Instytut Nauk Biblijnych

Kronika za rok akademicki 2006/2007

I. Sprawy personalne

Zespół pracowników naukowych Instytutu Nauk Biblijnych (stan osobowy na dzień 1.06.2007) tworzyli: prof. dr hab. Ryszrad Rubinkiewicz SDB – dyrektor Instytutu, ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM, ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, ks. dr hab. Stanisław Haręzga, dr hab. Urszula Szwarc, dr hab. Stefan Szymik MSF, ks. dr hab. Mirosław Wróbel, dr H. Drawnel SDB, dr Andrzej Kiejza OFMCap, dr Krzysztof Mielcarek, ks. dr Wojciech Pikor, ks. dr Andrzej Piwowar. Obowiązki sekretarza Instytutu pełnił dr H. Drawnel SDB.
Pracownicy Instytutu odbyli szereg spotkań, których przedmiotem były sprawy bieżące, jak również poszukiwanie nowych form działań Instytutu na forum uniwersyteckim i ogólnopolskim. Nastąpiła istotna zmiana dotycząca Tygodnia Biblijnego, który przez trzydzieści cztery lata odbywał się w terminie jesiennym. W roku sprawozdawczym miał on po raz pierwszy formę kilkudniowego sympozjum, którego nazwa „Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne” jest konsekwencją udziału w nim prelegentów zaproszonych z zagranicy. Równocześnie została zapoczątkowana tradycja wiosennego jednodniowego sympozjum biblijnego, zorientowanego na uprzystępniane Pisma Świętego środowisku naszego uniwersytetu. Nową inicjatywą, realizowaną przez Instytut wespół z Dziełem Biblijnym im. Jana Pawła II, którego przewodniczącym jest ks. prof. dr hab. H. Witczyk, są podyplomowe dwuletnie studium biblijne. Ich organizacją zajął się Przewodniczący Dzieła oraz ks. dr hab. S. Haręzgą. Ponadto Instytut podjął się wydawania nowej biblijnej serii wydawniczej „Analecta Biblica Lublinensia”, która będzie prezentowała dorobek naukowy Instytutu.

II. Stopnie naukowe


W czerwcu 2007 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w Warszawie zakończyła przewód profesorski dr. hab. Waldemara Rakocego CM. Dnia 22.10.2007 r. Prezydent RP nadał ks. Rakocemu tytuł profesora.
28 listopada 2006 r. miało miejsce kolokwium habilitacyjne pracownika Instytutu Nauk Biblijnych ks. dr. Stanisława Haręzgi. Podstawą był dorobek naukowy oraz opublikowana książka Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii wg św. Marka, Lublin 2006. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy, KUL, ks. prof. dr hab. Romad Bartnicki, UKSW Warszawa, ks. bp prof. dr hab. Kazimierz Romaniuk, PWT Warszawa oraz ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski, US Szczecin.
13 marca 2007 r. miało miejsce kolokwium habilitacyjne pracownika Instytutu Nauk Biblijnych ks. dr. Dariusza Dziadosza. Podstawą był dorobek naukowy oraz opublikowana książka Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu, Przemyśl 2006. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz, KUL, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW Warszawa, ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, UAM Poznań oraz ks. prof. dr hab. S. Włodarczyk, PAT Kraków.
W roku sprawozdawczym miały miejsce obrony pięciu prac doktorskich.
W dniu 4 grudnia 2006 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Ewy Zając. Promotorem pracy zatytułowanej Potop w tradycji biblijnej oraz w literaturze judaizmu Drugiej Świątyni był ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, UAM Poznań oraz ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, KUL.
Dnia 30 maja 2007 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Józefa Wcisło. Promotorem pracy zatytułowanej Historiozbawczy wymair modlitwy w świetle tradycji Janowej był ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Jan Załęski, UKSW Warszawa oraz ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, KUL.
W dniu 5 czerwca 2007 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Tomasza Siemieńca. Promotorem pracy zatytułowanej Rola „Zasiadającego na tronie” w dziejach świata i ludzi. Studium z teologii Apokalipsy św. Jana był ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Staniasław Hałas, PAT Kraków oraz ks. dr hab. Stanisław Haręzga, KUL.
Dnia 13 czerwca 2007 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Tomasza Tomaszewskiego. Promotorem pracy zatytułowanej Jezus Chrystus wypełnieniem historiozbawczej roli świątyni. Studium egzegetyczno-teologiczne J 10,22-39 był ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, zaś recenzentami ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. US Szczecin oraz ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, KUL.
Dnia 22 czerwca 2007 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pana Bronislava Kluska. Promotorem pracy zatytułowanej Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31–16,33 był ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, zaś recenzentami ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas, PAT Kraków oraz ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, KUL.
Stopień licencjata we zakresie specjalizacji biblijnej, na podstawie prac i egzaminu, który miał miejsce 31 maja 2007 r., uzyskali: ks. Marcin Gęsikowski, ks. Sławomir Radulski, ks. Piotr Waszak, Joanna Ząbczyk.
W ramach seminariów naukowych prowadzonych przez pracowników INB następujący studenci obronili prace magisterskie: M. Frąckiewicz, B.W. Gajdzik, B.S. Łój, M. Zacharek.

III. Publiczne wykłady i odczyty


W dniach 26-28 października 2006 r. Instytut Nauk Biblijnych zorganizował Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne pod tytułem „Jezus jako Syn Boży”. Wśród zaproszonych prelegentów byli dwaj goście z zagranicy: o. prof. J.N. Aletti S.J. (Biblicum, Rzym) oraz ks. prof. Massimo Serretti (Uniwersytet Laterański, Rzym). W ramach sympozjum miała miejsce promocja dwóch pozycji biblijnych. Ks. prof. A. Tronina, redaktor serii „Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament”, przedstawił założenia tej nowej serii polskich komentarzy biblijnych. Następnie ks. dr. H. Drawnel zaprezentował komentarz do Księgi Kapłańskiej autorstwa ks. prof. A. Troniny. Drugą książką przedstawioną podczas sympozjum było polskie wydanie pracy ks. prof. M. Serrettiego Rozpoznawanie Boga w historii i w Jezusie Chrystusie, wydanej w serii „Studia Biblica”, której redaktorem jest ks. prof. H. Witczyk. Po wystąpieniu ks. prof. Serrettiego jego praca została przybliżona przez ks. prof. dr. hab. J. Szymika (UŚ, Katowice) oraz ks. dr. hab. M. Rosika (PAT, Wrocław). W dalszym toku sympozjum zostały wygłoszone następujące referaty:
- ks. prof. dr hab. H. Witczyk (INB KUL), Kult starego Przymierza a Chrystusowe dzieło ekspiacji i pojednania;
- o. prof. J.N. Aletti S.J. (Biblicum, Rzym), (1) Pawłowe orędzie o Jezusie – Synu Bożym; (2) Głoszenie Ewangelii a zbawienie człowieka;
- ks. dr A. Malina (UŚ, Katowice), Ewangelia sekretu czy tajemnicy (Z Chrystologii św. Marka);
- ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy (INB KUL), Łukaszowe orędzie o Jezusie z Nazaretu wywyższonym Panu;
- ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek (INB KUL), Mateuszowy obraz Jezusa – Syna Bożego;
- ks. dr hab. Mirosław Wróbel (INB KUL), „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,31);
- ks. dr Wojciech Pikor (INB KUL), Postać Mesjasza w świetle proroctw Izajaszowych;
- ks. prof. W. Myszor (UŚ, Katowice), Jezus jako Objawiciel w pismach gnostyckich;
- dr. K. Mielcarek (INB KUL), Chrystologia Testamentów 12 Patriarchów;
- ks. prof. R. Rubinkiewicz (INB KUL), Obraz Jezusa z Nazaretu w apokryfach chrześcijańskich;
- prof. dr. hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (WNH KUL), Obraz Jezusa, Syna Bożego, we
współczesnej literaturze polskiej;
- ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (WNH KUL), Obraz Jezusa, Syna Bożego, we współczesnej sztuce.
27 kwietnia 2007 r. Instytut Nauk Biblijnych zorganizował sympozjum zatytułowane „Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caristas est”. Na program złożyły się następujące referaty:
- ks. prof. dr hab. A. Tronina, Podwójne i jedyne przykazanie miłości;
- ks. dr W. Pikor, „Namiętna” miłość Boga w świetle Księgi Ozeasza i Ezechiela;
- ks. dr. H. Drawnel, Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami;
- ks. prof. dr hab. A. Paciorek, Sąd Syna Człowieczego (Mt 25,31-46);
- ks. dr hab. S. Szymik, Eucharystia sakramentem miłości spełnionej;
- ks. prof. dr hab. H. Witczyk, Krzyż Chrystusa – otwarte źródło Miłości (J 19,28-37);
- ks. prof. dr hab. R. Rubinkiewicz, Ideał wspólnoty religijnej na przykładzie pierwszej gminy jerozolimskiej (Dz 1,12–5,42);
- ks. dr hab. M. Wróbel, Poezja i teologia Hymnu o miłości (1 Kor 13,1-13);
- ks. dr hab. S. Haręzga, Nowość chrześcijańskiego orędzia: «Bóg jest miłością» w 1J 4,7-16;
- ks. mgr lic. T. Siemieniec, Miłość Boga ukazana w akcie stwórczym mężczyzny i kobiety.

IV. Działalność naukowa pracowników Instytutu Nauk Biblijnych

Prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB
Sympozja naukowe i zjazdy
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Posiedzenie Papieskiej Komisji Biblijnej. Rzym, 15-20.04.2007 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caristas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
Referaty i wykłady
– Obraz Jezusa z Nazaretu w apokryfach chrześcijańskich – Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 28.10.2006 r.
– Ideał wspólnoty religijnej na przykładzie pierwszej gminy jerozolimskiej (Dz 1,12–5,42) – Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caristas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.

Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek

Sympozja naukowe i zjazdy
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
Referaty i wykłady
– Mateuszowy obraz Jezusa – Syna Bożego – Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 27.10.2006 r.
– Interpretacja perykopy o Sądzie Ostatecznym (Mt 25,31-46) w encyklice „Deus caritas est” – Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.

Prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM
Sympozja naukowe i zjazdy
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.
Referaty i wykłady
– Łukaszowe orędzie o Jezusie z Nazaretu wywyższonym Panu – Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 27.10.2006 r.

Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina
Sympozja naukowe i zjazdy
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.
Referaty i wykłady
– Psalmy modlitwą ubogich Jahwe – wykład inauguracyjny działalność Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Diecezji Przemyskiej, Przemyśl, 7.10.2006 r.
– Słuchając Słowa – cykl konferencji w Radio Maryja, Toruń, 10.2006-05.2007
– W Namiocie Słowa – cykl wystąpień w TV TRWAM, Toruń, 11.2006–05.2007
– Przypatrzcie się powołaniu waszemu – warsztaty biblijne w Studium Duchowości, Częstochowa, 3.02.2007 r.
– Wprowadzenie do Pięcioksięgu – cykl wykładów u SS. Sakramentek, Warszawa, 10-16.04 2007 r.
– Jedyne i podwójne przykazanie – Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– Biblijna nauka o małżeństwie i rodzinie – cykl konferencji w Studium Życia Rodzinnego, Lublin, 20.05.2007 r.

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Sympozja naukowe i zjazdy
– Ogólnopolska inauguracja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Wrocław, 14.10.2006 r.
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– Ogólnopolski Zjazd Moralistów Polskich, Kamień Śląski, 11.06.2007 r.
– 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.
Wykłady i referaty
– Duchowość biblijna – Ogólnopolska inauguracja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Wrocław, 14.10.2006 r.
– Jezus – „Syn Boży” w czwartej Ewangelii – Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Powołani, aby nieść Słowo nadziei – Sesja Towarzystwa Teologicznego na Papieskim Fakultecie Teologicznym, Wrocław, 2.12. 2006 r.
– Rola Ducha Świętego w historii zbawienia – Sesji Międzyzakonnego Instytutu Katechetycznego PAT, Kraków, 3.03.2007 r.
– Krzyż Jezusa objawieniem miłości – Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– „Jezus z Nazaretu” Benedykta XVI – konferencja w Radio Maryja i TV TRWAM (program pt. „Rozmowy niedokończone”), Toruń, 5.05.2007 r.
– Biblijna koncepcja sumienia – Duszpasterskie Wykłady Akademickie, Lublin, 29.08.2007
– Jak Biblia kształtuje sumienia wierne objawionej prawdzie i strzegące wolności człowieka – konferencja w Radio Maryja i TV TRWAM (program pt. „Rozmowy niedokończone”), Toruń, 13.09.2007 r.
– Jaka teologia biblijna dzisiaj? – 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.
– „Obraz Boży” w człowieku – źródło i cel działania moralnego – Ogólnopolski Zjazd Moralistów Polskich, Kamień Śląski, 11.06.2007 r.

Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
Sympozja naukowe i zjazdy
– 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga
Sympozja naukowe i zjazdy
– Ogólnopolska inauguracja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Wrocław, 14.10.2006 r.
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie: Inauguracja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji pelplińskiej, Pelplin, 18.11.2006 r.
– Spotkanie wykładowców Nowego Testamentu, Katowice, 28.12.2006 r.
– 39. Tydzień Eklezjologiczny: Znaki czasu, czas znaków. Widzieć, ocenić, działać, Lublin, KUL, 19-21.03.2007 r.
– Verba Sacra (62 edycja), Poznań, 15.04.2007 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– IV Wykłady otwarte z pneumatologii: Credo in Spiritum Vivificantem, Lublin, KUL, 21-24.05.2007 r.
– Zjazd formacyjny S. Sercanek. Przemyśl, 4-5.07.2007 r.
– 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.

Referaty i wykłady
– Kapłańska posługa Słowu Bożemu w Kościele – Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie: Inauguracja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji pelplińskiej, Pelplin, 18.11.2006 r.
– Biblijna teologia małżeństwa i rodziny – cykl wykładów w Studium Życia Rodzinnego, Przemyśl, 9-10.12.2006 r.
– Lectio divina – cykl wykładów dla studentów Podyplomowego Studium z Duchowości. Lublin, KUL, 12.01.2007 r. i 20.04.2007 r.
– „Rozumiejcie chwilę obecną” (Rz 13,11). Biblijna odpowiedź na problematykę znaków czasu –39. Tydzień Eklezjologiczny: Znaki czasu, czas znaków. Widzieć, ocenić, działać, Lublin, KUL, 19.03.2007 r.
– Komentarz teologiczny do 1-2 P – Verba Sacra (62 edycja), Poznań, 15.04.2007 r.
– Nowość chrześcijańskiego orędzia: «Bóg jest miłością» w 1 J 4,7-16 – Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– Jak „dopełniać” działanie Ducha Świętego w Kościele ? – dyskusja panelowa w ramach IV Wykładów otwartych z pneumatologii: Credo in Spiritum Vivificantem, Lublin, 24.05.2007 r.
– Słowo Boże w życiu osobistym i wspólnotowym osób konsekrowanych oraz Słowo Boże modlitwą Maryi – cykl wykładów dla S. Sercanek, Przemyśl, 4-5.07.2007 r.
– Biblia a misja pasterza w Kościele według Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza oraz Listu do Tytusa – 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.

Dr hab. Urszula Szwarc
Referaty i wykłady
Dlaczego Pismo Święte jest święte? – Sympozjum katechetyczne w Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów, 21.04.2007 r.

Dr hab. Stefan Szymik MSF
Sympozja naukowe i zjazdy
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.
Referaty i wykłady
– Natchnienie w Biblii – wykład w ramach sesji naukowej Akademii Artes Liberales: „Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze”, Lublin, 26.02-10.03.2007 r.
– Eucharystia sakramentem miłości spełnionej – Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– Biblijne podstawy społeczno-politycznego zaangażowania laikatu – wykład dla samorządowców Powiatu Pilskiego, Górka Klasztorna /k. Nakła, 28.05.2007 r.
– Między przeszłością a przyszłością. Metoda historyczno-krytyczna w badaniach biblijnych na progu XXI wieku –45 Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 20.09.2007 r.

Ks. dr hab. Mirosław Wróbel
Sympozja naukowe i zjazdy
– Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne: Mariologia Jana Pawła II – problem interpretacji –sposób recepcji, KUL, Lublin, 15-16.10.2006 r.
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.
Referaty i wykłady
– Ziemia Święta jako piąta Ewangelia – Konferencja multimedialna w Szkole Muzycznej w Lublinie, 6.10.2006 r.
– Rola Biblii w mariologii Jana Pawła II. Hermeneutyka biblijna na podstawie encykliki Redemptoris Mater oraz wybranych wypowiedzi biblijnych o Matce Bożej podczas audiencji generalnych i homilii” – Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne: Mariologia Jana Pawła II – problem interpretacji – sposób recepcji, KUL, Lublin,16.10.2006 r.
– „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30) – Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 27.10.2006 r.
– W poszukiwaniu Boga, który jest Miłością. Inspiracje biblijne w encyklice Benedykta XVI – Deus Caritas est” – wykład wygłoszony w Studium Formacji Franciszkańskiej, Kraków, 8.11.2006 r.
– Symbolika Apokalipsy św. Jana – wykład wygłoszony w Centrum Sióstr Misjonarek Szkoły, Lublin, 25.11.2006 r.
– Rola Biblii w pogłębianiu życia duchowego – wykład wygłoszony w ramach Niedzieli Biblijnej w Archikatedrze Lubelskiej, Lublin, 3.12.2006 r.
– Postać Maryi w świetle tekstów biblijnych i tekstów literatury międzytestamentalnej – wykład wygłoszony w Ognisku Światła i Miłości, Kaliszany, 12.12.2006 r.
– Błogosławieństwa Apokalipsy – wykład wygłoszony w Centrum Sióstr Misjonarek Szkoły, Lublin, 24.02.2007 r.
– Biblijne korzenie świąt wielkanocnych – wykład wygłoszony w Radio ER, Lublin, 24.03.2007 r.
– Poezja i teologia Hymnu o miłości (1 Kor 13,1-13) – Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– Tajemnica Eucharystii. Czytanie i medytacja tekstów biblijnych – cykl wykładów wygłoszonych w Ognisku Światła i Miłości, Kaliszany, 5-9.06.2007 r.
– Słowo Boże w życiu Kościoła – wykład wygłoszony w radiu ER, Lublin, 11.06.2007 r.

Dr Henryk Drawnel SDB
Sympozja naukowe i zjazdy
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– Department of the Near Eastern Studies, University of Michigan (Ann Arbor, Mich.): Seminarium Księgi Henocha (Enoch Seminar), Camaldoli (Włochy), 8-12.07.2007 r.
– International Organization for the Study of the Old Testament Conference; International Organization for the Qumran Studies, Ljubliana (Słowenia), 15-20 lipca 2007r.
– Society of Biblical Literature: International Meeting, Wiedeń (Austria), 22-25.07.2007 r.

Wykłady i referaty
– Mierzenie czasu w Starym Testamencie: Refleksje nad komentarzem ks. prof. A. Troniny do księgi Kapłańskiej – Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26.10.2006 r.
– Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami – Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– Some Notes on the Scribal Craft and the Origins of the Enochic Tradition – Department of the Near Eastern Studies, University of Michigan (Ann Arbor, Mich.): Seminarium Księgi Henocha (Enoch Seminar), Camaldoli (Włochy), 11.07.2007 r.
– Moon computation in 4Q208 an 4Q209 – International Organization for the Qumran Studies, Ljubliana (Słowenia), 18.07.2007 r.
– The Literary Characteristics of the Visions of Levi – Society of Biblical Literature: International Meeting, Wiedeń (Austria), 23.07.2007 r.

Dr Andrzej Kiejza OFMCap
Sympozja naukowe i zjazdy
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– Sympozjum we Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa, 19-20.05.2007 r.
Referaty i wykłady
– Literatura apokryficzna ST i NT – Sympozjum we Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa, 19.05.2007 r.
– Apokalipsa św. Jana a inne pisma apokaliptyczne – Sympozjum we Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa, 20.05.2007 r.

Dr Krzysztof Milecarek

Sympozja naukowe i zjazdy
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– 39. Tydzień Eklezjologiczny: Znaki czasu, czas znaków. Widzieć, ocenić, działać, Lublin, KUL, 19-21.03.2007 r.
– Konwersacje ekumeniczne Światowego Aliansu Baptystów i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan pt. Słowo Boże w życiu Kościoła, Pismo Święte, koino¬nia, tradycja, Birmingham, AL (USA), 3-10.12.2006 r.
– XIXth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Lubljana, Slovenia, 12-18.07.2007 r.
– 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.
Referaty i wykłady
– Chrystologia Testamentów 12 patriarchów – Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 28.10.2006 r.
– Wiara a trwałość sakra¬men¬talnej więzi małżeńskiej – Sympozjum Sens i wartość sakramentu małżeństwa. Konferencja z okazji 25 ro¬cz¬nicy ogłoszenia adhortacji Familiaris Consortio, KUL, Lublin, 21.11.2006 r.

 

Ks. dr Wojciech Pikor
Sympozja naukowe i zjazdy
– Ogólnopolska inauguracja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Wrocław, 14.10.2006 r.
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie: inauguracja działalności Dzieła Biblijnego w Diecezji Pelplińskiej, WSD Pelplin, 18.11.2007 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.
Referaty i wykłady
– Dzieło Biblijne w służbie katechizowanych dzieci i młodzieży oraz ich katechetów – Ogólnopolska inauguracja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Wrocław, 14.10.2006 r.
– Postać Mesjasza w świetle proroctw Izajaszowych – Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 27.10.2006 r.
Katecheza biblijna – między postulatem a rzeczywistością Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie: inauguracja działalności Dzieła Biblijnego w Diecezji Pelplińskiej, WSD Pelplin, 18.11.2007 r.
– Wierzyć jak Abraham – cykl wykładów w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym, Kraków, 12-13.01.2007 r.
– Nowe metody czytania Pisma Świętego – cykl wykładów w ramach warsztatów biblijnych dla katechetów Diecezji Pelplińskiej, Gruczno, 24.02.2007 r.
– „Namiętna” miłość Boga w Księdze Ozeasza i Ezechiela - Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– Ćwiczenia ze Starego Testamentu: od teorii do praktyki - 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 19.09.2007
– Biblijne świadectwa czytania Bożego Słowa – cykl wykładów dla Sióstr Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazarety, Lublin, 12.11., 10.12.2006 r., 28.01., 18.02., 10.06.2007 r.

Ks. dr Andrzej Piwowar
– Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: Jezus jako Syn Boży, KUL, Lublin, 26-28.10.2006 r.
– Sympozjum: Biblijne inspiracje encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, KUL, Lublin, 27.04.2007 r.
– 45. Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin, 18-20.09.2007 r.

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2009, godz. 21:24 - Stefan Szymik