Instytut Nauk Biblijnych

Kronika za rok akademicki 2004/2005

I. Sprawy personalne

Zespół pracowników naukowych Instytutu Nauk Biblijnych (stan osobowy na dzień 15.06.2005) tworzyli: prof. dr hab. Ryszrad Rubinkiwicz SDB – dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM, ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, prof. dr hab. Urszula Szwarc, ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, dr hab. Waldemar Rakocy CM, dr hab. Stefan Szymik MSF, ks. dr hab. Mirosław Wróbel, ks. dr Dariusz Dziadosz, ks. dr Stanisław Haręzga, dr Andrzej Kiejza OFMCap, dr Krzysztof Mielcarek, ks. dr Wojciech Pikor.

Od drugiego semestru akademickiego 2004/2005 przeszedł na emeryturę ks. dr Hubert Ordon SDS, który przez długie lata był wykładowcą morfologii języka greckiego Nowego Testamentu, jak również pełnił funkcję sekretarza Roczników Teologicznych (dział biblijny). Wyrazem wdzięczności Instytutu Nauk Biblijnych była Księga Pamiątkowa „Dobrze, sługo dobry...” (Mt 25,21), red. K. Mielcarek, Studia Biblica 9, Kielce 2005, która została wręczona ks. Ordonowi 27 stycznia 2005 roku przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. A. Szostka, w obecności Prodziekana Wydziały Teologii KUL ks. dr. hab. S. Nowosada oraz obecnych i byłych pracowników INB.

Pracownicy Instytutu spotkali się kilkakrotnie we własnym gronie w celu zaprezentowania i przedyskutowania programu studiów, podziału obowiązków i zajęć uniwersyteckich oraz działalności popularyzatorskiej Biblii (szczególnie w kontekście powstającego Polskiego Dzieła Biblijnego, którego organizatorem jest ks. prof. Witczyk).


II. Stopnie naukowe

11 stycznia 2005 r. miało miejsce kolokwium habilitacyjne pana doktora Grzegorza Kubskiego. Podstawą był dorobek naukowy oraz opublikowana książka Egzegeza, retoryka i wyobrażenie. Komentarze księży W. Serwatowskiego i Wł. Szczepańskiego do Wujkowego przekładu Ewangelii wg św. Mateusza, Zielona Góra 2003. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, KUL, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW Warszawa oraz ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, UAM Poznań.

6 czerwca 2005 r. miało miejsce kolokwium habilitacyjne pracownika Instytutu Nauk Biblijnych ks. dr. Mirosława Stanisława Wróbla. Podstawą był dorobek naukowy oraz opublikowana książka Antyjudaizm a Ewangelia św. Jana. Nowe spojrzenie na relację Czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin 2005. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz, KUL, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW Warszawa oraz ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, UAM Poznań.

W roku sprawozdawczym miały miejsce obrony ośmiu prac doktorskich.

W dniu 8 października 2004 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Marka Raszewskiego. Promotorem pracy zatytułowanej Edom w świetle wypowiedzi proroków Starego Testamentu był ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, zaś recenzentami ks. abp prof. dr hab. Marian Gołębiewski, PWT Wrocław oraz ks. prof. rr hab. Ryszard Rubinkiewicz, KUL.

W dniu 3 grudnia 2004 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Andrzeja Pławiaka. Promotorem pracy zatytułowanej Model pasterza w Apokalipsie 1–3 i Listach Pasterskich – studium porównawcze był o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer, zaś recenzentami o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński, UO oraz ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz, KUL.

W dniu 9 marca 2005 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Mariusza Szmajdzińskiego. Promotorem pracy zatytułowanej «Ogień pożerający» (esz + ’akal) w Zbiorze Dwunastu Proroków był ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Julian Warzecha, UKSW Warszawa oraz ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, KUL.

W dniu 16 maja 2005 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej o. Andrzeja Prugar. Promotorem pracy zatytułowanej Perykopy maryjne Ewangelii wg św. Jana (2,1-12; 19,25-27) w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium egzegetyczno-homiletyczne był ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz, zaś recenzentami o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas, PAT Kraków oraz ks. prof. dr hab. Władysław Głowa, KUL.

W dniu 9 czerwca 2005 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Piotra Łabudy. Promotorem pracy zatytułowanej Specyfika eschatologii indywidualnej w Ewangelii św. Łukasza był ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, PAT Kraków oraz ks. dr hab. Stefan Szymik, KUL.

W dniu 13 czerwca 2005 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Beaty Urbanek. Promotorem pracy zatytułowanej Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Janowej był ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, zaś recenzentami ks. dr hab. Józef Kozyra, UŚ Katowice oraz ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, KUL.

W dniu 14 czerwca 2005 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Wiesława Pudło. Promotorem pracy zatytułowanej Jezus – Prorok w Czwartej Ewangelii. Studiium egzegetyczno-teologiczne był ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, zaś recenzentami ks. dr hab. Jan Załęski, UKSW Warszawa oraz ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, KUL.

W dniu 17 czerwca 2005 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Leszka Rasztawickiego. Promotorem pracy zatytułowanej Funkcja terminu szerirut w Biblii hebrajskiej był ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz, zaś recenzentami o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński, UO oraz ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, KUL.

Stopień licencjata we zakresie specjalizacji biblijnej, na podstawie prac i egzaminu, który miał miejsce 1 czerwca 2005 r., uzyskali: Krzysztof Bujak OP, ks. Tomasz Siemieniec, Małgorzata Joanna Skubik, ks. Tomasz Tomaszewski, ks. Andrei Zaichyk

W ramach seminariów naukowych prowadzonych przez pracowników INB następujący studenci obronili prace magisterskie: J.M. Budzyński, T.A. Bochniak, A. Chrostowska, R. Ciastek, A.M. Dębczuk, M. Dziadosz, W. Epelbaum, K. Golian, A. Kania, K. Knap, L. Kogut, D. Koziołkiewicz, E.J. Kożak , J.R. Kubera, M. Kula, M. Matysiak, W. Nasiadko, R.J. Pastwa, Y. Petrovskyy, A. Piasecki, A. Podsiadło, M. Pudo, W. Rebeta, R. Rudzka, E. Rutkowska, A. Szwedo, B. Trojan, B. Węglarz, E. Wiszowata, W. Wołochowicz, W. Zarutska, J.T. Ząbczyk, S. Zmuda Trzebiatowski, B. Zwoliński


III. Publiczne wykłady i odczyty

INB KUL zorganizował w dniach 29-30.11.2004 r. 32. Tydzień Biblijny pod hasłem: Język Biblii: od słuchania do rozumienia. Przedmiotem refleksji były nowe metody egzegetyczne, które zwracają większą uwagę na charakter dialogiczny tekstu biblijnego: metoda narracyjna (29.11. – Człowiek w dialogu z Biblią. Narracja przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem) oraz analiza retoryczna (30.11. – Jak Biblia mówi do człowieka? Sztuka retoryki biblijnej).
Na program Tygodnia złożyły się następujące referaty:

– ks. dr hab. Stefan Szymik MSF, Wprowadzenie w metodę narracyjną;

– ks. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK, Toruń), Cel opowiadania Rdz 1–3;

– ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, Odnaleźć siebie w postaciach opowiadania;

– ks. dr hab. Stefan Szymik MSF, Wprowadzenie w analizę retoryczną;

– ks. dr Wojciech Pikor, Retoryka Ezechielowej wizji Chwały Jahwe;

– ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM, Św. Paweł – retoryka na usługach Ewangelii.

W ramach Tygodnia miały miejsce również dwie dyskusje panelowe, które skoncentrowały się na współczesnych problemach interpretacji Biblii: Szanse Biblii w spotkaniu z człowiekiem wierzącym i niewierzącym (prowadzący: dr Krzysztof Mielcarek; uczestnicy: ks. dr Dariusz Dziadosz, ks. dr Stanisław Haręzga) oraz Czy bibliści mają monopol na Biblię? (prowadzący: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, uczestnicy: ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB; ks. prof. dr hab. Antoni Tronina).

Wszystkie referaty wygłoszone podczas Tygodnia, poszerzone o artykuły innych pracowników INB prezentujące praktyczne zastosowanie metody narracyjnej oraz analizy retorycznej w egzegezie, wraz z zapisem dyskusji panelowych, zostały opublikowane w pracy Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. W. Pikor, Studia Biblica 11, Kielce 2005.


IV. Działalność naukowa pracowników Instytutu Nauk Biblijnych

Prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB

Sympozja naukowe i zjazdy

– Członek Papieskiej Komisji Biblijnej, Rzym. Udział w zjazdach i prace dla PKB.

– Duszpasterskie Wykłady Akademickie, Lublin, KUL, 27-28.08.2004

– VII Kongresu Teologów Polskich. Lublin, KUL. 12-15.09.2004

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz, 20-Referaty i wykłady

– Życie publiczne w dialogu z judaizmem, VII Kongresu Teologów Polskich. Lublin, KUL. 12.09.2004

– Pluralizm w kontekście Nowej Europy, Duszpasterskie Wykłady Akademickie, Lublin, KUL, 28.08.2004

Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek

Sympozja naukowe i zjazdy

– Międzynarodowe Sympozjum Patrystyczne poświęconym osobie św. Piotra, Lublin, KUL, 24-25.11.2004

– 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz, 20-22.09.2005

Referaty i wykłady

– Obraz Piotra w Ewangelii św. Mateusza, Międzynarodowe Sympozjum Patrystyczne poświęconym osobie św. Piotra, Lublin, KUL, 24-25.11.2004

Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina

Sympozja naukowe i zjazdy

– Sympozjum mariologiczne, Niepokalanów, 15-17.10.2004

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz, 20-22.09.2005

Referaty i wykłady

– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP wyrazem biblijnej kultury średniowiecza, Sympozjum mariologiczne, Niepokalanów, 15-17.10.2004

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Sympozja naukowe i zjazdy

– Międzynarodowa konferencja naukowa Etos i egzegeza, Uniwersytet Śląski, Katowice, 19-20.11.2004

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– Sympozjum Eucharystia – misterium Bożej Obecności, Paradyż, WSD, 23.04.2005

– 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz, 20-22.09.2005

Referaty i wykłady

– Patriarcha i jego rola w świetle Biblii, Lublin, UMCS, 9.11.2004

– Interpretazione antropologica della Bibbia, Międzynarodowa konferencja naukowa Etos i egzegeza, Uniwersytet Śląski, Katowice, 19.11.2004

– Odnaleźć siebie w postaciach opowiadania, 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29.11.2004

– „Apparve la Grazia della Misericordia”. Lectio divina di Tyt 3,3-8, Sympozjum międzynarodowe Associazione Biblica Salesiana, Kraków, 2.01.2005

– Maryja – Sedes Sapientiae, Kielce, WSD, 21.04.2005

– Eucharystia – uobecnieniem Ofiary Krzyża, Sympozjum Eucharystia – misterium Bożej Obecności, Paradyż, WSD, 23.04.2005

– Jan Paweł II promotorem przełomu w biblistyce, 43. Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz, 20.09.2005

Dr hab. Waldemar Rakocy CM

Sympozja naukowe i zjazdy

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz, 20-22.09.2005

Referaty i wykłady

– Święty Paweł – retoryka na usługach Ewangelii, 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 30.11.2004

Dr hab. Uruszla Szwarc

Sympozja naukowe i zjazdy

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

Referaty i wykłady

– Cykl comiesięcznych konferencji poświęconych hermeneutyce biblijnej, Przemyśl

Dr hab. Stefan Szymik MSF

Sympozja naukowe i zjazdy

– III Ogólnopolskie Sympozjum Filozofować w kontekście teologii, Lublin, KUL, 8-9.10. 2004

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz, 20-22.09.2005

Referaty i wykłady

– Die Bibel in der pastoralen Arbeit des Alltags, cykl wykładów dla Misjonarzy Świętej Rodziny, klasztor Bronnbach - Freiburg / Niemcy, 24-27.10.2004

– Egzystencjalna lektura Pisma św., Złotów k. Piły, 28 X 2004

– Ojcostwo w świetle Biblii, Kazimierz Biskupi k. Konina, WSD MSF, 19.11.2004

– Wprowadzenie w analizę narracyjną tekstów biblijnych, 32. Tydzień Biblijny Język Bibli: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29.11.2004

– Wprowadzenie w analizę retoryczną tekstów biblijnych, 32. Tydzień Biblijny Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 30.11.2004

– Historyczno-teologiczna problematyka ewangelicznych opisów męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Górka Klasztorna k. Nakła, 11.02.2005

Ks. dr hab. Mirosław Wróbel

Sympozja naukowe i zjazdy

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– Międzynarodowa konferencja naukowa Etos i egzegeza, Uniwersytet Śląski, Katowice, 19-20.11.2004

– Jubileuszowa Sesja Wspólnoty Sant’Egidio, Rzym, 7-12.02.2005

– Sympozjum pt. „Badanie Pism z Qumran”, Jerozolima, American Albright Institute, 1.04.2005

– Konferencja pt. „Archeologia Qumran”, Jerozolima, Ecole Biblique, 4.04.2005

– Uroczysta Sesja ku czci ks. prof. Stanisława Mędali, Warszawa, UKSW, 26.04.2005

– 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz, 20-22.09.2005

Referaty i wykłady

– 1 List do Koryntian – przesłanie dla współczesnych czytelników, Konferencja zorganizowana przez Siostry Służebnice Dobrego Mistrza, Lublin, 22.01.2005

– Ewangelia św. Jana a pisma qumrańskie, Uroczysta Sesja ku czci ks. prof. S. Mędali, Warszawa, UKSW, 26.04.2005

– Rola Pisma Świętego w pogłębieniu życia konsekrowanego, Konferencja dla Sióstr Karmelitanek, Lublin-Dys, 12.05.2005

Ks. dr Dariusz Dziadosz

Sympozja naukowe i zjazdy

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz, 20-22.09.2005

Ks. dr Stanisław Haręzga

Sympozja naukowe i zjazdy

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– 37. Tydzień Eklezjologiczny, Przekroczyć próg Kościoła. Wokół aktualności inicjacji chrześcijańskiej, Lublin, KUL, 7-9.03.2005

– III Niezależne Naukowe Spotkanie Młodych pt. „Młodzi a wiara”, Rzeszów, 10.09.2005

Referaty i wykłady

– Inicjacja chrześcijańska w świetle Nowego Testamentu, 37. Tydzień Eklezjologiczny, Przekroczyć próg Kościoła. Wokół aktualności inicjacji chrześcijańskiej, Lublin, KUL, 7.03.2005, Lublin, KUL, 7.03.2005

– Cykl wykładów w ramach sesji dla członków apostolatu trzeźwości pt. Godność człowieka i wartość jego życia w świetle Biblii (4 wykłady), Przemyśl, 28.05.2005

– Kiedy umiera i rodzi się wiara. Próba teologicznej odpowiedzi, III Niezależne Naukowe Spotkanie Młodych pt. „Młodzi a wiara”, Rzeszów, 10.09.2005

Dr Andrzej Kiejza OFMCap

Sympozja naukowe i zjazdy

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– Sympozjum we Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa, 14-15.05.2005

Referaty i wykłady

– Rzecz. Hesed, jako podstawowe określenie miłosierdzia i jego znaczenie w kontekście wybranych tekstów ST, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa, 14.05.2005

– Miłosierdzie w Nowym Testamencie: praktyka i motywacja chrześcijańskiego miłosierdzia, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa,15.05.2005

Dr Krzysztof Milecarek

Sympozja naukowe i zjazdy

– Międzynarodowa konferencja naukowa Etos i egzegeza, Uniwersytet Śląski, Katowice, 19-20.11.2004

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– 37 Tydzień Eklezjologiczny: Przekroczyć próg Kościoła. Wokół aktualności inicjacji chrześcijańskiej, Lublin, KUL, 7-9.03.2005. Organizacja i udział

– 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz, 20-22.09.2005

– Kolokwium dominikańskie na temat mądrości, Hermanice, 10-17.07.2005

Referaty i wykłady

– Mądrość w Piśmie Świętym oraz cykl warsztatów biblijnych wprowadzających w Biblię, Kolokwium dominikańskie na temat mądrości, Hermanice, 10-17.07.2005

– Pytanie o czytelnika w metodzie narracyjnej, 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

Ks. dr Wojciech Pikor

Sympozja naukowe i zjazdy

– 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 29-30.11.2004

– Sympozjum biblijne pt. Przemoc w Biblii; Papieski Wydział Teologiczny. Sekcja Bobolanum w Warszawie, 12.04.2005

Referaty i wykłady

– Święta wojna w Biblii: ludzka ideologia czy Boża wola?, Papieski Wydział Teologiczny Sekcja Bobolanum w Warszawie, Sympozjum biblijne pt. Przemoc w Biblii, 12.04.2005

– Retoryka Ezechielowej wizji Chwały Jahwe (Ez 1), 32. Tydzień Biblijny, Język Biblii: od słuchania do rozumienia, Lublin, KUL, 30.11.2004

– Powołanie w Biblii, cykl konferencji dla liderów Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Pelplińskiej, Tczew: 25.02.,11.03., 22.04., 27.05., 10.06.2005
Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2008, godz. 21:55 - Stefan Szymik