Spis treści RNS 38: 2010

 

 

OD REDAKCJI

 

WSPOMNIENIE O KSIĘDZU PROFESORZE FRANCISZKU MAZURKU

 


Janusz M a r i a ń s k i
, Ksiądz Profesor Franciszek Jan Mazurek – obrońca godności osoby ludzkiej i praw człowieka (1933-2009) [7]

 

Leon D y c z e w s k i, Homilia – msza św. pogrzebowa ks. Prof. F. Mazurka – 26 sierpnia 2009 [13]

 

 

ARTYKUŁY

 

 

Piotr E b e r h a r d t, Procesy mega urbanizacyjne w świecie [17-38]

 

Michael H a r t m a n n, Einkommensverteilung und Eliten in Europa [39-54]

 

Janusz M a r i a ń s k i, Praktyki religijne w Polsce – ciągłość i zmiana [55-86]

 

Wioletta S z y m c z a k, Religijność – aktywność – obywatelskość. O społecznym potencjale organizacji religijnych w Polsce [87-118]

 

Leon D y c z e w s k i, Zmiany w systemie pokrewieństwa i w rodzinie oraz formy pomocy wzajemnej i pomocy państwa [119-156]

 

Jadwiga P l e w k o, Warunki integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym w wybranych krajach Unii Europejskiej [157-180]

 

Oleg G o r b a n i u k, Wiktor R a z m u s, Dorota L e w i c k a, Wizerunek Białorusi i Ukrainy wśród Polaków: Analiza wolnych skojarzeń [181-206]

 

Agnieszka Z d u n i a k, Event jako ponowoczesna forma uczestnictwa w życiu społecznym [207-234]

 

Magdalena W a n i e w s k a – B o b i n, Stosunek episkopatu Polski do reform samorządowych w II RP [235-254]

 

Małgorzata S z y s z k a, Edukacja w Polsce – konieczność reformy i nowe wyzwania [255-274]

 

Paweł R y d z e w s k i, Metody analizy danych w socjologicznych badaniach rozwodów [275-298]

 

 

 

OMÓWIENIA  I  SPRAWOZDANIA

 

Małgorzata S ł a w e k – C z o c h r a, Jaka informacja? [299]

 

Michał S k r z y p e k, Socjologia medycyny w interdyscyplinarnych badaniach nad fenomenami choroby i chorowania [303]

 

Justyna S z u l i c h – K a ł u ż a, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość i komunikacja” [317]

 

 

RECENZJE

 

Adam Lepa, Funkcja logo sfery w wychowaniu mediów (Wioletta S m y l) [323]

 

The European Union and its neighbours. A legal appraisal of the EU’s policies of stabilization, partnership and integration, ed. S. Blockmans, A. Łazowski (Beata P i s k o r s k a) [328]

 

Janusz Goćkowski, „Lewa wolna”, czyli „Nie trzeba głośno mówić”. Światopogląd kontrrewolucjonisty (Cezary O l b r o m s k i) [335]

 

Model Przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. A. K. Piasecki (Edyta K o n d r a c k a) [336]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013, godz. 17:03 - Tomasz Peciakowski