Historia zatrudnienia i pracy


2011- …

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

2010-2011

Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie, asystent

2010-2011

Wydział Nauk Humanistycznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 – prowadzenie zajęć „Metodologiczne problemy badań socjomedycznych”

2010-2011

Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
– prowadzenie modułu specjalizacyjnego dla studentów 4 i 5 roku psychologii
z zakresu psychologii wykluczenia społecznego

2008-2010

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Z-ca koordynatora Zespołu Badawczego SWPS
w projekcie badawczym

2006-2011

Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji
– prowadzenie zajęć „Psychologia międzykulturowa” w systemie e-learningowym 

2006-2008

Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
– prowadzenie zajęć „Zastosowanie komputerów w metodologii i statystyce”

2006

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ),
ekspert programu wspierania karier osób z ograniczoną sprawnością

2005-2010

Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
– prowadzenie zajęć „Praca empiryczna” – z zakresu metodologii badań psychologicznych

 

Projekty badawcze


w przyg.

2011-2014

UAM Poznań Członek zespołu badawczego projektu nt.: Starzenie się i starość z perspektywy psychologii pozytywnej (kierownik projektu: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska)

2008-2010

SWPS Warszawa Z-ca Kierownika zespołu badawczego projektu systemowego nr EFS/PFRON/SWPS nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08  nt.: Ogólnopolskie badania sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (kierownik projektu: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska)

2005-2008

SWPS Warszawa - Członek projektu badawczego nr WUE / 0041 / IV / 05 nt.: Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, projekt badawczy pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej finansowany przez EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

2007-2009

Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych - Kierownik grantu MNiSzW „Postrzeganie nadawcy komunikatu perswazyjnego oraz obiektu perswazji - efekty tempa wypowiedzi.” (grant indywidualny)

2004-2008

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii – praca przy grancie naukowym pt.:  „Dylematy społeczne. Próby integracji” pod kierunkiem Prof. dr hab. Janusza Grzelaka

2003-2007

Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii – praca przy grancie naukowym  pt.: „Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje deliberatywnego podejmowania decyzji w grupach politycznych” pod kierunkiem Prof. dr hab. Janusza Reykowskiego

 

Studia podyplomowe


2008-2011

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Studia Podyplomowe Psychodietetyka, wykładowca

2008-2011

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania,
Studia Podyplomowe Zarządzanie sprzedażą, wykładowca

2008-2009

Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji
Studia Podyplomowe dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wykładowca

2007-2008

Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji
Studia podyplomowe przygotowujące kadrę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, wykładowca

2007

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
Studia podyplomowe Dipkon - Doradztwo i Planowanie Kariery Osób Niepełnosprawnych, wykładowca

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2011, godz. 13:22 - Aleksandra Dziak