Spis treści RNS 41, nr 1: 2013

(redakcja naukowa numeru: Lech Jańczuk)

 

 

ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

 

Wprowadzenie (Lech Jańczuk)

 

Stanisław W ó j c i k, O wysoką jakość działania administracji. Praworządna i twórcza.

 

Ernest S z u m, Uniwersalizm relacji samorządu szlacheckiego i władzy państwowej w dawne Polsce

 

Agnieszka T u r s k a - K a w a, Tożsamość miejsca w strategiach polskich organizacji regionalnych

 

Waldemar W o j t a s i k, Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce

 

Agnieszka Ł u k a s i k - T u r e c k a, Kobiety w jednostkach samorządu terytorialnego w dobie debaty nad parytetami i kwotami

 

Małgorzata S ł o d o w a - H e ł p a, Inteligentne specjalizacje regionów – wyzwania, możliwości i dylematy

 

Lech J a ń c z u k, Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce

 

Artur Jan K u k u ł a, Wspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  w słabo rozwiniętych województwach Polski na przykładzie  Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

 

 

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee a praktyka, red. J. Szymczyk, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, ss. 326 (Monika Dobrogowska).

 

Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (część II), red.  Wiesław Ambrozik, Anna Kieszkowska, Kraków, Wydawnictwo Impuls 2012, ss. 328 (Anna Chańko).

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2014, godz. 22:14 - Tomasz Peciakowski