Projekty zakończone

 

 

  1. Projekt Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa spraw w KUL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo Informacyjne.
  2. Projekt Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo Informacyjne.
  3. Projekt Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii realizowany jest w ramach Działania I.1 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
  4. Projekt Termomodernizacja budynków naukowo-dydaktycznych KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie w ramach III konkursu Programu Priorytowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS - Green Inwestment Scheme), współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  5. Projekt Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL realizowany jest w ramach Działania I.3 Wspieranie Innowacji Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
  6. Projekt Centrum Transferu Wiedzy KUL realizowany jest w ramach Działania 8.1: Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych, OS priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona