2013

 1. Udział w panelu eksperckim pt. Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (4.01.2013 r.) [plakat], [fotoreportaż].
 2. Udział w panelu eksperckim pt. Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością  w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po  roku 2009 z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (11.01.2013 r.) [plakat], [fotoreportaż]. Wygłoszenie referatu nt. metodologii badań nad aktywnością sieciową gimnazjalnych nauczycieli polonistów.
 3. Udział w panelu eksperckim pt. Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (18.01.2013 r.) [plakat], [fotoreportaż].
 4. Udział w wykładzie otwartym prof. dr. hab. Krzysztofa Konarzewskiego (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) pt. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej (badania TIMSS i PIRLS 2011) (18.01.2013 r.) [plakat], [fotoreportaż].
 5. Udział w panelu eksperckim pt. Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych i ich recenzowaniem z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (25.01.2013 r.) [plakat], [fotoreportaż]
 6. Udział w wykładzie otwartymdr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (1.03.2013 r.) [plakat],  [fotoreportaż].
 7. Matura 2015 w świetle nowej podstawy programowej - panel z prof. drem hab. Sławomirem Jackiem Żurkiem (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11.03.2013)
 8. Piracka akademia pisania. Refleksje nad przyszłością polonistyki szkolnej połączone z prezentacją książki "Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe" (wykład dra Stanisława Bortnowskiego), Nowe tendencje w nauczaniu języka polskiego w zreformowanej szkole. Nowe egzaminy a nowe podręczniki (wykład dra Piotra Marciszuka) (Lublin 18.03.2013)
 9. Udział w wykładzie otwartym dra hab. Ryszarda Waksmunda, prof. Uwr pt. Literatura dziecięca - jej specyfika, tendencje rozwojowe i metody badania (19.04.2013 r.) [plakat], [fotoreportaż].
 10. Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka 3" (11-12 kwietnia 2013 r.) organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; referat: Ortograficzne gry on-line jako narzędzia walki z dysortografią uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej; prowadzenie sesji: Dydaktyka sieci czy w sieci – kształcenie polonistów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 11. THATCamp Polska. The Humanities and Technology Camp (23-24.04.2013 r.) - udział w sesji prezentacji.
 12. Konferencja "Dni Lubelskiej Wyżyny IT" (14-15 maja 2013 r.) w Lublinie organizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; referat: Polonista w Sieci (współautorki: Aleksandra Dziak, Małgorzata Adamczyk).
 13. Warsztaty glottodydaktyczne prowadzone przez dr Lilianę Madelską Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (17.05.2013 r.)
 14. Wykład otwarty dr Liliany Madelskiej pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 17.05.2013r.)
 15. 2 Kongres Edukacji Polskiej (Warszawa, 15-16.06.2013r.)
 16. Otwarte Seminarium Doktoranckie Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25.06.2013r.)
 17. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturznawstwa - specjalność filologia polska (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 30.09.2013r.)

 18. 23. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe (27-28.09.2013r.); sekcja plakatowa - Szkolne strony internetowe (na przykładzie 30 gimnazjów z województwa lubelskiego).
 19. Konferencja "Narzędzia cyfrowe w edukacji polonistycznej" organizowana przez MSCDN Wydział w Radomiu (17.10.2013 r.); referat: Ortografia w sieci, czyli darmowe programy (nie tylko) dla uczniów z dysgrafią.
 20. Wykład dra hab. Witolda Jakubowskiego (UWr) pt. Kultura popularna w perspektywie edukacyjnej (18.11.2013 r.) [plakat], [fotoreportaż].
 21. Kongres Dydaktyki Polonistycznej (21-23.11.2013r.); referat: Praca w chmurze jako element nauki języka polskiego w gimnazjum.

 

2012

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa "Dziecko w świecie książki i mediów" (10-11 maja 2012 r.) zorganizowana przez KBiIN UŁ oraz Muzeum Miasta Łodzi; wygłoszenie referatu.
 2. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filolofia polska (25.09.2012); wystąpienie w panelu doktorantów.
 3. XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Człowiek - Media - Edukacja" (28-29 września 2012 r.) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; wygłoszenie referatu.
 4. Konferencja "Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2012" (9-10 października 2012 r.) zorganizowana przez IBiIN; wygłoszenie referatu.
 5. Udział w wykładzie otwartym prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka (KUL) pt. Metodologia badań nd scenicznym tekstem kultury [plakat], [fotoreportaż].

2011

 1. XXI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Człowiek - Media - Edukacja" (23-24 września 2011 r.) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; wygłoszenie referatu.
 2. Konferencja naukowa „Modernizacja egzaminu dojrzałości z języka polskiego 2015”, Serock 22-23 października 2011, (Centralna Komisja Egzaminacyjna), uczestnictwo.
 3. Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” – „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej”, Lublin 8–9 marca 2011,  (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie); uczestnictwo.
 4. Otwarte seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” – „Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów”, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 28 czerwca 2011 r., (Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL); uczestnictwo.
 5. Ogłoszenie raportu z badań PISA 2009 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Warszawa 10 lutego 2011 r.) – uczestnictwo.
 6. Kongres Polskiej Edukacji: ,,Jakość edukacji powstaje w szkole” (Warszawa 5-6 czerwca 2011 r.) – uczestnictwo.

2010

 1. "Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów". Otwarte seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna"  organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (28 czerwca 2010 r.) w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; uczestnictwo.

2009

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa "Etyka nauczyciela" (9-10 czerwca 2009 r.), organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Kuratorium Oświaty w Lublinie - uczestnictwo, wolontariat.
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa „e-polonistyka 2”, Lublin 3-4.12.2009 r. (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA) - obsługa fotograficzna.

2008

 1. Konferencja „Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu" (26-27 listopada 2008 r.) organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - uczestnictwo, wolontariat.

2007

 1. Konferencja naukowa "e-polonistyka"  21-22 listopada 2007 r., organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - uczestnictwo, wolontariat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 11:47 - Agata Poręba