Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej

       Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej została powołana w miejsce Katedry Organizacji Duszpasterstwa w 1998 – po reorganizacji Specjalizacji Teologii Praktycznej. Jej kierownikiem w latach 1998-2010 był ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński (wcześniej w latach 1991-1998 kierownik Katedry Organizacji Duszpasterstwa). Obecnie kierownikiem Katedry jest ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL. Ks. prof. R. Kamiński w 2009 roku został kierownikiem borykającej się z problemami personalnymi Katedry Duszpasterstwa Rodzin, celem przygotowania wyspecjalizowanej kadry naukowej i dydaktycznej do pracy w ramach Specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin.

       Największym osiągnięciem dydaktycznym Katedry było wypromowanie przez ks. R. Kamińskiego przeszło 40 doktorów w zakresie teologii pastoralnej, z których znaczna część pracuje w ważnych ośrodkach naukowych w Polsce i uzyskała stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Wyniki badań naukowych Katedry zostały upowszechnione w szeregu publikacji z zakresu teorii i praktyki pastoralnej. Wymownym owocem pracy Katedry było wydanie pod redakcją Ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego podręcznika teologii pastoralnej (Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T.1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin: Atla 2 2000; T.2. Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin: Atla 2 2002) oraz opublikowanie Leksykony teologii pastoralnej, który ukazał się nakładem TN KUL w 2006 roku (obejmuje 406 haseł).

       Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej zorganizowała również wiele konferencji, sympozjów i sesji naukowych o wymiarze krajowym i międzynarodowym.

      W ramach Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej prowadzone są badania z zakresu teologii laikatu, głównie dynamiki zrzeszeń religijnych, teologii kultury, podmiotu duszpasterstwa oraz duszpasterstwa nadzwyczajnego.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2012, godz. 22:22 - Marek Fiałkowski