Ks. Wiesław Przygoda urodził się 25 grudnia 1962 roku w Starachowicach. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu przyjął 16 maja 1987 roku święcenia kapłańskie. Dyplom magistra teologii uzyskał na Wydziale Teologii KUL w Lublinie na podstawie pracy Negacja miłości w filozoficznej myśli Fryderyka Nietzschego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Kowalczyka. W latach 1988-1993 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL w Lublinie. 12 czerwca 1990 roku uzyskał stopień licencjata teologii pastoralnej. 17 czerwca 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II (Lublin 1998), napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego.

W latach 1991-1997 pełnił funkcję ojca duchownego i wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W latach 1994-2003 prowadził zajęcia dydaktyczne i seminarium magisterskie w Radomskim Instytucie Teologicznym. W roku akademickim 1993-1994 odbył roczne studia w Instytucie Katolickim w Paryżu.

W latach 1994-1997 prowadził zajęcia zlecone w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. Od 1 października 1997 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta a od 1 maja 1998 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL. 19 października 2004 roku przeprowadził kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne (Lublin 2004). Habilitacja została zatwierdzona przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie 28 lutego 2005 roku. Od 1 października 2005 roku jest kierownikiem Katedry Teologii Charytatywnej KUL, a od 1 lutego 2006 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL.

Od 1998 roku jest członkiem PosT-Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen z siedzibą w Wiedniu. Od 1999 jest kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej św. Bartłomieja w Opocznie. Od 2001 roku należy do Towarzystwa Naukowego KUL. Od 2002 roku jest konsultorem Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski a od 2006 roku jest konsultorem Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Od 2006 roku jest członkiem European Society for Catholic Theology z siedzibą w Tübingen. Od 2007 jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Radomiu. Od 2007 członkiem założycielem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie. W 2006 otrzymał zespołową nagrodę I stopnia rektora KUL za wydanie Leksykonu teologii pastoralnej (Lublin 2006). W 2009 został wybrany na redaktora naczelnego „Roczników Pastoralno-Katechetycznych”

Zainteresowania naukowe ks. W. Przygody koncentrują się wokół następujących zagadnień: posługa charytatywna Kościoła, wolontariat chrześcijański, funkcje urzeczywistniania się Kościoła, wybrane formy duszpasterstwa nadzwyczajnego (duszpasterstwo rodzin, maryjne, sanktuariów, powołań, prezbiterów, chorych i niepełnosprawnych), teologia laikatu i formy apostolstwa świeckich. Opublikował dwie książki (doktorat i habilitacja), jest redaktorem trzech książek i dwóch zeszytów „Ateneum Kapłańskiego” (2005/578, 2006/583), jest autorem ponad 90 artykułów naukowych, w tym 7 w językach obcych, 6 rozdziałów w podręczniku akademickim oraz ponad 50 artykułów popularno-naukowych, sprawozdań i recenzji. Jest współredaktorem Leksykonu teologii pastoralnej i autorem lub współautorem 34 haseł w tymże leksykonie. Jest promotorem 5 doktoratów i 49 prac magisterskich oraz recenzentem 13 rozpraw doktorskich, 1 recenzji habilitacyjnej i laudatorem doktoratu honoris causa kard. Paula Josefa Cordesa w KUL.

 

 

Publikacje

Książki:

—       Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin: Instytut Teologii Pastoralnej KUL 1998.

—       Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.

 

Wydawnictwa redaktorskie:

—        Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006.

—        Miłość na nowo odkryta. Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Skarżysko-Kamienna [Radom: Polwen] 2007.

—        50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Karkowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

—        Działalność charytatywna Kościoła. „Ateneum Kapłańskie” 145:2005 nr 578.

—        W trosce o ubogich. „Ateneum Kapłańskie” 146:2006 nr 583.

 

 

Artykuły naukowe:

—       Duszpasterstwo w sanktuarium  maryjnym. „Homo Dei” 62:1993 nr 3 s. 86-96.

—       Przykazanie miłości bliźniego wezwaniem dla wspólnoty parafialnej. „Studia Theologica Varsaviensia” 32:1994 nr 2 s. 191-205.

—       Funkcja charytatywna w służbie Kościoła-wspólnoty. „Studia Theologica Varsaviensia” 34:1996 nr 2 s. 207-220.

—       Negacja miłości bliźniego w antropologii Fryderyka Nietzschego. W: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Red. E. Balawajder, P. Nitecki, A. Jabłoński. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1997 s. 101-114.

—       Rola i zadania instytucji charytatywnych Kościoła powszechnego. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 6 s. 23-38.

—       Die Bruderliebe beim hl. Johannes unter pastoralen Gesichtspunkten. „Studia Diecezji Radomskiej” 1:1998 s. 99-108.

—       Duszpasterstwo powołań do życia konsekrowanego. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin: Atla 2 1998 s. 205-226.

—       Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin: Atla 2 1998 s. 369-388.

—       Parafialny zespół charytatywny. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 6 s. 223-239.

—       Ubodzy jako przedmiot posługi charytatywnej Kościoła. „Roczniki Naukowe Caritas” 2:1998 s. 93-114.

—       Funkcje urzeczywistniania się Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 6 s. 175-198.

—       Pontyfikat Jana Pawła II wzorem i wyzwaniem dla duszpasterzy. „Studia Diecezji Radomskiej” 2:1999 s. 11-28.

—       Posłannictwo wiernych świeckich w Kościele (KKK 897-913). W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1999 s. 229-238.

—       Wartość posługi charytatywnej w życiu i działaniu Kościoła. W: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. bp. prof. dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin. Red. R. Kamiński, S. Koza, L. Skorupa, K. Święs. Kielce: Jedność 1999 s. 457-473.

—       Apostolstwo instytutów życia konsekrowanego. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 383-392.

—       Die Erfahrungen der Caritasarbeit in der Periode des Kommunismus in Polen. W: Pastoraltheologie der nachkommunistischen Länder Europas. Red. P. M. Zulehner, A. Máté-Tóth. Bd. 3. Wien-Szeged: Pastorales Forum 2000 s. 175-187.

—       Duszpasterstwo prezbiterów. Formy i kierunki rozwoju. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 6 s. 87-104.

—       Istota i posłannictwo Kościoła. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 117-149.

—       Laikat i formy apostolstwa świeckich. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 392-416.

—       Odpust Jubileuszowy szansą ożywienia dzieł charytatywnych w parafii. „Studia Diecezji Radomskiej” 3:2000 s. 189-204.

—       Podstawy eklezjologiczne duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 340-344.

—       Teologia cierpienia i choroby. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33:2000 s. 257-266.

—       Teologia pastoralna w Polsce. W: W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000  s. 100-116.

—       Chrystologiczne podstawy charytatywnej posługi Kościoła. „Theologica Thoruniensia” 2:2001 s. 289-306.

—       Opcja preferencyjna na rzecz ubogich. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 6 s. 183-202.

—       Wolontariat chrześcijański w życiu i działaniu Kościoła. „Roczniki Naukowe Caritas” 5:2001 s. 39-58.

—       Antropologiczne podstawy posługi charytatywnej Kościoła. „Theologica Thoruniensia” 3:2002 s. 301-319.

—       Początki i rozwój teologii pastoralnej w Polsce do II wojny światowej. „Studia Diecezji Radomskiej” 4:2002 s. 123-136.

—       Posługa charytatywna Kościoła. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2002 s. 443-505.

—       Społeczny wymiar działalności charytatywnej Kościoła. „Teologia Praktyczna” 3:2002 s. 227-242.

—       Trynitarne podstawy posługi charytatywnej Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 6 s. 5-19.

—       Znaczenie posługi charytatywnej Kościoła w świetle Ewangelii i świadectwa starożytności chrześcijańskiej. „Studia Sandomierskie” 9:2002 s. 185-200.

—       Doświadczenie odnowy w duszpasterstwie parafialnym. W: Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła w XX wieku. Materiały Tygodnia Eklezjologicznego 2000. Red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik.  Lublin: Gaudium 2003. Seria: W Trosce o Kościół. T. 3 s. 241-248.

—       Miłość preferencyjna Kościoła do ubogich i odepchniętychAspekt teologiczno-pastoralny. „Studia Diecezji Radomskiej” 5:2003 s. 339-354.

—       Napriamki pastoralnogo bogoslovia w Katolickij Cerkvi pislia II Vatikanskogo Soboru. „Listki Duchovno-Pastoralnogo Viddilu” [Lviv] 3:2003 s. 3-14 [współautor: R. Kamiński].

—       Pneumatologiczne podstawy działalności charytatywnej Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 41-62.

—       Praca charytatywna w kręgu rodziny w świetle nauczania Kościoła współczesnego. „Perspectiva”. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2:2003 nr 2 s. 123-141.

—       Troska prezbiterów o rozwój działalności charytatywnej Kościoła. „Perspectiva”. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2:2003 nr 1 s. 216-231.

—       Trwać w łączności braterskiej. W: Sobór bliski – Sobór daleki. Tydzień Eklezjologiczny 2001. Red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003. W Trosce o Kościół. T. 4 s. 160-167.

—       Katechetyczny wymiar posługi charytatywnej Kościoła. W: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce: „Jedność” 2004 s. 481-498.

—       Posługa charytatywna Kościoła wobec osób niepełnosprawnych. „Homo Dei” 73:2004  nr 1 s. 59-70.

—       Posługa charytatywna w świadomości wiernych i duszpasterzy. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 123-139.

—       Posługa charytatywna Kościoła w dokumentach Soboru Watykańskiego II. „Studia Diecezji Radomskiej” 6:2004 s. 343-356; = Caritas w dokumentach Soboru Watykańskiego II. W: Dobroczynna posługa Kościoła. Red. M. Marczewski. Lublin: Polihymnia 2005 s. 61-74.

—       Apostolat der Laien in Polen. „Bulletin ET. European Society for Catholic Theology” 16:2005 nr 2 s. 14-25.

—       Caritas. Teologia i praktyka miłości bliźniego. „Studia Diecezji Radomskiej” 7:2005 s. 323-334; = Caritas. W: Dobroczynna posługa Kościoła. Red. M. Marczewski. Lublin: Polihymnia 2005 s. 19-32.

—       Charytatywna działalność Kościoła. W: Kościół w czasach Jana Pawła II. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL i Wydawnictwo ,Gaudium 2005 s. 259-271.

—       Kościół obdarowany miłością i wezwany do posługi miłości. „Ateneum Kapłańskie” 145:2005 nr 578 s. 28-42.

—       Posługa charytatywna Kościoła w świetle dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 35-52.

—       Sens cierpienia i choroby w teologii współczesnej. W: Duszpasterstwo chorych. Materiały z sympozjum w WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej w dniu 20 IV 2005. Red. T. Wielebski. Warszawa: WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej 2005 s. 7-21.

—       Wsparcie pastoralne. W: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. M. Kalinowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 147-163.

—       Apostolat miłosierdzia w świetle nauczania Jana Pawła II. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 55-68.

—       Apostolat świeckich w Polsce w 40 lat po Soborze Watykańskim II. „Teologia Praktyczna” 2006 s. 41-56.

—       Charytatywna pomoc rozwojowa dla ubogich dzieci. „Ateneum Kapłańskie” 146:2006 nr 583 s. 427-440.

—       Duszpasterski charakter formacji kapłańskiej. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 15-25.

—       Posługa charytatywna Kościoła w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. „Studia Pastoralne” 2006 nr 2 s. 153-164; = „Warszawskie Studia Pastoralne” 2006 nr 4 s. 36-50.

—       Recepcja wskazań Soboru Watykańskiego II w posłudze charytatywnej Kościoła w Polsce. W: Recepcja wskazań Soboru w życiu i działaniu Kościoła w Polsce. Niektóre wyzwania 40 lat po Soborze Watykańskim II (1965-2005). Red. K. Półtorak. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2006 s. 91-118.

—       Sanktuarium maryjne centrum życia duchowego i znak nadziei dla ubogich. W: Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Red. Z. S. Jabłoński, T. Siudy. Częstochowa: PTM 2006 s. 193-203.

—       W poszukiwaniu sensu cierpienia. Aspekt psychologiczny i teologiczny. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 10 s. 79-94 [współautor: U. Dudziak].

—       Caritas powołaniem chrześcijanina i Kościoła. W: 15 lat Caritas Diecezji Radomskiej. Red. M. Krawczyk, W. Stan. Radom: Caritas Diecezji Radomskiej 2007 s. 15-23.

—       Diakonia charytatywna Kościoła w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”. W: Ku nowej wyobraźni miłosierdzia. Materiały z II Kongresu Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Białostockiej. Białystok: Kuria Metropolitalna Białostocka 2007 s. 96-107.

—       Działalność charytatywna Kościoła w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”. W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. I. S. Ledwoń, K. Kaucha [i in.]. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 939-950.

—       Podstawy teologiczne i kierunki rozwoju wolontariatu charytatywnego w Polsce. W: Miłość na nowo odkryta. Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Skarżysko-Kamienna [Radom: Polwen] 2007 s. 153-168.

—       Troska Kościoła o rodziny w sytuacjach trudnych. „Ateneum Kapłańskie” 148:2007 nr 588 s. 239-253.

—       Z perspektywy 40 lat od promulgacji „Dekretu o apostolstwie świeckich”. W: W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL. Red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 365-378.

—       Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 7-13.

—       Troska Kościoła o rodziny w sytuacjach trudnych. „Ateneum Kapłańskie” 2007 nr 588 s. 239-253.

—       Diakonia jako wyzwanie dla uczniów Chrystusa dzisiaj. „Rocznik Teologii Katolickiej” 7:2008 s. 153-164.

—       Die karitative Praxis der Kirche in Polen am Anfang des. 21. Jahrhunderts. „Pastoral-Theologische Hefte” 1:2008 s. 94-98.

—       Formy działalności apostolskiej katolików świeckich.   Refleksja w 20. rocznicę ogłoszenia „Christifideles laici”. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 7:2008 nr 1 s. 176-191.

—       „Leksykon teologii pastoralnej” na tle zagranicznych leksykonów i słowników teologicznopastoralnych. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 6 s. 37-46.

—       Maryja wzorem miłości służebnej dla chrześcijanina i Kościoła. „Polonia Sacra” 2008 nr 2(23) s. 305-316.

—       Zaraźliwe spotkanie ze św. Elżbietą. Poprzednicy i naśladowcy miłosiernej świętej ubogich. W: Źródła duchowości Europy. Święta Elżbieta – świadectwo miłości miłosiernej. Red. M. Mróz, J. Perszon, K. Ż. Sztylc. Toruń: Wydawnictwo UMK 2008 s. 281-298.

—       Duchowe fundamenty postawy proegzystencji wolontariuszy. W: „Nic nie zastąpi miłości”. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego duchowości Caritas. Warszawa, 4 X 2008.  Red. Z. Sobolewski. Warszawa [Kielce: Jedność] 2009 s. 241-257.

—       Formacja apostolska ludzi w podeszłym wieku. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 8:2009 nr 1s. 170-184.

—       Implikacje pastoralne antropologii personalistycznej. W: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesław S. Bartnika. Red. K. Góźdź. Lublin 2009 t. 2 s. 609-617.

—       Jedno serce we wspólnocie serc. Laudacja. W: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Paul Josef Cordes. Doktor honoris causa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 15-21 [=Un cuore solo nella comunità dei cuori. W: tamże s. 55-61].

—       Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. „Teologia Praktyczna” 10:2009 s. 31-43.

—       Pastoralna troska o ludzi chorych. „Przegląd Homiletyczny” 13:2009 s. 89-100.

—       Pastoralne implikacje książki „Jezus z Nazaretu”. W: Teologiczne refleksje po lekturze książki Josepha Razingera – Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu”. Red. D. Skrok, D. Swend. Kraków: Unum  2009 s. 131-153.

—       Pastoraltheologische Kriterien der Planung in der Kirche. „Pastoral-Theologische Hefte” 2:2009 s. 37-48.

—       Powstanie i rozwój Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W: 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Karkowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 9-32.

—       Realizacja apostolatu społecznego świeckich w dzisiejszej Polsce. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1:2009 s. 19-34.

—       Rodzina miejscem apostolatu ludzi w podeszłym wieku. W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 203-212.

—       Słowo Boże jako źródło działalności charytatywnej. W: Słowo Boże w Kościele. Red. R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2009 s. 151-164.

 

Hasła leksykograficzne i encyklopedyczne:

—       Kapłanów duszpasterstwo. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin: TN KUL 2000 kol. 696-698.

—       Michonneau Georges. W: Encyklopedia Katolicka. T. 12. Lublin: TN KUL 2008 k. 852-853.

—       Model pastoralny. W: Encyklopedia Katolicka. T. 12. Lublin: TN KUL 2000 k. 1487-1489.

—       Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006:

—       Apostolat społeczny s. 55-58;

—       Apostolstwo osób konsekrowanych s. 67-70;

—       Apostolstwo świeckich s. 70-76;

—       Caritas Internationalis s. 119-120;

—       Caritas Polska s. 120-122;

—       Charytatywna formacja s. 125-130;

—       Charytatywna funkcja Kościoła s. 130-138;

—       Cor Unum s. 154-156;

—       Diakonia s. 171-175;

—       Duszpasterstwo s. 201-209 [współautor: R. Kamiński];

—       Eklezjologia pastoralna s. 234-235;

—       Fiałkowski Marek OFMConv s. 258;

—       Funkcje podstawowe Kościoła s. 259-263;

—       Haslinger Herbert s. 278-279;

—       Knobloch Stefan OFMCap s. 379-380;

—       Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski s. 388-389;

—       Lewandowski Krzysztof s. 422;

—       Maciejowski Bernard  s. 443-444;

—       Michonneau Georges s. 482-483;

—       Miłość pastoralna s. 490-492;

—       Model pastoralny s. 515-517;

—       Pawlina Krzysztof s. 600-601;

—       Pluralizm społeczno-kulturowy s. 623-626 [współautor: B. Drożdż];

—       Popiel Marcin. W: Tamże s. 648-649 [współautor: W. Taraska];

—       Powołaniowe duszpasterstwo s. 670-676;

—       Prezbiterów duszpasterstwo s. 683-687;

—       Rejon duszpasterski s. 724-725;

—       Sanktuarium s. 769-772 [współautor: S.C. Napiórkowski];

—       Seniorów duszpasterstwo s. 789-793 [współautor: J. Ostrowski];

—       Społeczne duszpasterstwo s. 808-812 [współautor: J. Wal];

—       Stacje opieki Caritas s. 814-815;

—       Ubóstwo s. 971-875;

—       Völkl Richard s. 886;

—       Wolontariat s. 907-911.

Komunikaty i sprawozdania:

—        Znaczenie pastoralne sanktuarium maryjnego. „Forum duszpasterskie”. Biuletyn pastoralny 2:1992 nr 6 s. 55-58.

—        II Forum Pastoralne Europy Środkowo-Wschodniej w Szombathely (17-20 V 1998). „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 6 s. 471-473.

—        III Forum Pastoralne Europy Środkowo-Wschodniej w Szombathely 28 II – 03 III 1999. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 6 s. 249-251.

—        Caritas w Europie w trzecim tysiącleciu. Europejski Kongres Caritas. Warszawa, 22-26 IX 1999. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 6 s. 274-280.

—        Umiłować Chrystusa we wspólnocie z niepełnosprawnymi. W: 59 Tydzień Miłosierdzia. Red. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa: Pro Caritate 2003 s. 2-8.

—        Jana Pawła II wyobraźnia miłosierdzia. „Caritas” 2005 nr 2 s. 3-4.

—        „Oswojona niemoc”. Jak sensownie żyć w chorobie i cierpieniu? „Przegląd Uniwersytecki” 17:2005 nr 5-6 s. 78 = „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 215-217.

—        Przywróćmy nadzieję potrzebującym. W: 62 Tydzień Miłosierdzia. Red. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa: Pro Caritate 2006 s. 3-4.

—        Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia. W: 63 Tydzień Miłosierdzia. Red. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa: Pro Caritate 2007 s. 3-6.

—        Międzynarodowe Sympozjum poświęcone encyklice „Deus caritas est”. Warszawa, 7 X 2006. „Ateneum Kapłańskie” 148:2007 nr 287 s. 191-193.

—        Sympozjum na temat encykliki „Deus caritas est” i chrześcijańskiego sensu miłości. Skarżysko-Kamienna, 21 IX 2006. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 6 s. 256-258.

Wprowadzenia do publikacji:

—        Wprowadzenie (Działalność charytatywna Kościoła). „Ateneum Kapłańskie” 145:2005 nr 678 s. 5-7.

—        Wprowadzenie (W trosce o ubogich). „Ateneum Kapłańskie” 146:2006 nr 583 s. 425-426.

—        Wprowadzenie. W: Miłość na nowo odkryta. Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Skarżysko [Radom: Polwen] 2007 s. 11-13.

Recenzje:

—       Rec.: J. Koral. Podstawy działalności charytatywnej Kościoła na podstawie organizacji Caritas. Studium etyczno-społeczne. Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie 2000. „Roczniki Naukowe Caritas” 5:2001 s. 138-142.

—       Rec.: H. Pompey, P. S. Roß. Kirche für andere. Handbuch für eine diakonische Praxis. Mainz: Matthias Grünewald 1998. „Roczniki Naukowe Caritas” 5:2001 s. 131-136.

—       Rec.: Handbuch praktische Theologie. Hrsg. von H. Haslinger. Mainz: Matthias Grünewald 1999-2000. Bd. 1: Grundlegungen ss. 411; Bd. 2: Durchführungen ss. 547. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 6 s. 225-230.

—       Rec.: H. Haslinger. Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft. Eine praktisch-theologische Untersuchung der diakonischen Praxis unter dem Kriterium des Subjektseins des Menschen. Würzburg: Seelsorge/Echter 1996. „Studia Diecezji Radomskiej” 4:2002 s. 393-398.

—       Rec.: O. Meuffels. Theologie der Liebe in postmoderner Zeit. Würzburg: Echter 2001 ss. 176. „Roczniki Naukowe Caritas” 6:2002 s. 184-188; = „Ateneum Kapłańskie” 140:2003 nr 563 s. 166-170.

—       Rec.: A. Przybecki. Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecności. Poznań: Redakcja Wydawnictw Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2001 ss. 176. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 325-329.

—       Rec.: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin: Atla 2 2000 ss. 448; T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin: Atla 2 2002 ss. 660. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 366-370.

—       Rec.: B. Mierzwiński. Kościół wobec problemu bezrobocia. Studium z zakresu teologii pastoralnej. Ząbki: Apostolicum 2004 ss. 443. „Roczniki Naukowe Caritas” 8-9:2004-2005 s. 154-158.

—       Rec.: Kirche im 21. Jahrhundert. Vielfalt wird sein. Hrsg. von M. Kock. Stuttgart: Kreuz Verlag 2004 ss. 158. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 321-325.

—       Rec.: M. Szymański. Die heilende Dimension des Sakramentes der Versöhnung. Zum Verständnis und zur Pastoral des Bußsakramentes. Frankfurt am Main: Peter Lang 2005. „Zeszyty Naukowe KUL” 49:2006 nr 2 s. 106-108.

—       Rec. R. Kamiński. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 ss. 331. „Przegląd Homiletyczny” 11:2007 s. 159-162.

—       Rec. Ehrenamt – Qualität und Chance für die Soziale Arbeit. Reader zur Sommeruniversität Ehrenamt 2006 Köln. Hrsg. von T. Möltgen. Kevelaer: Butzon & Bercker 2006 ss. 222. „Zeszyty Naukowe KUL” 50:2007 nr 3 s. 115-120.

—       Rec. S. Dyk. Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 ss. 448. „Przegląd Homiletyczny” 12:2008 s. 220-223.

—       Rec. G. Pyźlak. Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych. Lublin: Polihymnia 2007 ss. 384. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 7:2008 nr 1 s. 297-301.

—       Rec. E. Marta, M. Pozzi. Psicologia del volontariato. Roma: Carocci editore 2007 ss. 111. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1:2009 s. 199-201.

Artykuły popularnonaukowe:

—        Formacja charytatywna osób duchownych i świeckich w Kościele. „Kronika Diecezji Radomskiej” 1:1992 nr 2 s. 113-125.

—        Posługa charytatywna w pierwszych gminach chrześcijańskich wezwaniem dla współczesnych wspólnot parafialnych. „Kronika Diecezji Radomskiej” 5:1996 nr 4 s. 402-413.

—        Zadania katolików świeckich w Polsce przełomu tysiącleci.  „Kronika Diecezji Radomskiej” 5:1996 nr 4 s. 384-393.

—        Posoborowy model parafii. „Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej” 1:1997 nr 1 s. 106-115.

—        Zadania katolików świeckich w Polsce przełomu tysiącleci. „Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej” 1:1997 nr 1 s. 65-75.

—        Bóg jest miłością. Zeszyt formacyjny dla parafialnych grup charytatywnych. Warszawa 1998.

—       Charitatívna činnost v prvotných krestanských obciach ako výzva pre dnešné farnosti. „Duchovný Pastier”. Revue pre teológiu a duchovný život 79:1998 nr 1 s. 30-36.

—       Ewangelizacja w diecezji przez posługę charytatywną. „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 67:1998 nr 6 s. 328-349.

—       Podstawy działalności charytatywnej Kościoła. „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 7:1998 nr 4 s. 118-134.

—        Pluralizm społeczno-kulturowy a duszpasterstwo. „Kronika Diecezji Radomskiej” 10:2001 nr 1 s. 81-90.

—        Miłość pasterska w życiu i posłudze prezbitera. „Kronika Diecezji Radomskiej” 12:2003 nr 1 s. 126-136.

—       Parafia jako komunio. „Dobry Pasterz” 2003 nr 28 s. 130-144.

—       Zespół charytatywny w parafii. „Efektywne zarządzanie parafią” 2003 K.6.1. s. 1-22.

—       Wolontariat chrześcijański w życiu parafii. „Efektywne zarządzanie parafią” 2004. K.6.2. s. 1-29.

—       Formy realizacji preferencyjnej opcji na rzecz ubogich w parafii. „Currenda”. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej 156:2006 nr 1 s. 134-146.

—       Wedle przykazań Bożych i przykazań kościelnych. „Bardziej Kochani” 2006 nr 2 s. 2-8.

—       Mistrz pastoralistów polskich. „Przegląd Uniwersytecki” 2007 nr 3 s. 4.

—       Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia. W: 63 Tydzień Miłosierdzia. Red. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa: Pro Caritate 2007 s. 3-6.

—       Posługa charytatywna Kościoła w Polsce w latach 1918-1950. „Caritas” 2009 nr 2 s. 15-17.

 

Autor: Paweł Mąkosa
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 22:10 - Marek Fiałkowski