Obszary tematyczne

 

Referaty można zgłaszać do pięciu następujących obszarów tematycznych:

1. Dialog we wspólnotach: pomiędzy charyzmatem a instytucją

Wychodząc od klasycznych badań na temat charyzmatów/instytucji, referaty mieszczące się w tym obszarze tematycznym powinny ukazywać proces przejścia od charyzmatu do działania w aspekcie organizacyjnym, wychowawczym i społecznym. W szczególności powinny być ukierunkowane na: -       zaznaczenie dynamiki dialogu we wspólnotach i instytucjach edukacyjnych;-       analizę dialogu w sferach społecznych (rynek, media, władza, trzeci sektor, polityka);-       wzajemne oddziaływanie charyzmatu i organizacji w ruchach społecznych, wspólnotach duchowych oraz instytucjach religijnych.

2. Rozwiązywanie konfliktów poprzez dialog

Wychodząc od podmiotowej koncepcji dialogu, która w głównej mierze opiera się na wzajemnym poszanowaniu tożsamości, oczekujemy referatów dotyczących teorii i/lub empirycznych badań nad studium przypadku dialogu (case-studies), a także rozwiązywania konfliktów w odniesieniu do:

 • analizy pojawiających się potrzeb, zagadnień inkluzji;
 • wzajemne przebaczenie także w sferze społecznej;
 • wzajemnego uznania tożsamości, szacunku dla podzielanych wartości i zasad;
 • zarządzania różnorodnością;
 • strategii i najlepszych praktyk w zakresie rozwiązywania konfliktów:
  • w kontekście wielokulturowości, migracji i praw człowieka;
  • w dziennikarstwie i mediach;
  • w ekonomii, zarządzaniu i handlu;
  • w organizacji, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz relacjami międzyosobowymi;
  • w budowaniu i funkcjonowaniu wspólnot społecznych i edukacyjnych.

3. Uczestnicy zmian społeczno-politycznych i procesy uczestniczenia

Pojęciu uczestniczenie została ostatnio przypisana wartość wyjaśniania niektórych ważnych transformacji procesów demokratycznych: przejście od paradygmatu biurokratycznego do post-biurokratycznego, od administrowania do zarządzania, od aktów jednostronnych do dobrowolnych umów i postanowień. W takim kontekście bada się uczestnictwo interesariuszy w procesach opiniodawczych takich, jak:

 • określanie norm;
 • planowanie, realizacja i ocena polityki władz publicznych;
 • zarządzanie biznesem i przedsiębiorstwami;
 • metodologia nauk społecznych i badania oceniające;
 • społeczna odpowiedzialność;
 • inkluzja społeczna i niepełnosprawność.

4. Procesy indywidualne, interpersonalne i międzygrupowe w zarządzaniu konfliktami i ich prewencji

W literaturze dotyczącej konfliktów społecznych, autorzy na ogół skupiają się na kluczowej roli czynników instytucjonalnych, kulturowych i politycznych. Pomija się natomiast rozważanie indywidualnych i grupowych cech (nawet jeśli są one niezwykle ważne jako czynniki konfliktogenne), choć może to pozwolić na znalezienie źródła konfliktów oraz potencjalnego ich rozwiązania. Oczekuje się referatów skoncentrowanych na analizie i rozumieniu konfliktów w kontekście makrospołecznym, z uwzględnieniem wymiarów indywidualnego, interpersonalnego i międzygrupowego. W tej sekcji szczególnie będą wzięte pod uwagę środowiska rodziny i szkoły w świetle następujących zagadnień:

 • uprzedzenia, dyskryminacja, marginalizacja;
 • zaufanie i współczucie;
 • zachowania zapobiegawcze, prospołeczne i solidarnościowe;
 • rodzice i konflikty;
 • relacje pomiędzy grupami mniejszościowymi i większościowymi;
 • rola edukacji w zarządzaniu różnorodnością i w zapobieganiu konfliktom;
 • społeczna empatia, wzajemność, komunia;
 • pedagogika i psychologia prenatalna;
 • doradztwo i poradnictwo zawodowe w ciągu życia, jako narzędzie prewencji i zarządzania konfliktami.

5. Dialog pomiędzy dziedzinami nauki i interdyscyplinarność

Rozwój nauki charakteryzuje się wzrastającą specjalizacją poszczególnych dyscyplin. Jednocześnie zauważa się coraz bardziej znaczącą rolę dialogu między dziedzinami nauki. W tej sekcji oczekuje się referatów dotyczących następujących zagadnień:

 • wielodyscyplinarne oraz interdyscyplinarne podejście badawcze nad dialogiem;
 • dar i wzajemność jako kluczowe koncepcje w odniesieniu do konfliktu i dialogu;
 • budowanie wspólnot nauczania inkluzyjnego poprzez dialog międzykulturowy.
 • poza psychologią tłumu: integracyjna siła zgromadzeń agoralnych.
Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 09:22 - Dawid Florczak