnych, w szczególności metody kryptograficzne i steganograficzne [Katedra Analizy Obrazów]

 29. Niezawodność systemów informatycznych, matematyczne modele niezawodności, metody kodowania nadmiarowego danych, kody umożliwiające odnalezienie i korekcję różnego typu błędów w danych [Katedra Analizy Obrazów]

 30. Własności geometryczne odwzorowań harmonicznych, a w szczególności odwzorowań harmonicznych, które są quasikonforemne. [Katedra Analizy Zespolonej]

 31. Odwzorowania harmoniczne na obszary o zadanych własnościach geometrycznych. [Katedra Analizy Zespolonej]

 32. Własności brzegowe odwzorowań harmonicznych, a w szczególności odwzorowań harmonicznych, które są quasikonforemne. [Katedra Analizy Zespolonej]

 33. Rozszerzenia harmoniczne. [Katedra Analizy Zespolonej]

 34. Quasikonforemność odwzorowań harmonicznych, w tym quasikonforemność rozszerzeń harmonicznych. [Katedra Analizy Zespolonej]

 35. Zagadnienia ekstremalne dla odwzorowań quasikonforemnych i odwzorowań harmonicznych. [Katedra Analizy Zespolonej]

 36. Funkcje specjalne w teorii odwzorowań quasikonforemnych i odwzorowań harmonicznych. [Katedra Analizy Zespolonej]

 37. Operatory osobliwe: uogólniony operator sprzężenia harmonicznego i jego widmo, uogólniony operator Neumanna-Poincare’go i jego widmo. [Katedra Analizy Zespolonej]

 38. Odwzorowania biharmoniczne. [Katedra Analizy Zespolonej]

 39. Wielomiany harmoniczne zespolone. [Katedra Analizy Zespolonej]

 40. Własności splotu funkcji holomorficznych i funkcji harmonicznych. [Katedra Analizy Zespolonej]

 41. Nierówności typu Schwarza dla odwzorowań harmonicznych koła jednostkowego w siebie spełniających pewne warunki brzegowe, wyznaczanie obszarów zmienności dla tego typu funkcji. [Katedra Analizy Zespolonej]

 42. Geometryczne, topologiczne i analityczne warunki różnowartościowości lokalnych homeomorfizmów określonych w podzbiorach płaszczyzny zespolonej. [Katedra Analizy Zespolonej]

 43. Wartości operatora złożenia na wybranych przestrzeniach funkcji analitycznych. [Katedra Analizy Zespolonej]

 44. Metody konstrukcji harmonicznych i quasikonforemnych odwzorowań w wybranych obszarach wielospójnych płaszczyzny zespolonej oraz własności takich odwzorowań. [Katedra Analizy Zespolonej]

 45. Matematyczne modelowanie procesów fizycznych przy pomocy nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych [Katedra Modelowania Matematycznego]

 46. Poszukiwanie nowych monotonicznych metod numerycznych II rzędu dokładności dla nieliniowych równań parabolicznych na siatkach niejednostajnych [Katedra Modelowania Matematycznego]

 47. Udowodnienie zasady maksimum dla danych wejściowych o niestałych znakach [Katedra Modelowania Matematycznego]

 48. Analiza zagadnień różnicowych i metod numerycznych dla quasiliniowych równań parabolicznych w przypadku rozwiązań typu blow-up [Katedra Modelowania Matematycznego]

 49. Badanie stabilności metod numerycznych dla quasiliniowego równania parabolicznego i dynamiki gazów przy założeniach nałożonych tylko na dane wejściowe [Katedra Modelowania Matematycznego]

 50. Konstrukcja teorii algorytmów monotonicznych dla układów równań typu eliptycznego i parabolicznego [Katedra Modelowania Matematycznego]

 51. Badanie metod numerycznych dla quasiliniowych równań parabolicznych z uogólnionym rozwiązaniem [Katedra Modelowania Matematycznego]

 52. Interpolacja danych zredukowanych przy pomocy krzywych kubicznych [Katedra Modelowania Matematycznego]

 53. Oszacowanie trajektorii, długości oraz krzywizny wybranych krzywych z pomocą krzywych kubicznych, oraz rozwój i badanie nowych metod oraz wysokowydajnych i energooszczędnych zasobów systemów komputerowych na zasadach specjalizacji sprzętowej, przestrzenno-czasowej interpretacji wykonywanych algorytmów, samokonfigurowalności i heterogeniczności, a także technologii ich wysokopoziomowego projektowania [Katedra Modelowania Matematycznego]

 54. Modele obliczeniowe i sposoby opracowania informacji w systemach komputerowych [Katedra Modelowania Matematycznego]

 55. Nowe metody opracowania informacji w rekonfigurowalnych systemach komputerowych i oparte na nich nowe architektury takich systemów komputerowych [Katedra Modelowania Matematycznego]

 56. Zasady strukturalnej organizacji i funkcjonowania wysokowydajnych i energooszczędnych FPGA-bazowanych systemów komputerowych [Katedra Modelowania Matematycznego]

 57. Podstawy teorii budowy równoległych procesorów specjalistycznych dla realizacji algorytmów o strukturze niezmienniczej ze względu na dane [Katedra Modelowania Matematycznego]

 58. Nowe technologie і zasoby programowe dla wysokopoziomowego projektowania procesorów specjalistycznych [Katedra Modelowania Matematycznego]

 59. Modelowanie i symulacja układów chemostatu, m.in. model Stewarta-Levina, opisujący dynamikę niestabilnych szczepów mikroorganizmów, symulacja modeli dynamiki kosmicznej, w tym problemy ograniczone czternastu ciał o dwóch lub trzech pierścieniach, metody analityczne oraz numeryczne badania stabilności punktów równowagi, problemy ogólnej i analitycznej teorii równań różniczkowych zwyczajnych (Abela, Chaziego i innych), których rozwiązania mają zadane właściwości (np. nie mają ruchomych punktów krytycznych osobliwych) [Katedra Modelowania i Symulacji Komputerowych]

 60. Modelowanie i symulacja zagadnień fizyki, symboliczno-numeryczna metoda rozwiązania równania różniczkowego, które opisuje stan cząstki polaryzowanej w potencjale Coulomba, poszukiwanie dokładnego rozwiązania analitycznego równania Diraca-Kählera dla przypadku przestrzeni sferycznej Riemanna o stałej krzywiźnie dodatniej [Katedra Modelowania i Symulacji Komputerowych]

 61. Konstrukcja dokładnych i przybliżonych rozwiązań równań całkowych mocno osobliwych dla różnych obszarów całkowania, w szczególności dla obszarów nieograniczonych, wykorzystanie wielomianów Fabera i wielomianów Czebyszewa do rozwiązania uogólnionych charaktery-stycznych równań całkowych z jądrem Cauchy'ego oraz uogólnionych zagadnień brzegowych Riemanna zawierających sprzężenia funkcji [Katedra Modelowania i Symulacji Komputerowych]

 62. Analiza zagadnień różnicowych i metod numerycznych dla quasiliniowych równań parabolicznych [Katedra Modelowania i Symulacji Komputerowych]

 63. Metody ochrony informacji w systemach i sieciach informacyjnych, w szczególności metody kryptograficzne i steganograficzne [Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]

 64. Niezawodność systemów informatycznych, matematyczne modele niezawodności, metody kodowania nadmiarowego danych, kody umożliwiające odnalezienie i korekcję różnego typu błędów w danych [Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]

 65. Systemy e-learningowe - tworzenie, modyfikacja i przechowywanie treści wykładów i zadań, tworzenie testów i innych elementów związanych z oceną wiedzy studentów, proces przygotowania systemu rozpoznawania mowy [Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]

 66. Proces przygotowania systemu rozpoznawania mowy, poczynając od etapu uczenia, aż po etap rozpoznania, analiza różnych algorytmów i rozwiązań dotyczących ogólnych aspektów rozpoznawania mowy a w szczególności poszczególnych głosek (bez względu na język wypowiedzi), a także rozpoznawanie głosek języka polskiego, uwzględniając jego aspekty lingwistyczne [Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]

 67. Analiza procesu synchronizacji sztucznych sieci neuronowych i zastosowanie tego zjawiska w kryptografii. [Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]

 68. Architektura komputerów i systemów komputerowych, metody i narzędzia projektowania systemów wbudowanych, metody i narzędzia projektowania wysokowydajnych heterogennych systemów komputerowych [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 69. Metody i narzędzia komputerowe przetwarzania sygnałów i analizy obrazów w systemach cyberfizycznych oraz Internecie [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 70. Interpolacja danych zredukowanych przy pomocy splajnów, rekonstrukcja powierzchni na podstawie trzech oświetleń (trzy-źródłowa fotometria stereo) przy zaszumionych obrazach - problem nieliniowego zagadnienia optymalizacyjnego zależnego od wielu zmiennych [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 71. Analiza jednoznaczności i niejednoznaczności dla fotometrii dwu-źródłowej, w szczególności analiza równania cząstkowego (liniowego lub nieliniowego) - w sytuacji gdy jest ono spełnione badane są relacje analityczne i geometryczne między niejednoznacznymi rozwiązaniami [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 72. Interpolacja danych zredukowanych (gęstych) - poszukiwanie właściwego wyboru węzłów interpolacyjnych i analiza zbieżności interpolanta do nieznanej krzywej (przy zadanym wyborze schematu interpolacyjnego) oraz analiza zbieżności długości, badania nad powyższymi problemami przy wyborze nieznanych węzłów według tzw. parametryzacji wykładniczej i różnego typu splajnów (kubicznych i kwadratowych) [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 73. Interpolacja danych zredukowanych (rzadkich) gdzie wybór nieznanych węzłów odbywa się poprzez optymalizację stosownej funkcji kosztu, zastosowania techniki Leap-Frog do wyliczenia optymalnych węzłów i zastosowania interpolacji oraz analiza charakteru funkcji kosztu (np. wypukłość czy unimodalność) [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 74. Zastosowanie programowania, symulacji i metod parametrycznych w procesie tworzenia grafiki i animacji komputerowej [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 75. Animacje interaktywne generowane w czasie rzeczywistym na podstawie analizy danych (analiza dźwięku, obrazu, skanowanie 3D) [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 76. Oprogramowanie i interfejsy graficzne do generowania animacji, a także projekty 3D w technologii wirtualnej rzeczywistości [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 77. Funkcje i multifunkcje dwóch zmiennych typu Caratheodory'ego, relacje pomiędzy mierzalnością złożeniową a mierzalnością produktową tych obiektów [Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych]

 78. Poszukiwanie nowych twierdzeń o istnieniu rozwiązań inkluzji różniczkowych i równań paratyngensowych z odchylonym argumentem i badanie zbiorów tych rozwiązań [Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych]

 79. Algebry związane z logiką, w szczególności pseudo-BCI algebry, pseudo-BCK algebry, BE-algebry, BN-algebry i inne, związki tych algebr z logiką oraz związki z innymi algebrami (np. grupami, kratami), badanie ich własności, szczególnych podklas i specjalnych podzbiorów (takich jak ideały, filtry, systemy dedukcyjne) [Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych]

 80. Budowa i uzasadnienie metod numeryczno-analitycznych badania nieliniowych problemów brzegowych dla układów równań różniczkowych zwyczajnych, układów różniczkowo-algebraicznych oraz impulsowych [Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych]

 81. Rozwój metod numerycznych całkowania układów różniczkowo-algebraicznych [Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych]

 82. Warunkowe wartości oczekiwane operatorów losowych i martyngały operatorowe w przestrzeniach Banacha, badanie granicznych własności nieskończonych operacji złożenia losowych odwzorowań liniowych przestrzeni Banacha w przestrzeń Banacha [Katedra Teorii Prawdopodobieństwa]

 83. Błądzenie losowe wewnątrz kul w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach Banacha, badanie własności nośnika granicy takich procesów i konstrukcja uogólnionej całki Banacha [Katedra Teorii Prawdopodobieństwa]

 84. Topologia ciągowa na algebrach Boole'a [Katedra Teorii Prawdopodobieństwa]

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019, godz. 10:13 - Leszek Wojtowicz