Kup

teraz

 

 

 

 5 (18) 2016, nr 1

SPIS TREŚCI

 

Spis treści (PDF)

 

Od Redaktora Naczelnego (ks. Mirosław Sitarz

From the Editor-in-chief

Le mot du Rédacteur en chef

 

ARTYKUŁY

 

Kościelne prawo konstytucyjne

 

Marcin Kołodziej

Urząd wikariusza parafialnego. Współpraca i auto­nomia w posługiwaniu duszpasterskim [STRESZCZENIE]

Parochial Vicar. Co-operation and Autonomy in the Pastoral Work [SUMMARY]

L’office du vicaire paroissial. La coopération et l’au­tonomie dans le ministère pastoral
» Pełny tekst

 

Mariusz Marszałek

Stowarzyszenie publiczne wiernych dążące do uzy­ska­nia statusu instytutu zakonnego według obowiązującego pra­wa kanonicznego [STRESZCZENIE]

The Public Association of the Faithful Intending to Become a Religious Institute According to Actual Canon Law [SUMMARY]

L’association publique des fidèles cherchant à ob­tenir le statut d’un institut religieux selon l’actuel droit canonique
» Pełny tekst

 

Paweł Lewandowski

Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzy­ma­nie duchownych [STRESZCZENIE]

The Solicitude of the Diocesan Bishop for the Adequate Means of Livelihood of Clergy [SUMMARY]

La sollicitude d’évêque diocésain pour procurer l’honnête subsistance du clergé
» Pełny tekst

 

Tomasz Poterała

Konkordat między Stolicą Apostolską i Republiką Słowacką [STRESZCZENIE]

Concordat Between the Holy See and Slovak Re­pub­lic [SUMMARY]

Le concordat entre le Saint-Siège et la République Slovaque
» Pełny tekst

 

Radosław Wnuk

Prowizja kanoniczna na urząd proboszcza [STRESZCZENIE]

The Canonical Provision of the Office of the Pastor [SUMMARY]

La provision canonique de l’office du curé
» Pełny tekst

 

Nauczycielskie zadanie Kościoła

 

Damián Němec

Die Tschechische Bischofskonferenz gegenüber neuen Aufforderungen [ZUSAMMENFASSUNG]

Czech Bishops’ Conference Towards New Challenges [SUMMARY]

La Conférence des Évêques Tchèques en face de nou­veaux défis
» Pełny tekst

 

Alexander José Márquez

El derecho a la educación católica a la luz del documento de la V Conferencia General Episcopal Latinoamericana Aparecida [SUMARIO]

The Right to the Catholic Education in the Light of Vth General Latin American Conference Document Apare­cida [SUMMARY]

Le droit à l’éducation catholique à la lumière du document de la V Générale Conférence des Évêques de l’Amé­rique Latine Aparecida
» Pełny tekst

 

Uświęcające zadanie Kościoła

 

Andrzej Kumor

Podmiot sakramentu namaszczenia chorych [STRESZCZENIE]

The Subject of the Sacrament of Anointing of the Sick [SUMMARY]

Le sujet du sacrement de l’onction des malades
» Pełny tekst

 

Marta Olkowicz

Aspekty ekumeniczne w Kodeksie Prawa Kanonicz­nego z 1983 roku [STRESZCZENIE]

The Ecumenical Aspects in the 1983 Code of Canon Law [SUMMARY]

Les aspects œcuméniques dans le Code de droit cano­nique de 1983
» Pełny tekst

 

Kościelne prawo procesowe

 

Ewelina Milej

Przywilej pawłowy według Kodeksu Prawa Kanonicz­ne­go z 1983 roku [STRESZCZENIE]

The Pauline Privilege According to the 1983 Code of Canon Law [SUMMARY]

Le privilège Pauline selon le Code de droit canonique de 1983
» Pełny tekst

 

Paulina Szablińska

Przywilej piotrowy w kanonicznym porządku praw­nym [STRESZCZENIE]

Petrine Privilage in Canonical Legal Order [SUMMARY]

Le privilege Pétrinien dans l’ordre juridique ca­no­nique
» Pełny tekst

 

Wojciech Witkowski

Prawno-procesowe ograniczenia w gromadzeniu dowodów w sprawach o nieważność małżeństwa [STRESZCZENIE]

The Legal and the Procedural Limitations in Collecting Proofs in Nullity of Marriage Cases [SUMMARY]

Les limitations juridiques et procédurales pen­dant réunir des preuves dans les cas de nullité du mariage
» Pełny tekst

 

Kościelne prawo karne

 

Michał Aniszewski

Kara wydalenia ze stanu duchownego [STRESZCZENIE]

The Penalty of Dismissal from the Clerical State [SUMMARY]

La peine du renvoi de l’état clérical
» Pełny tekst

 

Edyta Nafalska

Przestępstwo profanacji rzeczy świętej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [STRESZCZENIE]

The Crime of Desecration of Holy Things in the 1983 Code of Canon Law [SUMMARY]

Le crime de profanation des choses saintes dans le Code de droit canonique de 1983
» Pełny tekst

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2016, godz. 08:24 - Magdalena Sawa