Pracownicy i Doktoranci Katedry Psychologii Osobowości

 
DSC_3928A_4.jpgprof. dr hab. Piotr Oleś, kierownik Katedry [www]

 

Posiada IIo specjalizacji z psychologii klinicznej, zainteresowania naukowe skupiają się wokół kwestii stałości i zmiany osobowości człowieka dorosłego, zwłaszcza w okresie przemian tzw. „połowy życia”, oraz kwestii złożoności i integracji systemu Ja, analizowanej z różnych perspektyw teoretycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puchalska-Wasyl.jpg

dr hab. Małgorzata Puchalska - Wasyl, adiunkt [www]

Główne zainteresowania naukowe to problematyka dialogowego Ja, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska wewnętrznych dialogów, jego funkcji i osobowościowych uwarunkowań, jego związków z twórczością oraz zagadnienia zniekształceń pamięci, jakim podlegają wewnętrzne dialogi.

Praca doktorska zrealizowana w ramach grantu KBN 2 H01F010 22 pt. "Psychologiczna analiza wewnętrznych dialogów. Badania na gruncie teorii H. Hermansa."Laureatka konkursu Monografie organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki realizuje projekt badawczy pt. „Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans psychologiczny w dialogu wewnętrznym” (DEC-2012/07/B/HS6/02348).

 

 

dr hab. Małgorzata Sobol - Kwapińska, adiunkt [www]

Zajmuje się psychologią temporalną. Zainteresowania naukowe to psychologia czasu, metafory w psychologii.Praca doktorska zrealizowana w ramach grantu KBN 5 H01F 01820 pt. „Umysłowe reprezentacje czasu: wymiary, struktura, konsekwencje regulacyjne.“

 
ela_chmielnicka__kuter_400

 

dr Elżbieta Chmilenicka - Kuter, adiunkt

Prowadzi badania na gruncie teorii dialogowego Ja. Praca doktorska zrealizowana w ramach grantu KBN H01F037 25, pt. „Dynamika systemu znaczeń osobistych w wyniku konfrontacji z wyobrażoną postacią. Badania uczestników gier fabularnych.” 

 
 

dr hab. Wacław Bąk, adiunkt [www]

Główne zainteresowania naukowe to poznawcza psychologia Ja, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samowiedzy oraz samoregulacji. Wyniki ostatnich badań podsumowane w postaci monografii "Standardy Ja. Hierarchiczny model samowiedzy" - Liberi Librii 2017

 dr Tomasz Jankowski
, adiunkt [www]

Główne zainteresowania skupiają się wokół zagadnień mindfulness (uważności), samoświadomości, metapoznania, samoregulacji oraz ich wpływu na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie człowieka. Aktualnie uczestniczy w międzynarodowych badaniach nad orientacją pozytywną, prowadzonych pod kierunkiem prof. P. Olesia oraz prof. G.V. Caprary z Sapienza Università di Roma. Jest beneficjentem kilku grantów finansowanych przez MNiSW i NCN. Prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się również terapią osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

 

dr Katarzyna Czubak, asystent

Moje główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji pomiędzy cechami osobowości a sferą afektywną oraz modelu skryptu afektywnego jako mechanizmu osobowościowego. Ponadto psychopatologii osobowości i emocji oraz psychologii sądowej. 
Praca doktorska pt. "Style przywiązania a doświadczanie miłości przez osoby z zaburzeniami osobowości".

 

Autor: Wacław Bąk
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2018, godz. 09:36 - Wacław Bąk