2019

 • Open lecture “The John Paul II Catholic University of Lublin as a place of researching on Jewish culture, history and literature” (Gordon Collage of Education, Haifa 26.05.2019).
 • Wykład otwarty „Wpływ judaizmu i kultury żydowskiej na polską literaturę” (Instytut Polski, Tel Awiw 05.07.2019) .
 • Seminary “(Re)Memory of the Shoah. Different Worlds of Existence”. (Bar Ilan University, Ramat Gan 11.09.2019), paper: “The main trends and problems in Polish newest literature (after 2000) in the context of the Shoah”.
 • Konferencja naukowa „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki” (Uniwersytet Śląski, Katowice 9-10.10.2019), referat: „Co poloniści (w świetle najnowszych badań historycznych) muszą wiedzieć o Zagładzie?”.
 • IV Kongres dydaktyki polonistycznej „Lekcje POLSKI(ego) – praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 20-23.11.2019), referat: „Nauczanie o Zagładzie w Polsce i Izraelu. Komparatystyka pamięci”.
 • XXIX Ogólnopolska konferencja filmoznawcza „Klasyka dzisiaj. Rola kanonu kulturowego w kinie współczesnym i edukacji” (Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń; Radziejowice 8-11.11.2019) Referat: Szkolne (post)kanony.

 

2018

 • Międzynarodowa konferencja „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Lublin 14-15.09.2018); referat: „Topika judajska a topika Zagłady w najnowszej literaturze polskiej. Wstępne rozpoznania”; kierownik konferencji.
 • Konferencja naukowa „O niepodległości ekumenicznie – wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej” (Instytut Ekumeniczny KUL, Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 5-6.11.2018); kierownik konferencji.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918–1939)” (Instytut Ekumeniczny KUL, Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS; Zakład Historii i Kultury Żydów URz; Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 20-21.11.2018); referat: Żydzi polscy w Armii II RP na podstawie opowiadania „Profile i drobiazgi żołnierskie” Adolfa Rudnickiego, kierownik konferencji.

 

2017

 • XX Ogólnopolski Dzień Judaizmu (Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach; 17.01.2017); głos w dyskusji panelowej: Jews and Christians in a new world (Żydzi i chrześcijanie w nowym świecie).

 • Międzynarodowe seminarium „Empatyzacja” w ramach projektu „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Lublin, 10-11,02.2017) referat: "Main trends in the research on recent Polish narratives about the Shoah for children and young adults".
 • Otwarte seminarium naukowe "Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady" (Centrum Badań Holocaustu, Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Lublin 21-22.03.2017) referat: "Co zrekonstruował w Pensjonacie Piotr Paziński? Świat post-Szoa i topika judajska".
 • Dyskusja panelowa „Porozmawiajmy o księżach. Fakty i mity”. (Fundacja „Ponad Granicami” im. Św. Jacka Odrowąża, Miasto Lublin; Teatr Stary w Lublinie 16.02.2017 r.); głos w dyskusji.

 • Dyskusja panelowa „Perspektywy pamięci. Jak pamiętamy o Zagładzie?”. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 02.03.2017 r.); głos w dyskusji.

 • Generations and Genealogies, The 4th Annual Polish Jewish Studies Workshop (University of Michigan, Ann Arbor 2.04.2017), referat: “The Newest Generation of Polish Writers and Holocaust (Post)-Memory”.

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. „Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi”. (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 25.04.2017), referat: „Edukacja humanistyczna wobec problemu nieczytającego studenta". 

 •  The Culture of the Reformation and Re-forming in Culture (Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny), Akademia Muzyczna im. Bacewicza w Łodzi, Łódź 22-24.05.2017), referat: „Między ewangelicką etyką indywidualną a społeczną. O nowej biografii Jerzego Pilcha”.

 • Międzynarodowe seminarium „Subwersja – Transfiguracja” w ramach projektu „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Kazimierz Dolny, 10-11,02.2017) referat: „Transgresja i Im Kopf von Bruno Schulz Maxa Bilera w kontekście prozy polskiej (po roku 2000)”

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć i teraźniejszość” (Zakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Urząd Miasta Lublin, Lublin 21-22.06.2017), referat: „Żydowski Lublin jako obiekt fascynacji poetów polskich”. 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szalom Asz – pisarz, publicysta
  i społecznik" (
  Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Warszawski,Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Kutno-Łódź 14-16.09.2017); referat: Kabalistyczne tropy dotyczące zła w opowiadaniach Szaloma Asza”.

 • Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej 2017” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 29-31.10.2017); organizacja, a także prowadzenie i głos w panelu: „Ekumeniczne doświadczenia ewangelików”. 

 • Festiwal Tradycji Literackich „Mickiewicz/Różewicz – jesień 2017”. Konferencja dla nauczycieli „Wielkim poetą był!” (Muzeum Pana Tadeusza i Zakład Narodowy im. Ossolińskich „Ossolineum”, Wrocław 14.11.2017), wykład: „O kreacjach Zagłady w najnowszej literaturze polskiej. Propozycje lekturowe do kanonu, który ktoś w końcu przeczyta”.

 • III Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy „Wielopoziomowość tekstu literackiego i jego rola w edukacji polonistycznej” („Polonistyka”, Warszawa 17.11.2017); głos w panelu: Podstawa programowa wobec kształcenia kompetencji kulturowych. Książka na ścieżce moich wyborów”.

 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 22-25.11.2017); organizacja i prowadzenie sesji plenarnej: „Wartości i wartościowanie w polonistycznej dydaktyce uniwersyteckiej”.

 

 

2016

 • International Conference „Jewish Writing in Poland” (Institute for Polish-Jewish Studies in Oxford, Polish Cultural Institute In London, The Institute of Jewish Studies at University College London, Embassy of the Republic of Poland in London; London 21.01.2016); referat: „Areas of Research on Polish Literature in Israel”.
 • Sesja naukowa „Władysław Panas in memoriam” (Instytut Filologii Polskiej KUL, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL; Lublin 25.01.2016); głos w dyskusji panelowej: „Literatura żydowska w Polsce”.
 • Sesja naukowa „Literatura żydowska w Polsce. Stan i perspektywy badań” (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich, Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth, Żydowskie Muzeum Galicja; Kraków 27.01.2016); referat: „Badanie polskiego życia literackiego w Izraelu”.
 • Otwarte Seminarium Naukowe "Topika Zagłady" (Uniwersytet Śląski, Katowice 3-4.03.2016 r.); referat: "Liryczne proroctwa hekatomby. Ulica Szeroka i Wieniawa Józefa Czechowicza odczytywane na nowo (w porządku topiki Zagłady)". 
 • "The 'Other' in Jewish and Catholic Traditions: Refugees in Today's World" (International Catholic-Jewish Liaison Committee and Commission for Religious Relations with the Jews. Pontifical Council for Promoting Christian Unity, Warszawa, 4-7.04.2016), moderowanie panelem: "Do not Oppress the Stranger: Jewish and Catholic Attitudes to the Other".

 • Seminarium naukowe „Edukacja ku Dorosłości” (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 31.03.2016 r.) - głos w dyskusji.

 • Seminarium naukowe „Film i serial w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”  (Uniwersytet Śląski, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ,  Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katowice 16.05.2016);  udział w dyskusji panelowej on-line.

 • Konferencja naukowa „Oblicza przebaczenia” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Lublin 2.06.2016) referat: „Teszuwa znaczy skrucha. Czy po Zagładzie możliwe jest przebaczenie?”;

 • VI Światowy Kongres Polonistów „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski; Katowice 22-25.06.2016) referat: „Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu”.

 • Konferencja naukowa „Edukacja polonistyczna – metamorfozy” (Instytut Filologii Polskiej Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 26-27.09.2016 r.); głos w dyskusji panelowej: „Edukacja polonistyczna w perspektywie najnowszych zmian”.

 • Ogólnopolskie warsztaty dla nauczycieli i edukatorów „Moralność kamery. Film i nowe media we współczesnej szkole” (Instytut Sztuki Filmowej, Lublin 19-22.10.2016); referat: W kinie moralnego niepokoju Krzysztofa Kieślowskiego.  Jak rozmawiać z uczniami o świecie wartości?

 • «Tu jestem/ zamieszkuję własne życie». Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich” (Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej, Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski; Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński; Rzeszów 24-25.10.2016); referat: "Poezja Anny Frajlich wobec dziedzictwa kulturowego judaizmu. O Wierszach Izraelskich".

 • Seminarium naukowe „Literatura rosyjska a kwestia żydowska” (Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski; Katedra Literatury Rosyjskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Sosnowiec 26.10.2016); referat: "Sprawa rosyjska w literaturze polskiej w Izraelu".
 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich (Instytut Filologii Polskiej KUL, Kazimierz Dolny 27.10.2016); referat: „Czy potrzebna jest dobra zmiana w szkolnej edukacji polonistycznej?”.

 • Otwarte Seminarium Naukowe „Lubelscy Spadkobiercy Reformacji. Literatura polska wobec dzieła Reformacji" (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lublinie, Miasto Lublin 31.10.2016); referat: "Tropy ewangelickie w Dzienniku Jerzego Pilcha".

 • Międzynarodowe seminarium „Rekonstrukcja” w ramach projektu „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Lublin, 18-19.11.2016) referat: „Reconstruction in Pensjonat by Piotr Paziński”.
 • International Conference “Modern Jewish Existence in a World of Threats and Hostility” (Ariel University, Izrael, 27-30.11. 2016); referat: “Is this hecatomb over? The literary texts of young Polish and German authors on Jewish existence in the world of the Shoah”.

 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Społeczeństwo polskie

  dziś: samoświadomość, uznanie, edukacja (Narodowe Centrum Kultury, Zakład Metodologii Badań Literackich na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa 8–9. 12. 2016); referat: „Co w szkolnej edukacji polonistycznej warto zmieniać, a czego nie?”. 

2015 

 • Konferencja podsumowująca badanie „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Warszawa 13-14. 03. 2015); referat: „Czy polskie gimnazja kształcą świadomych odbiorców kultury?
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości” (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zarząd POKL na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Poznań 18-19.05.2015); referat: „Polonista wobec wyzwań współczesności”.
 • Seminarium naukowe „Nowe media w dydaktyce i glottodydaktyce” (Katedra międzynarodowych studiów Śląskich oraz Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 22.04.2015); referat: „Cyfrowe narzędzia dydaktyczne w warsztacie nauczyciela polonisty” (współautor – dr Piotr Kalwiński).
 • Konferencja naukowa „Współczesna literatura żydowska w językach nieżydowskich – genealogie pisarskie” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 29-30.06.2015 r.); referat: „Czy język polski jest językiem żydowskim? O dylematach lingwistycznych poetów polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego”.

 • Konferencja naukowa w ramach IX Festiwalu im. Szaloma Asza (Biblioteka Miejska i Powiatowa, Kutno 09.10.2015); referat: "Czarodziejka z Kastylii Szaloma Asza jako studium chrześcijańsko-żydowskie".

 • Seminarium naukowe „Nowe edukacyjne ścieżki ku literaturze. Między książką a multimediami” (Akademickie Centrum Kreatywności; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 16.10.2015 r.) głos w panelu: „Literatura – film – multimedia. Czy i jaka edukacja medialna jest potrzebna polonistyce i polskiej szkole?”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" - pięćdziesiąt lat po (1965-2015) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 27.10.2015), organizacja i prowadzenie panelu "Przed Nostra aetate - zagubiona więź Żydów i chrześcijan".
 • II Kongres Dydaktyki Polonistycznej "Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki" (Uniwersytet Śląski, Katowice 18-21.11. 2015) referat: "Komponent dydaktyczny studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska (2010-2014). Wnioski z zastosowania innowacji programowych".

 • II Kongres Dydaktyki Polonistycznej "Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki" (Uniwersytet Śląski, Katowice 18-21.11. 2015) referat: "Polonistyczne badania edukacyjne – perspektywy 2016-2020".

 • "And there confound their language". Journey between Foreign Languages in Israeli Literature. International Conference (Bar-Ilan University 24-25.11.2015); referat: "Polish Literature in Israel: a Reconnaissance".

2014

 • VI Konferencja Naukowa "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich" (Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Komisja Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 29.09-1.10.2014); referat: "Młodzi Hekatomba. Literaturoznawcze oglądy najmłodszego pokolenia badaczy polskiej literatury Zagłady XXI w. (rekonesans)".
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś" (Zamość, 18-20.11.2014 r.) - referat: Krytyka literacka na łamach izraelskiego dziennika „Nowiny-Kurier” po roku 1968. Wyimki dyskursu.  

2013

 • II Kongres Polskiej Edukacji „Współpraca, odpowiedzialność, autonomia” (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie; Warszawa 15-16.06.2013 r.); głos w panelu: Edukacja i media.
 • Kongres "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego" (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Lublin, Transkultura, Warsztaty Kultury, Lublin 4-6.10.2013 r.); głos w panelu: Rzeczpospolita wielu narodów i jej znaczenie dla dzisiejszej/współczesnej Rzeczpospolitej Europejskiej - Żydzi.
 • Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek” (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Zamość 6-8.11.2013 r.); organizacja i referat: Jan Karski jako bohater literacki.
 • I Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy” (Uniwersytet Jagielloński Kraków 20-23.11.2013); referat: Teksty  kultury  w  zadaniach  maturalnych.

2012

 • Kongres Polonistyki Zagranicznej 2012 "Polonistyka wobec wyzwań współczesności" (Opole 10-13 lipca 2012); Uniwersytet Opolski; referat: Podstawa programowa jako forma promowania polskości za granicą.
 • Konferencja naukowa "Dziecko żydowskie" (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Zamość 16-17 października 2012); referat: Dziecko żydowskie w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego.
 • Konferencja naukowa "Krytyka kerygmatyczna - doświadczenia, re-wizje, perspektywy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Antropologii i Teorii Literatury; Lublin 8 listopada 2012), głos w panelu: Kerygmat - od dydaktyki do metodologii, od metodologii do dydaktyki.
 • Konferencja naukowa "Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Lublin 19-20 listopada 2012), referat: Po co świat religii na lekcjach języka polskiego?
 • Konferencja "Obrazy Rosji w literaturze polskiej XX wieku" (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; Instytut Filologii Polskiej; Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej; Poznań 27-29 listopada 2012); referat: Dwa oblicza. Arnolda Słuckiego biograficzne i poetyckie doświadczanie Rosji.

2011

 • Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” – „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej” (Lublin 8–9 marca 2011);  Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie; organizacja oraz referat: Aksjologia w nowej podstawie programowej z języka polskiego.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie”, Zamość 5-7 kwietnia 2011 r. (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II); organizacja i referat: Krajobraz Zamojszczyzny i jego nowe znaczenia w poezji Arnolda Słuckiego.

 • Konferencja naukowa „Reaktywacja klasyki w szkole: XIX wiek +”, Katowice  19-21 października 2011 r. (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej; Uniwersytet Śląski w Katowicach); referat: Jak reanimować klasykę w szkole, czyli o medycynie i czytelnictwie.
 • Konferencja „Modernizacja egzaminu dojrzałości z języka polskiego w 2015 roku”, Warszawa 22-23 października 2011 r. (Centralna Komisja Egzaminacyjna); referat: Potrzeba zmian na maturze w świetle nowej podstawy programowej.

 

2010

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Polskość poza granicami Rzeczpospolitej", Ostróda 25-28.03.2010 r. (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA) głos w panelu: „Szkoła polska ponad granicami".
 • Konferencja „Jak wychowywać dzieci, by nie myślały w spoób stereotypowy?”, Warszawa 21.05.2010 r. (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów); głos w panelu: „Jak wychowywać i uczyć w szkole?”.
 • Wykład otwarty "Zastygłe w polszczyźnie. O świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia miedzywojennego", Kraków 20.10.2010 r. (Polska Akademia Umiejętności).
 • Konferencja "ROZUMIEĆ I TWORZYĆ – REINTERPRETACJE KLASYKI – POZYTYWIZM", Warszawa 23 - 24 października 2010r. (Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów); dyskusja z uczestnikami konferencji: "Analiza zadań zawartych w Informatorze gimnazjalnym".
 • Konferencja polonistyk uniwersyteckich, wykład: Nowa podstawa programowa z języka polskiego oraz główne kierunki zmian w egzaminowaniu polonistycznym, Kazimierz Dolny 3.11.2010 r. 
 

2009

 • Seminarium naukowe „Naukowe poznanie Holokaustu. Tematy, metody, granice. Literaturoznawstwo” Warszawa 28.04.2009 r. (Żydowski Instytut Historyczny); referat: „Język i topika chrześcijańska w literaturze Zagłady”.
 • Międzynarodowe seminarium „Arka 2009 – Pod wspólnym niebem”, Ławra Uniowska (Ukraina) 6-13.07.2009 r. (Konsulat Generalny RP we Lwowie, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Ogólnoukraińskie Centrum Badań nad Holokaustem „Tkuma”, Ukraiński Katolicki Uniwersytet, Lwowski Pałac Kultury im. H. Chotkewycza); referat: „Mit wschodnich terenów dawnej Rzeczpospolitej w literaturze polsko-żydowskiej”.
 • Konferencja naukowo-dydaktyczna „Nowa podstawa programowa – Proces dydaktyczny – Egzamin”, Katowice, 1-2.06.2009 r. (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA) – referat: „Nowa matura z języka polskiego w opinii nauczycieli i abiturientów”.
 • Konferencja naukowo-dydaktyczna „Nowa podstawa programowa – Proces dydaktyczny – Egzamin”, Katowice, 1-2.06.2009 r. (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA) – głos w panelu: „Podstawa programowa a proces dydaktyczny”.
 • Konferencja naukowa „Etyka nauczyciela”, Lublin 9-10.06.2009 r. (Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Kuratorium Oświaty w Lublinie); organizacja i głos w panelu: „Etyka egzaminowania”.
 • Otwarte seminarium naukowe „Współczesne metodologie badań humanistycznych w kontekście studiów doktoranckich”, Kazimierz Dolny 29.06.2009 r. (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze PAN); prowadzenie obrad.
 • Otwarte Forum Polonistyczne, Częstochowa 18-19.09.2009 r., (Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie); referat:  „O zmianach w polonistycznych dokumentach oświatowych od roku 2009 oraz w modelu egzaminowania od roku 2012”.
 • Konferencja naukowa „E-polonistyka_2”, Lublin 3-4.12.2009 r. (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA); głos w panelu: „e-Dydaktyka”.
 • Konferencja naukowa „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, Warszawa 14.12.2009 r. (Instytut Badań Edukacyjnych); głos w panelu: „Badanie funkcjonowania podstawy programowej kształcenia ogólnego – humanistyka”.
 • Konferencja „Wielokulturowość Bielska-Białej. Dni żydowskie”, 20-23 kwietnia 2009 r. (Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej) wykład: „Fenomen literatury polsko-żydowskiej XIX i XX wieku”; warsztaty; „O literaturze Zagłady”.

 

2008

 • Warszawski Kongres Judaistyczny (Uniwersytet Warszawski), Warszawa 16-18.06.2008 r. referat: „Polsko-żydowska Warszawa w zapisach poetyckich Arnolda Słuckiego".
 • Konferencja „Edukacja humanistyczna XXI wieku" (Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów), Warszawa 18-19.10.2008 r; referat: „Projekt nowej podstawie programowej do języka polskiego".
 • Konferencja „Religijność na progu nowoczesności" (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Lublin 23-24.10.2008 r.; referat: „Święto Purim w zapisach lirycznych poetów polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego".
 • Wykład otwarty „Jan Paweł II - człowiek pojednania chrześcijańsko-żydowskiego" (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Biblioteka Miejska w Tarnogrodzie), Tarnogród 29.10.2008 r.
 • Konferencja „Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Język polski" (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Lublin 6-7.11.2008 r.; Bielsko Biała 11-12.12.2008 r.; referat: „Kształcenie kulturalno-literackie w nowej podstawie programowej języka polskiego".
 • Konferencja „Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu" (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL), Lublin 27-28.11.2008 r.; organizacja konferencji i głos w panelu: „Nowa podstawa programowa - Nowa era polonistyki szkolnej?".
 • Międzynarodowa konferencja „Literatura polsko-żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań" (Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego) Lublin, 9-11 grudnia 2008 r.; organizacja konferencji i referat: „Święto Jom Kipur w lirycznych zapisach poetów polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego"

 

2007

 • "Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze". Sesja Akademii Artes Liberales. Lublin 26.02-10.03.2007 (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - wykład: "Natchnienie czy inspiracja? O źródłach literatury polsko-żydowskiej".
 • "Relacje chrześcijańsko-żydowskie w Polsce". Konferencja naukowa. Katowice 11.05.2007 (Wydział Teologii, Uniwersytet Śląski) - referat: "Ścieżki pamięci, czyli o pojednaniu chrześcijańsko-żydowskim w Archidiecezji Lubelskiej".
 • "Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej". Konferencja naukowa. Białystok 15-17. 05.2007 (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku) - referat:"Rzym, Jerozolima, Nowy Jork, i gdzie jeszcze? O miastach w poezji żydowskich uchodźców".
 • "The World of Bruno Schulz / Bruno Schulz and the World: Influences, Similarities, Reception". International Conference. Belgia, Leuven, 25-26, 2007 (The Research Unit of Slavonic and East European Studies at the Katholieke Universiteit Leuven, the Department of Slavonic and East European Studies at the Universiteit Gent, the Section of Slavic Languages and Literatures at the Université Libre de Bruxelles) - referat: "As One Cabbalist to Another. On Arnold Słucki's mystic visions of the worlds in his poem Bruno Schulz".
 • “Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the West”. Conference of the Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (CHIHEC). Lublin-Lviv, 6-10.09.2007 – referat: “Christian-Jewish Dialogue in Poland Against the Background of Central-Eastern Europe”.
 • "Interpretation and Renewal of Religious Traditions". International seminar in fifth edition of program "Building for the Future: Jewish-Christian Relations in a Cultural Context" (Uniwersytet w Ausburgu, Notre Dame University, Hebrew Union College w Jerozolimie, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL), Lublin 07-13.10.2007 r. - organizacja konferencji oraz referat: "Lublin as a Center for Christian-Jewish Dialogue".
 • „E-polonistyka". Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, 21-22.11.2007 r.) - organizacja konferencji.
 • „Białe plamy w schulzologii (panel dyskusyjny)" (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL), Lublin 18.11.2007 r., głos: „System czy jego dekonstrukcja? O różnych tendencjach w najnowszej światowej schulzologii".
 • „W poszukiwaniu duchowej tożsamości. Śladami Benjamina, Freuda, Kafki, Scholema, Schulza..." (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej, Koło Romantyków, Sekcja Koła Naukowego Polonistów), Poznań 06-07.12.2007 r. - referat: „Podwójny Mesjasz. O możliwościach interpretacji Piotrusia Leo Lipskiego w kontekście tradycji i teologii żydowskiej".

 

2006

 • Panel dyskusyjny „Polonistyka w przebudowie - Polonistyka zdegradowana?" z udziałem: Jerzego Bartmińskiego (UMCS), Wojciecha Kaczmarka (KUL), Stefana Sawickiego (KUL), Jerzego Święcha (UMCS) oraz Sławomira Jacka Żurka (KUL), Lublin 24.05.2006 (Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego) - głos w dyskusji: „O jaką polonistykę szkolną?".
 • Planning conference for International Seminar „Building for the Future: Jewish-Christian Relations in Cultural Context. Lublin 2007", Augsburg 5-6.06.2006 (Uniwersytet w Augsburgu) - uczestnictwo.
 • Deutsch-Polnisches Literaturforum (niemiecko-polskiej konferencja) „Literatura i wiara" Pobierowo 7-10.09.2006 (Zakład Antropologii i Teorii Literatury Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego; Uniwersytet w Greiswaldzie) - referat: „Żydowskie wyznanie wiary w polskiej literaturze współczesnej".
 • „Pokój dla świata" Znaczenie dialogu międzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II") dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła w Europie Środkowowschodniej w budowaniu kultury tolerancji i dialogu (1965-2005). II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 25-26.10. 2006 (Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej, Instytut Filologii Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie) - kierownictwo konferencji.
 • "Żydzi Lublina. Żydzi Lwowa. Pamięć - miejsce - współczesność". IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 25-26.10.2006 (Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej, Instytut Filologii Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie) - organizacja konferencji oraz referat: "Lublin - miejsce dialogu chrześcijańsko-żydowskiego".
 • "Literatura emigracyjna w szkole". Konferencja naukowa, Lublin 05-06.12.2006 (Katedra Literatury Współczesnej i Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - organizacja konferencji oraz referat: "O Holokauście z perspektywy emigracji"

 

 2005

 

 • Uroczysta sesja z okazji 70-lecia Dr. Stanisława Bortnowskiego (Uniwersytet Jagielloński; Kraków 06.05.2005) - prowadzenie.
 • International seminary „Memory - Reconciliation. Jewish-Christian Dialogue in Cultural Context". (Norymberga 11-17. 09. 2005; University in Augsburg, University of Notre Dame) - głos w panelu: „Text study of 1995 Holocaust Liberation Bishops' Statements".
 • Festiwalu Nauki Polskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski; Lublin 21.09.2005) - warsztaty „Co to jest szabat? W kręgu pisarzy polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego".
 • Seminarium ukraińsko-polskie „Lublin - Drohobycz - miasta magiczne w interpretacji Władysława Panasa. Pamięci Igora Menioka" (Drohobycz 10.10.2005; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne; Ukraina) - referat: „Lublin Władysława Panasa".
 • Tydzień papieski „Pamięć i tożsamość" 15-22.10.2005 r. (Kazimierz Dolny 17.10.2005; Muzeum Nadwiślańskie - Dom Jerzego i Marii Kuncewiczów „Kuncewiczówka") - referat: „Dlaczego chrześcijaństwu potrzebny jest judaizm?".
 • Konferencja z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate „Judaizm - chrześcijaństwo - islam. Monolog czy dialog? (24.10.2005; Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej, Wydział Teologii UAM) - uczestnictwo.
 • Międzynarodowa konferencja „Międzyreligijne i ekumeniczne znaczenie Nostra aetate". W 40. rocznicę podpisania „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II" (Lublin 25.10.2005; Katolicki Uniwersytet Lubelski: Wydział Teologii KUL, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL przy współudziale Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) - organizacja i koordynacja.
 • Seminarium „Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich" (Stalowa Wola 28.10.2005; Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, oddział w Tarnobrzegu) - referat: „Portrety literackie Lubomirskich".
 • Promocja książki Ilony Flutsztajn-Grudy, Pokój do wynajęcia, „Norbertinum", Lublin 2005, ss. 249 (Lublin 28.11.2005; Stowarzyszenie Polsko-Izraelskie i Wydawnictwo „Norbertinum") - odczyt: „Z dziejów asymilacji polskich Żydów. O powieści Pokój do wynajęcia Ilony Flutsztejn-Grudy".

 

2004

 • Centrum Kultury w Lublinie (Lublin 10.02.2004) - referat: Święty obowiązek mówienia prawdy, dialog chrześcijańsko żydowski w Stanach Zjednoczonych na progu trzeciego tysiąclecia
 • Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna (Lublin 30.03.2004) - referat: Między „Dabru Emet" a „Sacred Obligation" - dialog chrześcijańsko żydowski w Stanach Zjednoczonych na progu trzeciego tysiąclecia.
 • Ogólnopolska Konferencja Polonistyczna „Literatura kresowa oczyma współczesnego Polaka" (Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów; Mielec 11-13.06.2004) - referat: „Żydowskie miasteczko (sztetł) w krajobrazie kresowym".
 • Ogólnopolska Konferencja Polonistyczna „Literatura kresowa oczyma współczesnego Polaka" (Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów; Mielec 11-13.06.2004) - warsztaty: „Gdy w małym miasteczku zapada sobota... W świecie literatury polsko żydowskiej XX wieku".
 • Konferencja naukowa „Relacje między kulturą wysoką a niską/popularną w literaturze, języku i edukacji" (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Instytut Filologii Polskiej; Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego; Lublin 09-10.09.2004) - referat: „Maturzysta w świecie tekstów kultury".
 • Festiwalu Nauki Polskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski; Lublin 20.09.2004) - panel: „Po co Polakom kultura żydowska?" (głos w dyskusji panelowej).
 • Festiwalu Nauki Polskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski; Lublin 22.09.2004) - warsztaty interdyscyplinarne „Między Wschodem a Zachodem" (moderowanie).
 • Festiwalu Nauki Polskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski; Lublin 22.09.2004) - prowadzenie warsztatów „W kręgu literatury polsko-żydowskiej XX wieku".
 • Festiwalu Nauki Polskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski; Lublin 23.09.2004) - panel: „Dlaczego zło?" (głos w dyskusji panelowej).

 

 

2003

 • The 2003 Fulbright Visiting Scholar Conference "International Cooperation in a Borderless World: Exploring the U.S. Role in Global Health Governance" (USA; Washington DC 02-05.04.2003; Fulbright Foundation) - udział w dyskusji panelowej: „Global and Local".
 • Building Toward the Future: Jewish-Christian Dialogue in Inter-Cultural Context (Kraków 14-20.09.2003; Papieska Akademia Teologiczna, University of Notre Dame) - referat: „Christians and Jews in Dialogue the US and Polish Experiences".
 • Ogólnopolska konferencja „Małe ojczyzny. Regionalizm w praktyce szkolnej" (Chęciny 03-05.10.2003; Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów) - referat: „Z Europy do małej ojczyzny, czyli jak realizować humanistyczne ścieżki edukacyjne w kontekście regionu".
 • Ogólnopolska konferencja „Małe ojczyzny. Regionalizm w praktyce szkolnej" (Chęciny 03-05.10.2003; Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów) - warsztaty: „Ścieżki Europy - edukacja zintegrowana w gimnazjum".
 • Sesja ekumeniczna „Człowiek wierzący wobec wyzwań współczesnego świata. Żydzi - muzułmanie - chrześcijanie w dialogu" (Laski k/Warszawy 23-26.10.2003; Dominikańska Fundacja „Ponad granicami" im. św. Jacka Odrowąża oraz Ośrodek Ekumeniczny im. Jana XXIII Joannicum) - referat: „Żydzi i chrześcijanie: tak blisko i tak daleko. O znaczeniu kulturowym dialogu chrześcijańsko-żydowskiego".
 • Lubelski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów (Lublin 02.12.2003) - referat: „Mity a rzeczywistość" w systemie edukacji w USA.

 

2002

 • Sesja „Lublin: spotkania wyznań i religii" (Lublin 22.02.2002; Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL) - referat: „Na granicy światów". W kręgu pisarzy polsko-żydowskich XX wieku.
 • Wykład otwarty (Rzeszów 27.02.2002; Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego) - referat: Realizacja ścieżek edukacyjnych w gimnazjum i liceum.
 • „Edukacja zintegrowana" - warsztaty dla nauczycieli (Płock 01-02.03.2002; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej) - wykład: Edukacja międzyprzedmiotowa w nowym systemie oświatowym.
 • Studenckie Dni Fantastyczne (Lublin 05-08.04.2002; Akademickie Centrum Kultury UMCS) - wykład: Kabała i fantastyka.
 • American Jewish Committee (New York 16.05.2002) - referat: Christian-Jewish Dialogue in Lublin Archdiocese.
 • Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku (New York 20.05.2002) - referat: The Heritage Trial of the Lublin Jews.
 • I Konferencja „Technologia informacyjna w edukacji" (Lublin 11.06.2002; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Wydział Oświaty i Wychowania Miasta Lublina; UMCS) - komunikat: Główne kierunki kształcenia informatycznego nauczycieli humanistów w studium uniwersyteckim.
 • Ekumeniczne spotkania dyskusyjne (Lublin 19.09.2002; Ekumeniczne Stowarzyszenie Charytatywne „Unitas" w Lublinie) - referat: Główne kierunki prac nad dokumentem „Dialog - zadanie na nowy wiek" Rady ds. Dialogu Religijnego Episkopatu Polski.
 • Promocja książki Józefa Kornbluma (Warszawa 28.10.2002; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej i Wydawnictwo „Norbertinum") - odczyt: „Obrazki pełne goryczy. O opowiadaniach Józefa Kornbluma".

 

2001

 • Konferencja naukowa „Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej (II)" (Toruń 08-09.11.2001; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Literatury Polskiej, Pracownia Badań Emigracji) - referat: O polskojęzycznym współczesnym (1989-2001) życiu literackim w Izraelu z perspektywy polskiej.
 • Dni Izraela w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin 12-14.11.2001; Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS) - referat: Motyw „Izraela" w poezji Aleksandra Wata, Arnolda Słuckiego i Henryka Grynberga.
 • Seminarium dla nauczycieli „Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie" (Lublin 15-17.11.2001; Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN", American Association for Polish-Jewish Studies, Cambridge-Massachusetts) - referat: Kalendarz hebrajski.

 

2000

 • Konferencja naukowo-rekolekcyjna „Europa - prorocy, proroctwa" (Czarna k/Krakowa 14-19.02.2000; Polski Ośrodek Joanny d'Arc i Charlesa Péguy „Europa Nadziei") - referat: „Prorocy żydowscy XX wieku".
 • Polsko-szwedzkie kolokwium „Jews and Christians in Dialogue «Identity - Tolerance - Understanding»" (Sztokholm 8-10.03.2000; Södertörn University College Sztokholm, MSZ oraz Instytut Szwedzki) - referat: „Polish - Jewish Meetings in «Memorial Gate»" in Lublin.
 • Konferencja naukowa „Twórczość Zbigniewa Herberta" (4-6.04.2000; Uniwersytet Łódzki) - referat: W poszukiwaniu „Niewidzialnego Mesjasza". Komentarze kabalistyczne do liryku „Pan Cogito szuka rady" Zbigniewa Herberta.
 • Konferencja naukowa „Aleksander Wat - w setną rocznicę urodzin" (Lublin 5-6.05.2000; Instytut Filologii Polskiej i Katedra Teorii Literatury KUL) - referat: „Próchnieć, łuszczyć się, rozpadać..." - w oczekiwaniu na Mesjasza. O trzech koronach mesjańskich Aleksandra Wata.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uczeń w nowej szkole. Edukacja Humanistyczna" (Zakład Dydaktyki Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajowa Komisja Dydaktyki Historii; Poznań 15-17.06.2000) - referat: „Świat jest jeden! O potrzebie edukacji międzyprzedmiotowej (Propozycje rozwiązań dydaktycznych proponowanych w Nauczycielskim Studium Podyplomowym KUL)".
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Dydaktyka literatury i języka polskiego w minionym pięćdziesięcioleciu" (Pobierowo 25-28.09.2000; Uniwersytet Szczeciński) - referat: O potrzebie tworzenia środowiska uczniowsko-nauczycielskiego w Nowej Szkole (Na przykładzie pracy w kwartalniku „Scriptores Scholarum" (1993-2000])
 • Międzynarodowa Konferencja „Aleksander Wat i jego XX wiek" (Darmstadt 15-17.10.2000; Deutsches-Polen Institut w Darmstadt oraz Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku) - referat: „Baruchs Gespräche mit Jeremias. Von den Prophezeiungen Wats und Miłoszs im Gesprochenen Tagebuch (Rozmowy Barucha z Jeremiaszem. O proroctwach Czesława Miłosza i Aleksandra Wata z „Pamiętnika mówionego").

 

1999

 • Konferencja naukowa „Problematyka cierpienia w polskim piśmiennictwie w kontekście dzieła Jana Pawła II" (31.05.-2.06.1999 roku; Katedra Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach) - referat: „Holokaust jako kluczowe doświadczenie ludzkości w wypowiedziach Jana Pawła II oraz zapisach literatury polskiej".
 • XII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Naukowych i Studentów „Żydzi w literaturze" (Katowice 21-23.04.1999; Uniwersytet Śląski) - referat: „«Gilgul neszamot». O kabalistycznej wędrówce dusz w poezji Arnolda Słuckiego".

 

1998

 • Konferencja metodyczna „Nauczanie o Holokauście w polskiej szkole" w ramach „International School For Holocaust Studies" (30.01-12.02.1998; Instytut Yad Vashem w Jerozolimie; Izrael) - uczestnictwo.
 • Konferencja naukowa „Twórczość Aleksandra Wata" (20-21.05.1998; Uniwersytet Łódzki) - referat: „«Awoda». Aleksandra Wata wędrówka ku wyższym światom (od nihilizmu do judeochrześcijaństwa)".
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach" (24-26.11.1998; Polska Akademia Umiejętności w Krakowie) - referat: „Żydowski «alchemik słowa» (O słowie i poecie w lirykach Arnolda Słuckiego)".

 

1997

 • Ogólnopolska konferencja „Pedagogika kultury - aktualności i perspektywy" (Wydział Pedagogiki UMCS 26-27.06.1997) - referat: „O pracy w czasopiśmie uczniowsko-nauczycielskim".

 

1996

 • Sesja metodyczna „Giełda pomysłów dydaktycznych" (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Lublinie 04.12.1996) - referat: „Jak pracować z uczniem zdolnym?".
 • Sesja naukowa „Brama pamięci - miasto żydowskie" (Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN"; Lublin 27-29.11.1996) - referat: „Szagalewa ostatni spadkobierca - żydowskie miasteczko w poezji Arnolda Słuckiego".

 

1995

 •  Międzynarodowa sesja naukowa poświęcona problematyce wielokulturowości „Spotkania kultur" - (Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN", dwie edycje: 22.09.-26.10.1994 oraz 28.09. - 01.10. 1995) - uczestnictwo.
 • Konferencja naukowa „Współczesne refleksje nad kulturą i jej implikacje pedagogiczne" (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS; 24.09-27.09.1995) - uczestnictwo.
 • Konferencja naukowa „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich" (Polska Akademia Umiejętności i Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków 21-23.11.1995) - referat: „Sakralne motywy żydowskie w poezji Aleksandra Wata".

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020, godz. 07:21 - Sławomir Żurek