Katedra powstała w 1998 roku początkowo pod nazwą Katedra Dydaktyki Ogólnej, a następnie pod nazwą Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. Od 2020 roku nosi nazwę: Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii.

Pracownicy Katedry łączą pracę naukowo - dydaktyczną z działalnością służebną na rzecz środowisk edukacyjnych.

W Katedrze prowadzone są badania naukowe w zakresie zagadnień związanych z przemianami edukacyjnymi w polskiej szkole.

 

Pracownicy Katedry:

 

 

 
chalas_krystyna_400

prof. dr hab. Krystyna Chałas

KIEROWNIK KATEDRY

ks. dr hab Adam Maj, prof. KUL

zdj10_1

 

dr hab. Beata Jakimiuk

adiunkt

 
buk-cegielka_marta_2 ania
   

 

dr Marta Buk - Cegiełka

adiunkt

 

dr Anna Badora - 
asystent

 

 

 

Byli pracownicy Katedry:

 • Dr Anna Petkowicz
 • S. dr hab. Maria Loyola Opiela,prof. KUL
 • Dr Beata Komorowska

 

Pracownicy Katedry łączą pracę naukowo – badawczą z działalnością służebną o zasięgu krajowym oraz zagranicznym na rzecz środowisk edukacyjnych, poprzez opiekę naukową nad Towarzystwem Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, powołanie w 2014 r. Ogólnopolskiego Forum Szkół Poszukujących Sposobów Integralnego Rozwoju i Wychowania Ucznia, prowadzenie od 2009 r. cyklicznego Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki, sesji „Uczę się Ciebie nauczycielu” oraz pracę koncentrującą się na upowszechnianiu nowatorskich doświadczeń.

Główne kierunki badań Katedry dotyczą:

 • Prac eksperymentalno – wdrożeniowych o charakterze ogólnopolskim w zakresie poszukiwania pedagogii gimnazjum wiejskiego;
 • Pedagogii szkoły w świetle integralnego rozwoju i wychowania ucznia:
  • teoretycznych podstaw szkoły katolickiej,
  • podstaw aksjologicznych edukacji szkolnej, w tym głównie wychowania ku wartościom oraz edukacji aksjologicznej podmiotów szkoły,
  • edukacji podmiotowej,
  • integralnego rozwoju i wychowania ucznia,
  • rozwijania twórczych postaw studentów i nauczycieli,
  • animacji pedagogicznej,
  • metod i form pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze,
  • aktywności aksjologicznej młodzieży,
  • dydaktyki edukacji wczesnoszkolnej i metodyki wychowania przedszkolnego;
  • dydaktyki wartości;
 • Dydaktyki szkoły wyższej.

Badania mają głównie charakter sondażowo-diagnostyczny oraz projektowo-wdrożeniowy. Głównym nurtem są badania w działaniu. Dotyczą one społeczno-kulturowych uwarunkowań integralnego rozwoju i wychowania dziecka oraz kreowania tożsamości szkoły.

 

Katedra była współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych:

 •  „Ewangelizacja a edukacja”, Częstochowa 2003 – konferencja międzynarodowa;
 •  „Polski system edukacji po reformie 1999. Stan, perspektywy, zagrożenia”, Piła 2004 – konferencja międzynarodowa;
 •  „Pedagogika wartości, wartości w pedagogice”, Rzeszów 2005;
 •  „Wychowanie ku wartościom w rodzinie i szkole”, Ružomberok 2005 (Słowacja);
 •  „Miłosierdzie w teorii i praktyce szkolnej”, Poznań 2006;
 •  „Kreowanie tożsamości szkoły. Historia – teraźniejszość – przyszłość”, Lublin 2008 – konferencja międzynarodowa;
 • „Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej, historia – teraźniejszość – przyszłość”, Lublin 2012;
 • „Wyzwania i zadania wychowawczo-dydaktyczne w świetle Encykliki Laudato Si” – Levoča 2016.
 • "Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące szkoły naukowe", Lublin 2018.
 • Konferencja naukowo - dydaktyczna: "Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych", Lublin 2018. 

Działalność dydaktyczna

W zakresie dydaktycznym Katedra pełni opiekę merytoryczną nad specjalnościami:  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika szkolna z elementami logopedii (we współpracy z Katedrą Pedagogiki Specjalnej), pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej oraz zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego.  

W ramach pełnienia funkcji dydaktycznej Katedra prowadziła pięć edycji studiów podyplomowych dla dyrektorów szkół z zakresu zarządzania szkołą. 

Aktualnie prowadzone są Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i  wychowania przedszkolnego oraz Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego. Obydwa kierunki studiów podyplomowych w marcu 2016 r. otrzymały certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, a studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego otrzymały dodatkowo Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2020, godz. 21:56 - Marta Buk-Cegiełka