SPIS TREŚCI RNS 40, nr 1 / 2012


Od Redakcji (Stanisław Fel, Arkadiusz Jabłoński, Tomasz Peciakowski, Andrzej Podraza, Jan Szymczyk)

 

 

JUBILEUSZ 80-LECIA URODZIN KSIĘDZA PROFESORA STANISŁAWA KOWALCZYKA

 

Ks. Stanisław Kowalczyk – kalendarium życia i działalności (A.J.)


Kazimierz K o n d r a t, Światopogląd i religia w ujęciu Stanisława Kowalczyka

 

Arkadiusz J a b ł o ń s k i, Stanisława Kowalczyka personalistyczna koncepcja społeczeństwa

Ks. Jan S z y m c z y k, Elementy kultury i sportu z perspektywy aksjologii. W kręgu myśli Stanisława Kowalczyka

Edward B a l a w a j d e r, Kryzys, nihilizm i filozofia. O aktualności najnowszej książki Stanisława Kowalczyka

 


POTĘGA TRADYCJI. 40. TOM „ROCZNIKÓW NAUK SPOŁECZNYCH”

 

Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego (wprowadzenie Edwarda Balawajdera)


RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA

 

Janusz M a r i a ń s k i, Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne (Mariusz Konieczny)

 

Thierry d e M o n t b r i a l, Działanie i system świata (Andrzej Podraza)

 

Leon D y c z e w s k i, Kultura w całościowym planie rozwoju (Jan Mazur)

 

Konstytucja Watykanu. Ustawa Zasadnicza Państwa Miasta Watykan oraz inne akty ustrojowe (Paweł Bańka)


Krzysztof J u r e k, Sprawozdanie z konferencji Tożsamość w wielokulturowym kontekście (Warszawa, 7-8 listopada 2011 r.)

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013, godz. 17:05 - Tomasz Peciakowski