3 (16) 2014, nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

Od Redaktora Naczelnego (ks. Mirosław Sitarz)

 

ARTYKUŁY

 

Normy generalne

 

Ginter Dzierżon

Zasady generalne dotyczące połączenia osób prawnych w kanonicznym porządku prawnym

General Principles Concerning Aggregates of Juridic Persons in the Canonical Legal Order [SUMMARY]

Les principes généraux pour la fusion de personnes juridiques dans l'ordre juridique canonique

» Pełny tekst (PDF)

 

Piotr Feczko

Organ i urząd w polskim prawie administracyjnym i w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Body and the Office in Polish Administrative Law and the 1983 Code of Canon Law [SUMMARY]

L’organe et l’office en droit administratif polonais et le Code de Droit Canonique de 1983

» Pełny tekst (PDF)

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła

 

Krzysztof Białowąs

Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Competences of the Congregation for the Causes of Saints [SUMMARY]

La compétence de la Congrégation pour les Causes des Saints

» Pełny tekst (PDF)

 

Robert Kaszak

Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej

Provision the Office of Chancellor of the Diocesan Curia [SUMMARY]

La provision de l’office de chancelier de la curie diocésaine

» Pełny tekst (PDF)

 

Patrycja Kukulska

Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim

Moderator of the Curia in the 1983 Code of Canon Law and the Particular Polish Law [SUMMARY]

Le modérateur de la Curie dans le Code de Droit Canonique de 1983. et le droit particulier polonais

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo małżeńskie

 

Marta Mucha

Małżeństwo muzułmanina z chrześcijanką. Perspektywa prawa islamu

The Marriage of a Muslim with a Christian. The Perspective of Islamic Law [SUMMARY]

Le mariage d'un musulman avec une chrétienne. Le point de vue de la loi islamique

» Pełny tekst (PDF)

 

Aneta Piątkowska

Osobowość starcza przyczyną niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa

Senile Personality as the Cause of the Incapacity of Person to Contracting Marriage [SUMMARY]

La personnalité vieille comme l'incapacité d'une personne à se marier

» Pełny tekst (PDF)

 

Paweł Stasiuk

Uważnienie w zawiązku według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (kan. 1161-1165)

Retroactive Validation of Marriage according to 1983 Code of Canon Law (can. 1161-1165) [SUMMARY]

La sanation radicale selons du Code de Droit Canonique de 1983. (can. 1161-1165)

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo karne

 

Edyta Nafalska

Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych

General Principles of Canonical Penalties Dimension [SUMMARY]

Les principes généraux de l’application de la peine canonique

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo procesowe

 

Magdalena Bartoszek

Nova causae propositio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji procesowej Dignitas connubii

Nova causae propositio in the 1983 Code of Canon Law and in the Process Instruction Dignitas connubii [SUMMARY]

Nova causae propositio dans le Code de Droit Canonique de 1983. et l’instruction Dignitas Connubii

» Pełny tekst (PDF)

 

Justyna Krzywkowska

Skarga powodowa o nieważność małżeństwa. Wymogi materialne i formalne

The Libellus about Nullity of Marriage. The Substantive and Procedural Requirements [SUMMARY]

Le libelle introductif d’instance en nullité de mariage. Conditions matérielles et formelles

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościelne prawo publiczne

 

Artur Cząstkiewicz

Podatek kościelny od osób prawnych w kantonie Zurych

Church Tax from Legal Persons in Canton Zurich [SUMMARY]

L’impôt ecclésiale de personnes juridiques dans le canton de Zurich

» Pełny tekst (PDF)

 

Stanisław Dubiel

Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez kościelną osobę prawną bez zezwolenia biskupa

Entering into a Loan Agreement by a Juridical Person without the Bishop’s Permission [SUMMARY]

L'efficacité de la conclusion de l'accord de prêt par la personne juridique ecclésiastique sans la permission de l'évêque

» Pełny tekst (PDF)

 

Michał Podsiadło

Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Churches and Religious Organizations as Initiators of Norm Checks before the Constitutional Tribunal [SUMMARY]

La légitimation les églises et les associations religieuses dans la procédure devant la Cour Constitutionnelle

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego 2013 (Mirosław Sitarz)

» Pełny tekst (PDF)

 

Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Bartłomiej Pieron, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014 (Patrycja Kukulska)

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Patrycja Brol

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice, 8-10 września 2014

National Scientific Conference „II Polish Plenary Council and diocesan synods”, Katowice, 8th-10th September 2014

Conférence Scientifique Nationale „IIème Synode Plénier National Polonais et les synodes diocésains”, Katowice, 8-10 septembre 2014

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2015, godz. 12:01 - Magdalena Sawa