2013

 1. Wykład dra hab. Witolda Jakubowskiego (UWr) pt. Kultura popularna w perspektywie edukacyjnej (18.11.2013 r.).
 2. Otwarte Seminarium Doktoranckie: „Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania” (Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 25.06.2013 r.) – uczestnictwo.
 3. II Kongres Polskiej Edukacji (Warszawa, 15-16.06.2013 r.) – uczestnictwo.
 4. Wykład otwarty dr Lilianny Madelskiej (Uniwersytet Wiedeński) pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (17.05.2013 r.) – uczestnictwo.
 5. Wykład otwarty dra hab. Ryszarda Waksmunda, prof. Uwr pt. Literatura dziecięca – jej specyfika, tendencje rozwojowe i metody badania (19.04.2013 r.) – uczestnictwo.
 6. Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka 3" (11-12.04.2013 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL we współpracy z Wydawnictwami Pedagogicznymi i Szkolnymi – uczestnictwo.
 7. Wykład otwarty dr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (1.03.2013 r.) – uczestnictwo.
 8. Panel ekspercki pt. Badania nad obecnością literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009 oraz odbiorczych kompetencji komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (21.06.2013 r.) – uczestnictwo.
 9. Panel ekspercki pt. Badania nad procesem przygotowywania uczniów do egzaminu gimnazjalnego w świetle nowej podstawy programowej oraz kompetencjami tekstotwórczymi gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (17.06.2013 r.) – uczestnictwo.
 10. Panel ekspercki pt. Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych i ich recenzowaniem z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (25.01.2013 r.) – uczestnictwo.
 11. Panel ekspercki pt. Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością  w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po  roku 2009 z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (11.01.2013 r.) – uczestnictwo.
 12. Panel ekspercki pt. Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (4.01.2013 r.) – wystąpienie.

2012

 1. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad” (Częstochowa, 19-20.11.2012 r.) – wystąpienie: „Nowe spojrzenie na wartość zasady indywidualizacji – teoretyczne uwarunkowania psychologiczno-filozoficzno-pedagogiczne (Piaget, Kohlberg, Habermas, Dewey).

 2. Konferencja „Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej" (19-20.11.2012 r.) – uczestnictwo.

 3. Wykład otwarty prof. dra hab. Wojciecha Kaczmarka (KUL) pt. Metodologia badań nad scenicznym tekstem kultury – uczestnictwo.

 4. Wykład otwarty prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej (UMCS) pt. Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność od nich? (25.09.2012 r.) – uczestnictwo.

 5. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska (Dom Pracy Twórczej KUL – Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25.09.2012 r.) – uczestnictwo.

  Otwarte seminarium doktoranckie: „Kształcenie kompetencji komunikacyjnych – polonistyczne horyzonty badawcze” (Kazimierz Dolny nad Wisłą; 27.06.2012 r.) – uczestnictwo.
 6. Wykład dr hab. Anny Janus-Sitarz (Uniwersytet Jagielloński) pt. Nauczyciel literatury wobec pokolenia nieczytającego książek (16.03.2012 r.).
 7. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (29-30 marca 2012 r.) – sesja posterowa: „Językowe konsekwencje dysortografii”.
 8. Wykład dr Joanny Dobkowskiej (UW, IBE) pt. Egzamin maturalny: kierunek zmian w kontekście doświadczeń międzynarodowych (11.05.2012 r.).
 9. Wykład dr. Witolda Bobińskiego (UJ) pt. Zmierzch języka polskiego? O destrukcji dotychczasowego modelu kształcenia i nowej polonistyce kulturowej (na podstawie anglosaskich poszukiwań w dziedzinie dydaktyki kulturowej) (1.06.2012 r.).

2011

 1. Wykład prof. Ewy Jaskółowej (UŚ) pt. Szkoła wobec współczesnych metodologii literaturoznawczych (21.01.2011 r.) – uczestnictwo.
 2. Ogłoszenie raportu z badań PISA 2009 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Warszawa 10 lutego 2011 r.) – uczestnictwo.
 3. Wykład prof. Krisa Van Heuckeloma (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) pt. Modele nauczania języka ojczystego i kultury w Niderlandach (4.03.2011 r.) – uczestnictwo.
 4. Ogólnopolskie seminarium naukowe: „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej” (Lublin 8-9 marca 2011 r.) – uczestnictwo i pełnienie funkcji w Biurze Konferencji.
 5. II Międzynarodowa Konferencja nt. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (Katowice 29-30 marca 2011 r.) – uczestnictwo.
 6. Wykład prof. Dariusza Rotta (Uniwersytet Śląski) pt. Zasady dopuszczania do użytku podręczników szkolnych. Stan prawny – nowe wyzwania –  propozycje zmian (6.05.2011 r.) – uczestnictwo.
 7. Kongres Polskiej Edukacji: ,,Jakość edukacji powstaje w szkole” (Warszawa 5-6 czerwca 2011 r.) – uczestnictwo.
 8. „Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole” – otwarte seminarium naukowe organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny, 7 lipca 2011 r.) – uczestnictwo.
 9. „Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich” (27-28 września 2011 r.); Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; referat: „Badania nad zasadą indywidualizacji w polonistycznym procesie kształcenia uczniów gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”.
 10. Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2011/2012 (30 września 2011 r.). Podczas uroczystości wykład  Kognitywistyczne podstawy opanowywania umiejętności językowych wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – uczestnictwo.
 11. Międzynarodowe seminarium naukowo-metodyczne „Praca z uczniem zdolnym w środowisku lokalnym – teoria i praktyka” (22 października 2011 r.); Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu; referat: „Od diagnozy do praktycznych rozwiązań… Indywidualizacja nauczania jako przykład pomocy oraz skutecznego wsparcia dla uczniów zdolnych w polonistycznym procesie dydaktycznym”.
 12. Wykład dr Zofii Zasackiej (Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej) pt. Nastoletni czytelnicy - ich lektury i sposoby czytania książek (28 października 2011 r.) – uczestnictwo.
 13. Wykład prof. dr hab. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak pt. Colloquia akademickie. Dydaktyka uniwersytecka a „metodyka osobista” (9 grudnia 2011 r.) – uczestnictwo.
 14. Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna”: „Doświadczenie lektury. Krytyka literacka i dydaktyka literatury wobec nowego odbiorcy i wyzwań interpretacji. Diagnozy i wnioski dla edukacji szkolnej” (7-8 grudnia 2011 r.); Uniwersytet Jagielloński, Kraków; uczestnictwo.

 

2010

 1. "Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów". Otwarte seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna"  organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (28 czerwca 2010 r.) w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; uczestnictwo.
 2. Seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego
  w ramach studiów doktoranckich organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury
  i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny, 13 września 2010 r.).
 3. Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2010/2011 (24 września 2010 r.). Podczas uroczystości wykład "Interpretacja – szkoła rozumienia" wygłosił dr hab. Krzysztof Biedrzycki (IBE, UJ).
 4. Wykład prof. Ewy Szczęsnej (Uniwersytet Warszawski) pt. Tekst digitalny (12.11.2010 r.) – uczestnictwo).
 5. Wykład prof. Ryszarda Koziołka (Uniwersytet Śląski) pt. Uwolnić Sienkiewicza! Tekst jako dopowiadanie (18.11.2010 r.) – uczestnictwo.
 6. Wykład dr. hab. Michała Federowicza (IBE) pt. Umiejętności polskich uczniów w czytaniu i interpretacji tekstu w świetle ostatnich wyników badań PISA (17.12.2010 r.) – uczestnictwo.

2009

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa "Etyka nauczyciela" (9-10 czerwca 2009 r.), organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Kuratorium Oświaty w Lublinie - uczestnictwo.
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa „e-polonistyka 2”, Lublin 3-4.12.2009 r. (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA) - uczestnictwo.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2014, godz. 20:56 - Agata Poręba