TOM 14

I. Z ZAGADNIEŃ OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA

Waldemar Klinkosz, Justyna Iskra, System typologiczny Myers-Briggs a struktura osobowości NEO 4

The Myers-Briggs type indicator and the NEO 4 structure of personality (Sum.)


Beata Zarzycka, Magdalena Dawidowicz, Ewa Koziatek, Typy samoświadomości a preferencja wartości

Types of self-consciousness and value preference (Sum.)


Magdalena Pankiewicz, Style komunikacji a preferencje wartości uczniów zdolnych

Communication styles and value preferences among gifted students (Sum.)


Andrzej Masłowski, Osobowościowe korelaty kryzysu w wartościowaniu

Personality and the crisis of evaluation (Sum.)

 

Dagmara Musiał, Kształtowanie się tożsamości w adolescencji

Development of identity in adolescence (Sum.)


Barbara Jakubiec, Andrzej Sękowski, Obraz ciała u tancerzy

The body image of dancers (Sum.)


II. NOWE WYZWANIA DLA PSYCHOLOGII

Kinga Tucholska, Bożena Gulla, Psychologia pozytywna - krytyczna analiza koncepcji

Positive psychology: a critical analysis (Sum.)


Bożena Gulla, Kinga Tucholska, Psychologia pozytywna: cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji

Positive psychology - research goals and pragmatic impli-cations (Sum.)


Monika Godlewska, Oleg Gorbaniuk, Cechy strukturalne przekazu reklamowego a jego odbiór przez dzieci w młodszym wieku szkolnym

The reception of structural features of advertisement among children (Sum.)


Justyna Iskra, Magda Stojek, Doświadczenia strachu u policjantów będących w sytuacji zagrożenia

Fear experience - the policemen in danger (Sum.)


Beata Łubianka, Wokół uzdolnień matematycznych - przegląd badań

Mathematic gifts - research analysis (Sum.)

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2008, godz. 10:46 - Radosław Bułtowicz