Instytut Nauk Biblijnych

Kronika za rok akademicki 2005/2006

I. Sprawy personalne

Zespół pracowników naukowych Instytutu Nauk Biblijnych (stan osobowy na dzień 15.06.2006) tworzyli: prof. dr hab. Ryszrad Rubinkiewicz SDB – dyrektor Instytutu, ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, prof. dr hab. Urszula Szwarc, ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, dr hab. Waldemar Rakocy CM, dr hab. Stefan Szymik MSF, ks. dr hab. Mirosław Wróbel, ks. dr Dariusz Dziadosz, ks. dr Stanisław Haręzga, dr Andrzej Kiejza OFMCap, dr Krzysztof Mielcarek, ks. dr Wojciech Pikor. Do grona pracowników Instytutu w charakterze asystentów dołączyli dr Henryk Drwanel SDB oraz ks. dr Andrzej Piwowar, kapłan Archidiecezji Warmińskiej.
12 grudnia 2005 roku długoletni pracownik Instytutu o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer świętował w murach Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji na ręce dostojnego Jubilata została złożona Księga Pamiątkowa „Deus meus et omnia”, red. M.S. Wróbel, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
23 maja 2006 pracownicy Instytutu wybrali ponownie na stanowisko kierownika Instytutu Nauk Biblijnych prof. dr. hab. R. Rubinkiewicza, zaś na jego zastępcę ks. prof. dr. hab. H. Witczyka. Podczas tego spotkania, podsumowującego pracę Instytutu w sprawozdawczym roku akademickim, zostały przedyskutowane kierunki działań Instytutu na najbliższe lata. Szczególnie istotnym punktem była decyzja przekształcenia dotychczasowego Tygodnia Biblijnego na Międzynarodowe Jesienne Spotkania Biblijne, które nabiorą ścisłego charakteru konferencji naukowej. Równocześnie w terminie wiosennym będzie miało miejsce jednodniowe sympozjum biblijne organizowane przez pracowników Instytutu, adresowane przede wszystkim do społeczności akademickiej KUL.
Innym ważnym aspektem działalności Instytutu były prace związane z powstaniem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, którego przewodniczącym jest ks. prof. dr hab. H. Witczyk. W struktury Dzieła zostali włączeni jako moderatorzy diecezjalni następujący pracownicy Instytutu: ks. dr hab. M.S. Wróbel (Archidiecezja Lubelska), ks. dr S. Haręzga (Archidiecezja Przemyska), ks. dr W. Pikor (Diecezja Pelplińska). Sprawy Dzieła, szczególnie w kontekście apostolatu biblijnego, były przedmiotem dyskusji podczas kilku spotkań pracowników Instytutu.

II. Stopnie naukowe

W roku sprawozdawczym miały miejsce obrony trzech prac doktorskich.
W dniu 14 czerwca 2006 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Sylwi Konopniewskiej. Promotorem pracy zatytułowanej Wizja czasów ostatetcznych w apokryfach ST. Żydowskie spekulacje apokaliptyczne między II wiekiem przed Ch. a II po wiekiem po Ch. był ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW oraz ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz, KUL.
W dniu 14 czerwca 2006 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Macieja Basiuk. Promotorem pracy zatytułowanej Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej był ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Zdzisław Małecki UŚ (Katowice) oraz ks. prof. dr hab. Mariusz Szram, KUL.
Dnia 29 września 2006 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Tomasza Kusza. Promotorem pracy zatytułowanej Uzdrowienie z trądu w tradycji synoptycznej był ks. prof. dr hab. Stefan Szymik, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Józef Kozyra, UŚ (Katowice) oraz ks. prof dr hab. Antoni Paciorek, KUL.
Stopień licencjata we zakresie specjalizacji biblijnej, na podstawie prac i egzaminu, który miał miejsce 1 czerwca 2005 r., uzyskali: ks. Grzegorz Baran, , ks. Valery Bykowski, ks. Robert Głuchowski, ks. Wojciech Kardyś, ks. Piotr Kot, ks. Łukasz Laskowski oraz Uladzislau Valakhovich.
W ramach seminariów naukowych prowadzonych przez pracowników INB następujący studenci obronili prace magisterskie: A. Banasiak, E. Bełtowska, Y. Chaykivskyy, M. Deja, A. Florczyk, M. Horodecki, R. Jaworski, S. Kaniewski, A. Karczyński, K. Knap, G. Kozub, J. Książek, R. Kurakh, H.E. Ładosz, T. Margańska, K. Musiał, A. Podsiadło, B. Romaniuk, R. Rudzka, E. Rutkowska, L. Šipavičius, M. Słowik, J. Wach, I. Wardzińska, L. Yuzupanova.

III. Publiczne wykłady i odczyty

W 40. rocznicę ogłoszenia Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum INB KUL zorganizował w dniach 28-29.11.2005 roku 33. Tydzień biblijny pod hasłem: Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Na program Tygodnia złożyły się następujące referaty:
– ks. prof. dr hab. A. Tronina, Bóg objawiający się ludom. Biblia o objawieniu się Boga wszystkim narodom;
– ks. dr. hab. M.S. Wróbel, Bóg objawiający się synom Abrahama. Objawienie dane ludowi Starego Przymierza;
– ks. prof. dr hab. H. Witczyk, Novum objawienia w Chrystusie;
– ks. prof. dr hab. A. Paciorek, „Regula fidei” drogą odczytywania i przekazywania objawienia.
W ramach Tygodnia miały miejsce również dwie dyskusje panelowe, które recepcji Dei Verbum we współczesnym Kościele: Jeden Bóg, jedno objawienie a wielość religii (prowadzący ks. prof. dr hab.W. Rakocy) oraz Jedna jest prawda ale czy jedna interpretacja? Jaka interpretacja Biblii: naukowa czy duchowa? (prowadzący ks. prof. dr hab. S. Szymik).

IV. Działalność naukowa pracowników Instytutu Nauk Biblijnych

Prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB
Sympozja naukowe i zjazdy
– Posiedzenie Papieskiej Komisji Biblijnej. Rzym, 28.10.2005 r.
– Posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Świdnica, 10.05.2006 r.
– 44. Sympozjum Biblistów Polskich. Kalisz, 19-21.09.2006
– Międzynarodowa konferencja: Międzyreligijne i ekumeniczne znaczenie Nostra aetate. W 40. rocznicę podpisania „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcjańskkich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II. Lublin, KUL, 25.10.2005 r.
– Międzynarodowa konferencja naukowa Logos i Słowo. Przekłady Biblii (w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia). Katowice, UŚ, 18-19.11.2005 r.
– 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28-29.11.2005 r.
– Sympozjum Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Lublin, KUL, 6-8.12.2005 r.
– Dzień Judaizmu. Kielce, 17.01.2006 r.
Referaty i wykłady
– Połóżmy kres obawom. Międzynarodowa konferencja: Międzyreligijne i ekumeniczne znaczenie Nostra aetate. W 40. rocznicę podpisania „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcjańskkich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II. Lublin, KUL, 25.10.2005 r.

– Idee przewodnie dialogu z judaizmem. Sympozjum Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Lublin, KUL, 6.12.2005 r.

Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek
Sympozja naukowe i zjazdy
– Spotkanie Komisji Nauki Wiary przy KEP, Uwagi o współczesnych przekładach biblijnych (propozycja stanowiska Komisji Nauki Wiary przy KEP wobec pisma Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk). Radom, 15.11.2005 r.
– 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28-29.11.2005 r.
– Posiedzenie Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w ramach prac Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, 15.12.2005 r.
– 44. Sympozjum Biblistów Polskich. Kalisz, 19-21.09.2006
Referaty i wykłady
– „Regula fidei” drogą odczytywania i przekazywania objawienia. 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 29.11.2005 r.
– Mędrcy w Betlejem – teologia i historia. Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, Lublin, 15.12.2005 r.

Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina
Sympozja naukowe i zjazdy
– 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28-29.11.2005 r.
– Sesja naukowa: Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza. Katowice-Panewniki, 26.04.2006 r.
– 44. Sympozjum Biblistów Polskich. Kalisz, 19-21.09.2006

Referaty i wykłady
– Starotestamentalne zapowiedzi Eucharystii. Wykład inauguracyjny w Instytucie Teologicznym. Częstochowa, 8.10.2005 r.
– Czas odrodzenia. Cykl konferencji biblijnych. Gdynia 9-11.12.2005 r.
– Przekład Psalmów w Biblii Paulistów. Referat w Kole Edytorskim Filologii Polskiej KUL. Lublin, KUL, 18.01.2006 r.
Autorytet Nauczyciela Sprawiedliwości w gminie qumrańskiej. Sesja naukowa: Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza. Katowice-Panewniki, 26.04.2006 r.

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Sympozja naukowe i zjazdy
– Sesja naukowa Instytutu Formacji Teologicznej. Nowe Miasto, 22.10.2005 r.
– Ekumeniczne Święto Biblii. Poznań 8.11.2005 r.
– Sesja naukowa 40. lat soborowej Konstytucji Dei Verbum. Kraków, PAT, 17.11.2005 r.
– Międzynarodowa konferencja naukowa Logos i Słowo. Przekłady Biblii (w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia). Katowice, UŚ, 18-19.11.2005 r.
– 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28-29.11.2005 r.
– Sympozjum Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Lublin, KUL, 6-8.12.2005 r.
– Dzień Judaizmu. Kielce, 17.01.2006 r.
– Sesja naukowa Matka Pana w katechezie. Kraków, PAT, 11.03.2006 r.
– 38. Tydzień Eklezjologiczny Nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa. Dar i tajemnica śmierci. Lublin, KUL, 3-5.04.2006 r.
– Sesja naukowa Rola Ducha w Kościele. Poznań, UAM, 11.05.2006 r.
– 44. Sympozjum Biblistów Polskich. Kalisz, 19-21.09.2006

Referaty i wykłady
– Osobowy charakter Słowa Bożego. Sesja naukowa Instytutu Formacji Teologicznej. Nowe Miasto, 22.10.2005 r.
– Proroctwo – mowa gwiazd czy głos Boga? Ekumeniczne Święto Biblii. Poznań 8.11.2005 r.
– Konstytucja Dei Verbum – wczoraj i dziś. Międzynarodowa konferencja naukowa Logos i Słowo. Przekłady Biblii (w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia). Katowice, UŚ, 18-19.11.2005 r.
– Jak Dei Verbum przybliżyła Biblię Kościołowi? Sesja naukowa 40. lat soborowej Konstytucji Dei Verbum. Kraków, PAT, 17.11.2005 r.
– Jan Paweł II promotorem odnowy biblijnej w biblistyce. Sympozjum Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Lublin, KUL, 6.12.2005 r.
– Chrześcijańska lektura Psalmów. Dzień Judaizmu. Kielce, 17.01.2006 r.
– Udział Maryi w Krzyżu i Chwale Pana. Sesja naukowa Matka Pana w katechezie. Kraków, PAT, 11.03.2006 r.
– Modlitwa Jezusa w obliczu śmierci. 38. Tydzień Eklezjologiczny Nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa. Dar i tajemnica śmierci. Lublin, KUL, 3-5.04.2006 r.
– „Inny Paraklet” – Janowa wizja osoby i roli Ducha Świętego. Sesja naukowa Rola Ducha w Kościele. Poznań, UAM, 11.05.2006 r.

Dr hab. Stefan Szymik MSF
Sympozja naukowe i zjazdy
– Międzynarodowa konferencja naukowa Logos i Słowo. Przekłady Biblii (w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia). Katowice, UŚ, 18-19.11.2005 r.
– 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28-29.11.2005 r.
– Sesja naukowa: Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza. Katowice-Panewniki, 26.04.2006 r.

Referaty i wykłady
Eliasz mistrzem Elizeusza i naszym mistrzem. Sesja naukowa: Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza. Katowice-Panewniki, 26.04.2006 r.

Ks. dr hab. Mirosław Wróbel
Sympozja naukowe i zjazdy
– Międzynarodowa Konferencja „Międzyreligijne i ekumeniczne znaczenie dokumentu Nostra aetate”. Lublin, KUL, 25.10.2005 r.
– Sympozjum Naukowe Autorów i Komentatorów nowego przekładu Biblii Paulistów. Częstochowa, 12.11.2005 r.
– Międzynarodowa konferencja naukowa Logos i Słowo. Przekłady Biblii (w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia). Katowice, UŚ, 18-19.11.2005 r.
– 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28-29.11.2005 r.
– Konferencja Biblia księga żywa. Lublin, Siostry Misjonarki Szkoły, 14.01.2006 r.
– Dzień Judaizmu, Lublin, MSD, 17.01.2006 r.
– I Ogólnopolskie Posiedzenie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Warszawa, KEP, 8.04.2006 r.
Referaty i wykłady
– Rola Pisma Świętego w życiu współczesnego człowieka. Niedziela Biblijna w parafii św. Alberta, Puławy, 27.11.2005 r.
– Bóg objawiający się synom Abrahama. Objawienie dane ludowi Starego Przymierza. 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28.11.2005 r.
– Symbolika ogrodu w Ewangelii św. Jana. Konferencja Biblia księga żywa. Lublin, Siostry Misjonarki Szkoły, 14.01.2006 r.
– Referat Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. Lublin, Zamojskie Seminarium Duchowne, 15.01.2006 r.
– Wykład Śmierć i zmartwychwstanie w ujęciu biblijnym. Lublin, Duszpasterstwo nauczycieli, 30.03.2006 r.
– Wykład Tajemnica krzyża w nauczaniu św. Pawła. Lublin, Dom Księży Emerytów, 6.04.2006 r.
– Wykład Biblijne podstawy nauki o Duchu Świętym. Sandomierz, Caritas Diecezji Sandomierskiej, 4.06.2006 r.
– Cykl referatów Nauka o Trójcy Świętej w świetle tekstów Starego i Nowego Testamentu, Kaliszany, Ośrodek Światłą i Miłości, 9-11.06.2006 r.
– Wykład Jerozolima – miasto trzech religii monoteistycznych. Lublin, Lubelski Festiwal Nauki, 22.09.2006 r.

Dr Henryk Drawnel SDB
Sympozja naukowe i zjazdy
– 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28-29.11.2005 r.
– Society of Biblical Literature – Annual Meeting. Philadephia, PA, USA, 19-22.11.2005 r.
– Sympozjum Religia a Polityka. Lublin, KUL, 28.04.2006 r.
– Catholic Biblical Association – Annual Meeting, Chicago, Il, USA, Loyola University, 5-8.08.2006 r.
– Sympozjum Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur. Lublin – Kazimierz n. Wisłą, KUL, 27-29.09.2006 r.

Wykłady i referaty
– Dyskusja panelowa na temat doktoratu H. Drawnela (An Aramaic Wisdom Text from Qumran: A New Interpretation of the Levi Document, SJSJ 86; Leiden: Brill, 2004) i książki prof. J. Greenfield, M. Stone, E. Eshel, Aramaic Levi Document). Society of Biblical Literature – Annual Meeting. Philadephia, PA, USA, 19.11.2005 r.
– Władza arcykapłana w Izraelu we wczesnym okresie hellenistycznym: pomiędzy historią a kapłańską ideologią dydaktyczną. Sympozjum Religia a Polityka. Lublin, KUL, 28.04.2006 r.
– Priestly Education in the Aramaic Levi Document (Visions of Levi) and Aramaic Astronomical Book (4Q208–211). Catholic Biblical Association – Annual Meeting, Chicago, Il, USA, Loyola University, 5.08.2006 r.
– Edukacja kapłanów w Izraelu w świetle babilońskiej tradycji skrybalnej (Księga Wizji Lewiego 24; 31–47). Sympozjum Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur. Lublin – Kazimierz n. Wisłą, KUL, 28.09.2006 r.

Ks. dr Dariusz Dziadosz
Sympozja naukowe i zjazdy
– Międzynarodowa konferencja naukowa Logos i Słowo. Przekłady Biblii (w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia). Katowice, UŚ, 18-19.11.2005 r.
– 44. Sympozjum Biblistów Polskich. Kalisz, 19-21.09.2006

Wykłady i referaty
– Biblia Tysiąclecia jako wydarzenie religijne i świadectwo pracy polskich biblistów. Międzynarodowa konferencja naukowa Logos i Słowo. Przekłady Biblii (w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia). Katowice, UŚ, 18.11.2005 r.
– Cykl o ustanowieniu monarchii w Izraelu (1Sm 8–12). 44. Sympozjum Biblistów Polskich. Kalisz, 19-21.09.2006

Ks. dr Stanisław Haręzga
Sympozja naukowe i zjazdy
– Spotkanie wykładowców Nowego Testamentu. Wrocław, 29.12.2005 r.
– I Ogólnopolskie Posiedzenie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Warszawa, KEP, 8.04.2006 r.
– II Ogólnopolskie Posiedzenie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Warszawa, KEP, 10.06.2006 r.

Referaty i wykłady
– Formacja animatorów biblijnych. II Ogólnopolskie Posiedzenie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Warszawa, KEP, 10.06.2006 r.

Dr Andrzej Kiejza OFMCap
Sympozja naukowe i zjazdy
– 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28-29.11.2005 r.
– Sympozjum Boski wymiar tajemnicy odkupienia (Redemptor Hominis 9). Zmartwychwstanie Chrystusa fundamentem naszej nadziei i przyszłej chwały. Warszawa, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, 13-14.05.2006 r.
– Sympozjum Powołanie honorackie. Zakroczym, UKSW i Centrum Duchowości Honorackiej, 19-21.05.2006 r.

Referaty i wykłady
– Referaty: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i jego zbawcze skutki. Świadectwa Nowego Testamentu oraz „Ewangelia Judasza” – czy jest zagrożeniem dla naszej wiary? Sympozjum Boski wymiar tajemnicy odkupienia (Redemptor Hominis 9). Zmartwychwstanie Chrystusa fundamentem naszej nadziei i przyszłej chwały. Warszawa, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, 13-14.05.2006 r.

Dr Krzysztof Milecarek
Sympozja naukowe i zjazdy
– Sesja naukowa Język Biblii a język współ¬cze¬sny. Kraków, Ignatianum, 15.11.2005 r.
– Międzynarodowa konferencja naukowa Logos i Słowo. Przekłady Biblii (w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia). Katowice, UŚ, 18-19.11.2005 r.
– 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28-29.11.2005 r.
– Sympozjum Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Lublin, KUL, 6-8.12.2005 r.
– 38. Tydzień Eklezjologiczny pt.: Nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa. Dar i tajemnica śmierci. Lublin, KUL, 3-5.04.2006 r.
– 44. Sympozjum Biblistów Polskich. Kalisz, 19-21.09.2006 r.
– Sympozjum Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur. Lublin – Kazimierz n. Wisłą, KUL, 27-29.09.2006 r.

Referaty i wykłady
– Teizm a problem zła. Spojrzenie biblisty. Dyskusja naukowa w MISH z p. prof. dr hab. Piotrem Gutowskim. Lublin, KUL, 7.12.2005 r.
– Wykłady w Hermanicach w ramach Dominikańskich Kolokwiów Her¬¬ma¬nickich. 12-15.07.2006 r.
– Jeruzalem czy Jerozolima? Święte miasto w oczach Żydów i pogan w epoce hellenistycznej. Sympozjum Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur. Lublin – Kazimierz n. Wisłą, KUL, 28.09.2006 r.

Ks. dr Wojciech Pikor
Sympozja naukowe i zjazdy
– 33. Tydzień Biblijny, Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi. Lublin, KUL, 28-29.11.2005 r.
– I Ogólnopolskie Posiedzenie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Warszawa, KEP, 8.04.2006 r.
– II Ogólnopolskie Posiedzenie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Warszawa, KEP, 10.06.2006 r.
– 44. Sympozjum Biblistów Polskich. Kalisz, 19-21.09.2006 r.

Referaty i wykłady
– Katecheza biblijna – między postulatem a rzeczywistością. II Ogólnopolskie Posiedzenie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Warszawa, KEP, 10.06.2006 r.
– W jaki sposób Biblia jest księgą świętą? Spotkania Katechetyczne Diecezji Pelplińskiej, 2.09.2006 r.
– Izajaszowy Sługa Jahwe a nowe przymierze. Analiza kontekstualna Iz 42,1-9. 44. Sympozjum Biblistów Polskich. Kalisz, 21.09.2006 r.
– Kryzys jako szansa życia w świetle tekstów Biblii. Cykl wykładów dla Sióstr Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazarety, Lublin, 27.11., 11.12.2005 r., 29.01., 19.02., 5.03., 7.05., 4.06. 2006 r.
Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2008, godz. 22:15 - Stefan Szymik