Kup

teraz

 

 

 

 

6 (19) 2017, nr 2

SPIS TREŚCI

 

Spis treści

 

Od Redaktora Naczelnego (ks. Mirosław Sitarz

From the Editor-in-chief

Le mot du Rédacteur en chef

 

ARTYKUŁY

 

Historia i filozofia prawa

 

Andre Cyrille Awoa

Audientia episcopalis comme forme d’exercice du gouvernement dans l’Eglise antique. Une relecture de l’expérience d’Augustin

Audientia episcopalis as a Form of Exercising Au­thority in the Ancient Church. Reconsideration of Augustine’s Ex­pe­riences

Audientia episcopalis jako forma sprawowania władzy w starożytnym Kościele. Ponowne odczytanie doświadczeń Augustyna

» Pełny tekst

 

Tadeusz Guz

The Relevancy of Natural Law

Relatywizm prawa naturalnego

La pertinence de la loi naturelle

» Pełny tekst

 

Kościelne prawo konstytucyjne

 

Dominik Dryja

Kompetencje kreacyjne biskupa diecezjalnego w wyko­nywaniu władzy sądowniczej

Creative Competences of the Diocesan Bishop in the Exercise of Judicial Power

Les compétences créatives de l’Évêque diocésain dans l’exercice du pouvoir judiciaire

» Pełny tekst

 

Adam Fabiańczyk

Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem według prawa kościelnego

The Formal Act of Apostasy According to the Church Law

La défection de l’Église par un acte formel selon la loi ecclésiastique

» Pełny tekst

 

Sebastian Margiewicz

Synod diecezjalny odnową Kościoła partykula­rnego na przykładzie I Synodu Diecezji Ełckiej

The Diocesan Synod as the Renewal of the Par­ti­cular Church on the Example of the First Synod of the Diocese of Ełk

Le synode diocésain comme un renouveau de l’Église particulière à l’exemple du premier synode du diocèse d’Ełk

» Pełny tekst

 

Joanna Przybysławska

Władza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Power of the Diocesan Bishop in the 1983 Code of Canon Law

Le pouvoir de l’évêque diocésain dans le Code de Droit Canonique de 1983

» Pełny tekst

 

Agnieszka Romanko

Potrzeba erygowania stałych organów media­cyj­nych w polskim prawie partykularnym

The Need to Establish the Permanent Mediation Organs in Polish Particular Law

La nécessité d’établir des organes de médiation permanents en droit polonais particulier

» Pełny tekst

 

Mirosław Sitarz

Kształtowanie się Kongregacji Edukacji Katolickiej

The Formation of the Congregation for Catholic Edu­cation

La formation de la Congrégation pour l’Éducation Ca­tholique

» Pełny tekst

 

Anna Słowikowska

Podstawy prawne odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła

The Legal Basis of Responsibility of the Christian Faithful for the Material Needs of the Church

Les motifs juridiques de la responsabilité des fi­dè­les pour les besoins matériels de l’Église

» Pełny tekst

 

Nauczycielskie i uświęcające zadanie Kościoła

 

Dawid Lipiński

Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Participation of the Lay Faithful in ad gentes Mis­sions According to the 1983 Code of Canon Law

La participation des fidèles laïcs dans les missions ad gentes selon le Code de Droit Canonique de 1983

» Pełny tekst

 

Kamil Niedziałkowski

Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych bez zgody przyjmującego – aspekty cywilno-kanoniczne

The Sacrament of the Anointing of the Sick wi­thout the Consent of the Recipient – Civil and Canonical Aspects

L’administration du sacrement de l’onction des malades sans le consentement du réceptionnaire – aspects des droit civil et canonique

» Pełny tekst

 

Michał Skwierczyński

Prawnoautorskie aspekty szkolnej katechezy z wykorzystaniem utworów audiowizualnych

Copyrights Aspects of School Catechesis with the Use of Audiovisual Works

Les aspects juridiques de la catéchèse scolaire à l’aide d’œuvres audiovisuelles

» Pełny tekst

 

Kościelne prawo procesowe

 

Aleksandra Rybaczek

Proces skrócony o nieważność małżeństwa przed biskupem

The Briefer Process of the Nullity of Marriage Before the Bishop

Le procès plus bref de la nullité du mariage de­vant l’évêque

» Pełny tekst

 

Wojciech Witkowski

Dawne i obecne umocowania prawne procesu do­kumentalnego

Old and Current Legal Powers of the Documen­ta­ry Process

Les pouvoirs juridiques passés et présents du processus documentaire

» Pełny tekst

 

Prawo kanonizacyjne i prawo wyznaniowe

 

Jiří Dvořáček

Finanziamento delle Chiese nella Repubblica Ceca con speciale riguardo alla Chiesa greco-cattolica

Funding of Churches in the Czech Republic with Special Regard to the Greek-Catholic Church

Les financement des Églises en République Tchèque avec une attention spéciale pour l’Église Gréco-Catholique

Finansowanie Kościołów w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła Grekokatolickiego

» Pełny tekst

 

Lidia Fiejdasz-Buczek

Nowy regulamin Konsulty Medycznej z 23 wrze­śnia 2016 roku

New Regulations of the Medical Board from September 23, 2016

La nouvelle réglementation de la Consultation Médicale du 23 septembre 2016

» Pełny tekst

 

Mieczysław Różański

Status materiałów archiwalnych przechowy­wa­nych w historycznych archiwach kościelnych

Status of the Archival Material Stored in the Hi­storical Archives of the Church

Le statut des documents d’archives stockés dans les archives historiques des églises

» Pełny tekst

 

SPRAWOZDANIA

 

Karolina Lemierz, Ewa Radyk, Aleksandra Rybaczek

VI Ogólno­pol­ska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w bada­niach młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2017 roku

6th National Scientific Conference The Code of Canon Law in the Research of Young Scientists, Lublin, 3rd of June 2017

Conférence scientifique national Le Code de Droit Canonique à la recherche de jeunes scientifiques, Lublin, 3 juin 2017

» Pełny tekst

 

Aleksandra Rybaczek

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-letniej rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Poznań, 3-5 września 2017 roku

National Scientific Conference Church – Nation – State in the Perspective of the 1050-year of Anniversary of the Bap­tism of Poland. The History and the Present, Poznań, 3rd-5th of Sep­tember 2017

Conférence scientifique national Église – Nation – État dans la perspective du 1050ème anniversaire du baptême de la Pologne. Histoire et présent, Poznań, 3-5 septembre 2017

» Pełny tekst

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018, godz. 16:06 - Magdalena Sawa