Instytut Nauk Biblijnych

Kronika za rok akademicki 2003/2004

I. Sprawy personalne

Zespół pracowników naukowych Instytutu Nauk Biblijnych (stan osobowy na dzień 15.06.2004) tworzyli: prof. dr hab. Ryszrad Rubinkiwicz SDB – dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM, ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, prof. dr hab. Urszula Szwarc, ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM, dr Hubert Ordon SDS, dr hab. Stefan Szymik MSF, ks. dr Stanisław Haręzga, dr Andrzej Kiejza OFMCap, dr Krzysztof Mielcarek, ks. dr Mirosław Wróbel. Do grona pracowników Instytutu w charakterze asystentów dołączyli ks. dr Dariusz Dziadosz, który po uzyskaniu licencjatu i doktoratu na PIB w Rzymie, pracował jako wykładowca w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Przemyślu, oraz ks. dr Wojciech Pikor, który po licencjacie na PIB w Rzymie i doktoracie na PUG w Rzymie, był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Pracownicy Instytutu spotkali się kilkakrotnie we własnym gronie w celu zaprezentowania i przedyskutowania programu studiów, podziału obowiązków i zajęć uniwersyteckich oraz omówienia spraw związanych z publikacją serii „Biblia Lubelska”.

II. Stopnie naukowe

13 listopada 2003 r. ks. dr Mirosław Wróbel, adiunkt w Katedrze Literatury Międzytestamentalnej, po pomyślnej obronie pracy doktorskiej w Ecole Biblique w Jerozolimie otrzymał tytuł doktora nauk biblijnych na podstawie rozprawy Who are the Father and His Children in Jn 8:44. A Literary, Historical and Theological Analysis of Jn 8:44 and Its Context.

24 lutego 2004 r. miało miejsce kolokwium habilitacyjne ks. dr. Zdzisława Pawłowskiego. Podstawą był dorobek naukowy oraz opublikowana książka Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1-3, Warszawa 2003. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, KUL , ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW Warszawa oraz ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, UAM Poznań.

W roku sprawozdawczym miały miejsce obrony trzech prac doktorskich.

W dniu 4 czerwca 2004 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Maria Kardis. Promotorem pracy zatytułowanej Modlitwa w literaturze apokryficznej judaizmu okresu drugiej świątyni był ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, UAM Poznań oraz ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek, KUL.

W dniu 16 czerwca 2004 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Roberta Nemś. Promotorem pracy zatytułowanej Zapowiedź męki i śmierci Jezusa w IV Ewangelii był ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk, PAT Kraków oraz o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer, KUL.

W dniu 17 czerwca 2004 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Grzegorza Domańskiego. Promotorem pracy zatytułowanej Znaczenie wjazdu Jezusa do Jerozolimy (Łk 19,28-44) w Łukaszowym ujęciu historii zbawienia był ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Jan Załęski, UKSW Warszawa oraz ks. dr hab. Stefan Szymik, KUL.

Stopień licencjata we zakresie specjalizacji biblijnej, na podstawie prac i egzaminu, który miał miejsce 1 czerwca 2004 r., uzyskali: Sylwia Konopniewska, ks. Tomasz Kusz, ks. Oleg Salomon, ks. Arkadiusz Roszak.

W ramach seminariów naukowych prowadzonych przez pracowników INB następujący studenci obronili prace magisterskie: A. Bogacka, B. Borowska, M. Górna, S. Korona, B. Kucharska, W. Kucharski, J. Łazorko, R. Łobko, K. Madaj, A. Michałek, L. Osmak, A. Piętowski, M. Pląsek, I. Radevych, M. Romanowski, J.B. Sobańska, L. Sosnówka, O. Szymańska, G. Zorychta.

III. Publiczne wykłady i odczyty

INB KUL wraz z Towarzystwem Naukowym KUL zorganizował w dniach 24-28.11.2003 r. 31. Tydzień Biblijny pod hasłem: Tu es Petrus” (Mt 16,18). W 25-rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Na program Tygodnia złożyły się następujące referaty:

24.11.2003 r.

– Prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM: Piotr jako pierwszy Apostoł w świetle Nowego Testamentu.

25.11. 2003 r.

– Dr Krzysztof Mielcarek: Paradygmat czy żywy człowiek? Piotr Apostoł w drugiej Ewangelii;

– Ks. dr Stanisław Haręzga: Eklezjalne konteksty lectio divina w nauczaniu Jana Pawła II.
26.11. 2003 r.
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk: Rola «umiłowanego ucznia» w odniesieniu do Piotra, który wyparł się Jezusa (J 18, 10-27; 20, 1-10);

– Ks. dr hab. Stefan Szymik MSF: Sługa Bożego słowa. Inspiracje biblijne w homiliach gromnicznych Jana Pawła II

27.11. 2003 r.

– Prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM: Lata pobytu apostoła Piotra w Rzymie (rys historyczny);

– Dr A. Kiejza OFMCap: Ikona Apokalipsy - wezwanie dla współczesnego Kościoła Europy

28.11. 2003 r.

– Prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB: Chrystus w mowach misyjnych św. Piotra

IV. Działalność naukowa pracowników Instytutu Nauk Biblijnych

Prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB

Sympozja naukowe i zjazdy

– Członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Rzym. Udział w zjazdach i prace dla PKB.

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 24-28.11.2003 r.

Referaty i wykłady

Chrystus w mowach misyjnych św. Piotra. 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 28.11. 2003 r.

Prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM

Sympozja naukowe i zjazdy

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 24-28.11.2003 r.

Referaty i wykłady

– Piotr jako pierwszy Apostoł w świetle Nowego Testamentu. 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 24.11. 2003 r.

Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek

Sympozja naukowe i zjazdy

– 42 Sympozjum Biblistów Polskich. Gdańsk – Oliwa. 13.09.2004 r.

Referaty i wykłady

– Aktualny stan prac na serią „Nowy Komentarz Biblijny”. Komunikat podczas 42 Sympozjum Biblistów Polskich. Gdańsk – Oliwa. 13.09.2004 r.

Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina

Sympozja naukowe i zjazdy

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 24-28.11. 2003 r.

Prof. dr hab. Uruszla Szwarc

Sympozja naukowe i zjazdy

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 24-28.11. 2003 r.

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Sympozja naukowe i zjazdy

– IV Duszpasterskie Spotkania Pelplińskie Jak mówić dzisiaj o Bożym miłosierdziu? Pelplin WSD. 15.11.2003 r.

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 24-28.11. 2003 r.

– Sesja naukowa pt. Dlaczego Nowe Przymierze? Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 22.11.2003 r.

– Sesja naukowa pt. Sumienie wobec współczesnych zagrożeń w Instytucie Teologicznym w Krakowie. 20.02.2004 r.

– Debata naukowa pt. Sumienie - chrześcijanina i człowieka wolnego, zorganizowana przez fundację Przekraczać mury, z udziałem dr. T. Bartosia OP. Lublin. 2 marca 2004 r.

– Sesja naukowa w Instytucie Jana Pawła II. Lublin, KUL. 2.03.2004 r.

– Sesja naukowa pt. Modlitwa i naśladowanie Chrystusa drogą chrześcijańskiego powołania. Górka Klasztorna. 13.03.2004 r.

– 36. Tydzień Eklezjologiczny. Lublin, KUL. 22.03.2004 r.

– Sesja naukowa w WIK, filia PAT. Kraków. 27.03.2004 r.

– VII Kongresu Teologów Polskich. Lublin, KUL. 12.09.2004 r.

– 42 Sympozjum Biblistów Polskich Gdańsk – Oliwa., 13.09.2004 r.

Referaty i wykłady

– Jezus objawieniem Bożego miłosierdzia - dla kogo? IV Duszpasterskie Spotkania Pelplińskie pt. Jak mówić dzisiaj o Bożym miłosierdziu? Pelplin WSD. 15.11.2003 r.

– Nowa ofiara podstawą Nowego Przymierza w Hbr 8,9. Sesja naukowa pt. Dlaczego Nowe Przymierze? Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 22.11.2003 r.

– Rola «umiłowanego ucznia» w odniesieniu do Piotra, który wyparł się Jezusa (J 18, 10-27; 20, 1-10). 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 26.11.2003 r.

– Sumienie w świetle Biblii. Sesja naukowa pt. Sumienie wobec współczesnych zagrożeń w Instytucie Teologicznym w Krakowie. 20.02.2004 r.

– Sumienie chrześcijanina. Debata naukowa pt. Sumienie - chrześcijanina i człowieka wolnego, zorganizowana przez fundację Przekraczać mury, z udziałem dr T. Bartosia OP. Lublin. 2 marca 2004 r.

– Pascha Jezusa Ofiarą przemienienia i pojednania z Bogiem. Sesja naukowa w Instytucie Jana Pawła II. Lublin, KUL. 2.03.2004 r.

– Powołanie do naśladowania Chrystusa. Sesja naukowa pt. Modlitwa i naśladowanie Chrystusa drogą chrześcijańskiego powołania. Górka Klasztorna. 13.03.2004 r.

– Eucharystia - żywa Ofiara przemienienia i pojednania. 36. Tydzień Eklezjologiczny. Lublin, KUL. 22.03.2004 r.

– Eucharystia - sakrament wyzwolenia i wolności. Sesja naukowa w WIK, filia PAT. Kraków. 27.03.2004 r.

– Wkład Jana Pawła II w nową biblistykę. VII Kongresu Teologów Polskich. Lublin KUL. 12.09.2004 r.

– Bibliści polscy i ich wkład w teologię polską w ostatnich 15 latach. 42 Sympozjum Biblistów Polskich Gdańsk – Oliwa., 13.09.2004 r.

Prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM

Sympozja naukowe i zjazdy

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin KUL. 24-28 XI 2003 r.

– 42 Sympozjum Biblistów Polskich. Gdańsk – Oliwa. 14-16.09.2004 r.

– VII Kongres Teologów Polskich, Lublin KUL. 12-15.09.2004 r.

Referaty i wykłady

– Lata pobytu apostoła Piotra w Rzymie (rys historyczny). 31. Tydzień Biblijny. Lublin KUL. 27.11.2003 r.

– Współczesne Areopagi, referat wprowadzający i prowadzenie dyskusji podczas VII Kongresu Teologów Polskich. Lublin KUL. 12.09.2004 r.

– „Przeznaczony na upadek i na powstanie wielu w Izraelu”. Przeznaczenie Izraela wg Łukasza 2, 34. Gdańsk – Oliwa. 42 Sympozjum Biblistów Polskich, 13.09.2004 r.

Dr Hubert Ordon SDS

Sympozja naukowe i zjazdy

Referaty i wykłady

Dr hab. Stefan Szymik MSF

Sympozja naukowe i zjazdy

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin KUL. 24-28 XI 2003 r. Organizator, udział i referat.

– Sympozjum misyjne Misyjny orszak męczenników przynagla nas. WSD MSF Kazimierz B-pi / k. Konina. 28.04.2004 r.

Referaty i wykłady

– Sługa Bożego Słowa. Inspiracje biblijne w homiliach gromnicznych Jana Pawła II . Lublin, KUL. 31.Tydzień Biblijny KUL, 26.11.2003 r.

– Nowy Testament a filozofia Epikura. Poznań, UAM. Wykład dla pracowników i studentów Zakładu Biblijnego UAM, 16.02.2004 r.

– Męczeństwo za wiarę w świetle Biblii. Akt religijny czy polityczny? Kazimierz Biskupi / k. Konina. Sympozjum misyjne: Misyjny orszak męczenników przynagla nas, zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne MSF Kazimierz Biskupi / k. Konina, 28.04.2004 r.

Ks. dr Stanisław Haręzga

Sympozja naukowe i zjazdy

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin KUL. 24-28 XI 2003 r.

– Ogólnopolskie sympozjum mariologiczne. Licheń.17.05.2004 r.

Referaty i wykłady

– Eklezjalne konteksty lectio divina w nauczaniu Jana Pawła II. Lublin, KUL. 31.Tydzień Biblijny KUL, 25.11.2003 r.

– Nowotestamentowe podstawy dogmatu Niepokalanego Poczęcia Maryi. Ogólnopolskie sympozjum mariologiczne. Licheń.17.05.2004 r.

– Przygotowanie rekolekcjonistów do posługi Słowa podczas nawiedzenia Matki Bożej w kopii obrazu jasnogórskiego: Z Maryją ku nowości życia w Chrystusie. Nałęczów. 9.11.2003 r.

– Lectio divina szkołą słuchania i posłuszeństwa Słowu Bożemu. Wykład podczas II Ekumeniczne Święto Biblii. Poznań. 15.11.2003 r.

– Kościół judeochrześcijanski i jego otwarcie się na pogan. Wykład dla Studium dla świeckich Ojców Dominikanów. Warszawa-Służew. 13.03.2004 r.

– Wykłady otwarte pt. „Wokół tajemnicy Ducha Świętego”: Wierzę w Ducha Świętego – misterium Daru Jezusa zmartwychwstałego. Lublin KUL. 25.05.2004 r.

Dr Andrzej Kiejza OFMCap

Sympozja naukowe i zjazdy

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin KUL. 24-28.11.2003 r.

– Sympozjum we Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej. Warszawa, 8-9 maja 2004 r.

Referaty i wykłady

– Ikona Apokalipsy - wezwanie dla współczesnego Kościoła Europy. 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 27.11.2003 r.

– Relacje o ustanowieniu Eucharystii wg synoptyków oraz Eucharystia miejscem wspólnoty Kościoła na podstawie Janowego opisu Ostatniej wieczerzy. Referaty wygłoszone podczas sympozjum we Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej. Warszawa. 8-9.05.2004 r.

Dr Krzysztof Milecarek

Sympozja naukowe i zjazdy

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin KUL. 24-28 XI 2003 r.

– 36. Tydzień Eklezjologiczny: Źródło – szczyt – życie. Wokół fundamentalnych wymiarów Eucharystii. Lublin, KUL. 22­-24.03.2004 r.

– Sesja naukowa: Zło, przemoc, kultura. Łódź, 2­-3.04.2004 r.

Referaty i wykłady

– Paradygmat czy żywy człowiek? Piotr Apostoł w drugiej Ewangelii. 31. Tydzień Biblijny. Lublin KUL. 25.11.2003 r.

Ks. dr Mirosław Wróbel

Sympozja naukowe i zjazdy

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 24-28.11.2003 r.

– Sympozjum w Rzymie organizowanym przez Communita Sant’Egidio pt. Ewangelia i parafia. 8.02 -11.02. 2004 r.

– Konferencja Massimiliano Signifred (Communita di Sant’Egidio) pt. Ewangelia źródłem pokoju i przyjaźni bez granic w KUL i Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. 17-18.03.2004 r. Organizacja i tłumaczenie.

Referaty i wykłady

– The meaning of Jn 8:44 in Johannine Research. Jerozolima (Ecole Biblique). 13. 11.2003 r.

– Znaczenie odkryć w Qumran dla współczesnej biblistyki. Qumran (Izrael). 17.11.2003 r.

– Biblia we współczesnych badaniach światowych szkół biblijnych. Jafa (Izrael). 19.11.2003 r.

– Misterium crucis, Kraków. Konferencja podczas spotkania pielgrzymów w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 13.03.2004 r.

– Pierwotne wspólnoty judeo-chrześcijańskie, Spotkanie Polonii w Ziemi Świętej. Nazaret (Izrael). 14.04.2004 r.

Ks. dr Dariusz Dziadosz

Sympozja naukowe i zjazdy

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 24-28.11.2003 r

– 36. Tydzień eklezjologiczny: Źródło-szczyt-życie. Wokół fundamentalnych wymiarów misterium Eucharystii. Lublin, KUL. 22-24.03.2004 r.

– Sympozjum Katechetyczne nt. Katecheza w służbie wiary. Przemyśl.15-16.05.2004 r.

Ks. dr Wojciech Pikor

Sympozja naukowe i zjazdy

– IV Duszpasterskie Spotkania Pelplińskie Jak mówić dzisiaj o Bożym miłosierdziu? Pelplin WSD. 15.11.2003 r. Organizator.

– Sesja naukowa pt. Dlaczego Nowe Przymierze? Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 22.11.2003 r.

– 31. Tydzień Biblijny. Lublin, KUL. 24-28.11.2003 r.

– I Forum Ewangelizacyjne Diecezji Pelplińskiej. Pelplin. 5.06.2004 r.

– 42 Sympozjum Biblistów Polskich. Gdańsk – Oliwa. 14-16.09.2004 r.

Referaty i wykłady

– Nowe przymierze: od tablic kamiennych do tablicy serca. Sesja naukowa pt. Dlaczego Nowe Przymierze? Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 22.11.2003 r.

– Metoda narracyjna w lekturze Biblii oraz Interpretacja ofiary z Izaaka (Rdz 22) w oparciu o metodę narracyjną. Referaty wygłoszone w ramach Warsztatów biblijnych Wierzyć jak Abraham, zorganizowanych przez Wydział Katechetyczny Diecezji Pelplińskiej. Gruczno. 5.03.2004 r.

– Być świadkiem Boga w czasie przełomu – perspektywa biblijna. I Forum Ewangelizacyjne Diecezji Pelplińskiej. Pelplin. 5.06.2004 r.

– Ozeaszowa katecheza o Bożej miłości. Ujęcie biblijno-katechetyczne. Wykład dla katechetów podczas Spotkań Katechetycznych Diecezji Pelplińskiej. Pelplin 4.09.2004 r.
Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2008, godz. 21:58 - Stefan Szymik