dr Bernarda Bereza

certyfikowany psychoterapeuta

dr n. hum. w zakresie psychologii

 

Stanowisko: adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL

 

Aktywność pozainstytutowa: psychoterapia w podejściu integratywnym

 

współpraca z Kliniką Psychiatrii UM w Lublinie

 

 

 

Kontakt:

Katedra Psychologii Klinicznej KUL, p. C-403

tel. (81) 445-34-53 (w godz. konsultacji)

e-mail: bernarda.bereza@kul.pl

 

Konsultacje:

wtorek, 10.30-12.00*

*po wcześniejszej e-mailowej rezerwacji terminu

 

Przynależność do Towarzystw Naukowych:

- członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

- członek zwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii

 

Doświadczenie zawodowe:

- od 2006 r. praktyka psychoterapeutyczna pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów EAP, PTPI, PTP i EAGT

- 2000-2014 zawodowe staże kliniczne w oddziałach szpitali i klinik lubelskich

 

Zainteresowania naukowe:
- psychoterapia

- psychologia tęsknot życiowych

- psychologia złości

 

Nagrody i odznaczenia:

- 2013 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

- 2003 - Nagroda Rektorska indywidualna V stopnia za pracę zawodową przekraczającą zakres zwykłych obowiązków, a przynoszącą znaczną korzyść Uniwersytetowi

 

Dotychczas nauczane przedmioty uniwersyteckie w KUL:

- Diagnostyka inteligencji (ćw. ob.) - II rok

- Diagnoza psychologiczna (lab.) - II rok

- Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćw. spec.) - II rok

- Wprowadzenie do psychologii klinicznej dorosłych (ćw. ob.) - III rok

- Psychologia kliniczna i psychopatologia (warsztat) - III rok

- Psychologia kliniczna (proseminarium) - III rok

- Poradnictwo psychologiczne (wykład ob.) - IV rok

- Poradnictwo psychologiczne (ćw. ob.) - IV rok
- Psychologia kliniczna dorosłych (ćw. spec.) - IV rok

 

Dorobek naukowy: 

2017

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

- Bereza, B. (2017). Obraz idealnego i realnego małżeństwa jako czynnik trwałości więzi partnerskiej. Fides et Ratio, 4(32), 208-214

- Bereza, B., Pawęzka, J. (2017). Choroba alkoholowa jako czynnik ryzyka wystąpienia traumy w rodzinie. Fides et Ratio, 3(31), 132-141

Referaty wygłoszone na międzynarodowych konferencjach naukowych:

- ref. pt. Determinanty więzi małżeńskiej w obliczu tęsknoty za utraconym rodzicem na Miedzynarodowym Kongresie Rodziny, Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie, Warszawa, 2017

- ref. pt. W poszukiwaniu realizacji tęsknot życiowych. Rodzina z dzieckiem - system wartości a jakość życia młodych dorosłych na Miedzynarodowym Kongresie Rodziny, Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie, Warszawa, 2017

 

2016

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

- Bereza, B., Szymczuk, D. (2016). Psychologiczne uwarunkowania prawidłowych relacji w rodzinie. Fides et Ratio, 4(28), 173-182

 

pdf.10

 

2014

Rozdziały w monografii:

- Bereza, B., Słowik, K. (2014). Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u osób uzależnionych od nikotyny. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości (s. 161-171). Lublin: PROQURAT

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

Żmuda, D., Bereza, B., Urbańska, A., Orzeł-Górniak, M., Makara-Studzińska, M., Olajossy, M. (2014). Rozumienie treści humorystycznych jako wymiar kompetencji afektywnych i poznawczych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. Current Problems of Psychiatry, 15(3), 147-153   pdf.9
Bereza, B., Słowik, K. (2014). Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u osób uzależnionych od nikotyny. Sztuka Leczenia, 1-2, 27-28 (abstrakt).   pdf.8
Janowski, K., Steuden, S., Bereza, B. (2014). The Polish version of Skindex-29: psychometric properties of an instrument to measure quality of life in dermatology. Postępy Dermatologii I Alergologii, XXXI(1), 1-9      pdf.7

Referaty wygłoszone na międzynarodowych konferencjach naukowych:

- ref. pt. Wyrażanie złości u osób o różnym poziomie religijności (współautorstwo z D. Such) na I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości, Lublin, 2014

Referaty wygłoszone na krajowych konferencjach naukowych:             

- ref. pt. Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u osób uzależnionych od nikotyny (współautorstwo z K. Słowik) wygłoszony na XXI Konferencji Naukowej "Konteksty Psychosomatyki", Lublin, 2014 

 

2013

Artykuły w czasopismach recenzowanych: 

Bereza, B., Fundowicz, S. (2013). Strategie regulacji złości a obraz siebie u osób starszych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 13(4), 232-238   pdf.6
Bereza, B. (2013). Ocena poziomu wybranych cech osobowości i jakości życia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze, 17(3), 231-234.     pdf.5

Referaty wygłoszone na międzynarodowych konferencjach naukowych:

- ref. pt. Radzenie sobie ze złością a obraz siebie u osób starszych (współautorstwo z S. Fundowicz) na International Interdisciplinary Academic Conference „Aspects of being eldery in the modern Word”, Lublin, 2013

2012

Redakcja monografii w języku polskim:

- Bereza, B., Ledwoch, M. (red.) (2012). O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (tom 2). Lublin: CPPP Scietific Press.

- Bereza, B. (red.) (2012). Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Warszawa: Difin. 

oblicza_zlosci2_1

Rozdziały w monografii:

- Bereza, B., Gierus, J. (2012). Wybrane problemy diagnostyki psychologicznej: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru złości. W: B. Bereza (red.), Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów (s. 94-118). Warszawa: Difin

- Bereza, B. (2012). Charakterystyka emocji złości u pacjentów leczonych psychiatrycznie z powodu depresji egzogennej. W: B. Bereza (red.), Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów (s. 178-195). Warszawa: Difin

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

Bereza, B. (2012). Wyrażanie złości a więź z rodzicami w depresji. Badania osób uczestniczących w psychoterapii. Psychiatria i Psychoterapia, 8(1-2),14-20.    pdf.4
 

Referaty wygłoszone na międzynarodowych konferencjach naukowych:

- ref. pt. The utility of research on bonds with parents for psychotherapy of people with depression wygłoszony na VI International Scientific Conference Polish Assocciation for Integrative Psychotherapy "Psychotherapy - practice, science and passion", Kraków, 2012

 

2011

Rozdziały w monografii:

-Starzomska, M., Świątnicka, B., Bereza, B. (2011). Ucieczka przed lustrem? Samoświadomość u kobiet otyłych. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Jakubik, S. Steuden (red.), O jakość życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (t. 1). Lublin: CPPP Scientific Press

- Bereza, B., Starzomska, M. (2011). Zmiana obrazu samego siebie w wyniku depresji. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Jakubik, S. Steuden (red.), O jakość życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (t. 1). Lublin: CPPP Scientific Press

- Bereza, B., Gałkowska-Bachanek, M., Ledwoch, M. (2011). Jakość więzi z rodzicami a sposoby wyrażania złości u osób leczonych psychiatrycznie z powodu depresji. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Jakubik, S. Steuden (red.), O jakość życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (t. 1). Lublin: CPPP Scientific Press

- Gałkowska-Bachanek, M., Bereza, B., Ledwoch, M. (2011). Filozoficzno-antropologiczna koncepcja Ericha Fromma dotycząca czynników sprzyjających polepszeniu jakości życia. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Jakubik, S. Steuden (red.), O jakość życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (t. 1). Lublin: CPPP Scientific Press

- Bereza, B. (2011). Poczucie sensu życia osób hemodializowanych w okresie emerytalnym. W: S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski (red.), Starzenie się z godnością (s. 197-208). Lublin: Wydawnictwo KUL

- Bereza, B. (2011). Żyć ponownie widząc. Wpływ zabiegu usunięcia zaćmy na poczucie sensowności i jakości życia. W: S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski (red.), Starzenie się z godnością (s. 264-275). Lublin: Wydawnictwo KUL

- Bereza, B. (2011). Złość nie taka zła. W kierunku większej świadomości siebie. W: M. Demczuk (red.), Z radością w dorosłość! (s. 86-96). Włodawa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

Referaty wygłoszone na krajowych konferencjach naukowych:             

- ref. pt. Zmiana obrazu samego siebie w wyniku depresji wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w Medycynie, Medycyna w Psychologii. Jakość życia w zdrowiu i chorobie”, Lublin, 2011 

- ref. pt. Ucieczka przed lustrem? Samoświadomość u kobiet otyłych wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w Medycynie, Medycyna w Psychologii. Jakość życia w zdrowiu i chorobie”, Lublin, 2011  

- ref. pt. Jakość więzi z rodzicami a sposoby wyrażania złości u osób leczonych psychiatrycznie z powodu depresji wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w Medycynie, Medycyna w Psychologii. Jakość życia w zdrowiu i chorobie”, Lublin, 2011 

- ref. pt. Filozoficzno-antropologiczna koncepcja Ericha Fromma dotycząca czynników sprzyjających polepszeniu jakości życia wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w Medycynie, Medycyna w Psychologii. Jakość życia w zdrowiu i chorobie”, Lublin, 2011 

- ref. pt. Terapia krótkoterminowa wygłoszony na konferencji „Znaczenie wsparcia społecznego w zapobieganiu karierze przestępczej”, organizowanej w ramach projektu „Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), Lublin, 2011

 

2010

Rozdziały w monografii:

- Bereza, B. (2010). Wpływ wskaźnika masy ciała na realny i idealny obraz siebie. Badania na populacji mężczyzn z nadwagą. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobiewspółczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała (s. 46-65). Warszawa: Difin.

Referaty wygłoszone na krajowych konferencjach naukowych:             

- ref. pt. Poczucie sensu życia osób hemodializowanych w okresie emerytalnym wygłoszony na konferencji „Starzenie się z godnością”, Lublin, 2010.

2009

Monografia:

Bereza, B. (2009). Doświadczanie własnej choroby przez pacjentów dializowanych. Lublin: Wydawnictwo TN KUL.  

 

b_1_strona[3]

Rozdziały w monografii:

- Bereza, B., Wiśniewska, L. (2009). Niespecyficzne zaburzenia odżywiania: zespół kompulsywnego objadania się. Charakterystyka zjawiska. W: K. Janowski, M. Artymiak (red.), Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne (t. 4, s. 299-312). Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA.

- Bereza, B. (2009). Jestem, więc czuję. Dynamika emocji w sytuacji nieodwracalnej utraty zdrowia. W: K. Janowski, M. Artymiak (red.), Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne (t. 4, s. 85-95). Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA.

- Bereza, B. (2009). Znaczenie wsparcia medycznego w zmaganiu się z chorobą przewlekłą. W: K. Janowski, M. Artymiak (red.), Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne (t. 4, s. 75-84). Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA.

- Wiśniewska, L., Bereza, B. (2009). Cielesność i jej znaczenie dla psychospołecznego funkcjonowania osoby. W: K. Janowski, K. Grzesiuk (red.), Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne (t. 3, s. 167-178). Lublin: Wydawnictwo Drukarnia BEST PRINT.

- Bereza, B. (2009). Trudne więzi z mężczyznami. Analiza kluczowych momentów psychoterapii pacjentki z rozpoznaną depresją. W: S. Steuden, K. Janowski (red.), Psychospołeczne konteksty doświadczania straty (s. 183-191). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

Bereza, B. (2009). Depresja sezonowa - wybrane aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 5(2),113-119.    pdf.3

Referaty wygłoszone na krajowych konferencjach naukowych:             

- ref. pt. Jestem, więc czuję. Dynamika emocji w sytuacji nieodwracalnej utraty zdrowia wygłoszony na I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne”, Lublin, 2009.

- ref. pt. Niespecyficzne zaburzenia odżywiania: zespół kompulsywnego objadania się. Charakterystyka zjawiska wygłoszony na I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne”, Lublin, 2009.

- ref. pt. Znaczenie wsparcia medycznego w zmaganiu się z chorobą przewlekłą wygłoszony na I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne”, Lublin, 2009.

- ref. pt. Cielesność i jej znaczenie dla psychospołecznego funkcjonowania osoby wygłoszony na I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne”, Lublin, 2009.

- ref. pt. Źródła niepokoju chorych terminalnie wygłoszony na Konferencji Naukowej Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL JP II nt. „Współczesne Oblicze Lęku i Niepokoju”, Lublin, 2009.

 

2007

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

Bereza, B. (2007). Źródła niepokoju pacjentów długotrwale hemodializowanych. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 7(1), 8-14.   pdf.2
Bereza, B. (2007). Ocena nastroju pacjentów w terminalnej fazie niewydolności nerek. Nefrologia i Dializoterapia Polska, 11(1),40-44.   pdf.1

 

2006

Rozdziały w monografii:

- Bereza, B., Steuden S., Soból A. (2006). Poczucie jakości życia u osób z nowotworem krtani. W: S. Steuden, W. Okła (red.), Jakość życia w chorobie (s. 15-32). Lublin: Wydawnictwo KUL.


2005
Rozdziały w monografii:
- Bereza, B. (2005). Psychospołeczne aspekty doświadczania własnej choroby u osób z przewlekłą niewydolnością nerek. W: S. Steuden, M. Ledwoch (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego (s. 15-38). Lublin: TN KUL.

 

2004

Referaty wygłoszone na międzynarodowych konferencjach naukowych:

- prezentacja posteru Future Perspective and Sense of Meaning inLife in Patients Undergoing Haemodialysis na konferencji nt. „Stress and Anxiety Research Society STAR”, Amsterdam, 2004.

 

2002

Referaty wygłoszone na krajowych konferencjach naukowych:             

- ref. pt. Jakość życia u osób z nowotworem krtani wygłoszony na Sympozjum Naukowym Instytutu Psychologii KUL, nt. „Jakość życia w zdrowiu i chorobie”. Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Psychologii Klinicznej Dorosłych, Lublin, 2002.

- ref. pt. Dylematy rodzin z osobą niepełnosprawną wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w Służbie Rodziny”, Łódź, 2002.

 

2000

Referaty wygłoszone na krajowych konferencjach naukowych:             

- ref. pt. Doświadczenia rodziców wychowujących dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych „Aktualia”, Lublin, 2000.

 

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2018, godz. 12:06 - Bernarda Bereza