Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu funkcjonowała od 1999 do 30 września 2019 roku. Pierwotnie pod nazwą Katedra Ochrony Roślin i Krajobrazu, od marca 2013 Katedra nosiła nazwę Katedry Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu. Wieloletnim kierownikiem katedry był prof. dr hab. Wojciech Goszczyński.

  Badania pracowników Katedry Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu dotyczą zagadnień ochrony, kształtowania i rewitalizacji krajobrazu kulturowego miejskiego oraz wiejskiego (szczególnie terenów Lubelszczyzny), zastanych rozwiązań przestrzennych i wyboru właściwych kierunków ich przekształceń, analizy i oceny zarejestrowanych procesów przemian, struktur urbanistycznych i struktur zieleni miejskiej oraz ich roli w krajobrazie. Podejmowane są również zagadnienia waloryzacji przyrodniczej przestrzeni publicznych oraz ekologii miasta. Tworzone są opracowania dotyczące systemów: przyrodniczego i wypoczynkowego miast, zielonych struktur w miastach, systemu przestrzeni publicznych, zagospodarowania terenów nadrzecznych oraz suchych dolin i wąwozów. Kolejny obszar badań dotyczy zagadnień ochrony roślin ozdobnych obejmujący wpływ różnych czynników na ich walory. Analizy dotyczą m.in. określania przydatności bylin, krzewów i drzew do przestrzeni miejskie oraz prywatnych założeń ogrodowych na Lubelszczyźnie. Katedra prowadzi także analizy fitosocjologiczne obszarów miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia roślinności synantropijnej oraz badania interdyscyplinarne dotyczące systemu zieleni Lublina.

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Irena Duer, prof. zw.

prof. dr hab. Wojciech Goszczyński, prof. zw.

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019, godz. 20:19 - Magdalena Lubiarz