dr hab. Ewa Trzaskowska

Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu w latach 2016-2019 

 

Pracownik Katedry Projektowania i Kształtowania Krajobrazu KUL w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL. Studiowała na KUL, gdzie w roku 1991 uzyskała tytuł magistra. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa na Wydziale Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Jej działalność naukowa dotyczy czterech obszarów badawczych. Pierwszy dotyczył kształtowania relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą, oraz prób syntezy trzech „kultur” (przyrodniczej, humanistycznej i teologicznej) w dziedzinie ochrony środowiska. Zainteresowania badawcze umiejscowione zostały w obszarze tworzącej się nowej gałęzi wiedzy, ekologii humanistycznej, problemów ekorozwoju, edukacji ekologicznej. Drugi obszar zainteresowań badawczych dotyczy zespołów roślinnych Lubelszczyzny połączonych z ich charakterystyką florystyczną, ekologiczną oraz waloryzacją. Kolejne to zagadnienia kształtowania i ochrony krajobrazu otwartego. Czwarty dotyczy kształtowania terenów zieleni i przestrzeni publicznych, systemu przyrodniczego i wypoczynkowego, wprowadzania idei rozwoju zrównoważonego w ich kształtowaniu, poprawy funkcjonowania ekosystemów miejskich. Jest autorką ponad 70 prac naukowych.

 

W trakcie pracy na KUL uzyskała 6 nagród Rektora KUL w tym 2 indywidualne. W 2015 rou odznaczona została Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP. Czynnie bierze udział w pracach na rzecz rozwoju Wydziału i Uczelni. Jest m.in. koordynatorem instytutowym programu Erasmus, członkiem Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia oraz Komisji punktów ECTS, jednym z redaktorów Encyklopedii na 100-lecie KUL. Przygotowywała kompetencji i efektów kształcenia dla kierunku Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna. Koordynuje i prowadzi współpracę Instytutu Architektury Krajobrazu m.in. z Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową, dzielnicami Czechów, Czuby, Tatary, z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Lublinie w zakresie kształtowania terenów zieleni, ochrony wąwozów i suchych dolin oraz tworzenia Lubelskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

prof. dr hab. Wojciech Goszczyński, prof. zw.
Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu w latach 2012-2016
  

Współtwórca Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu KUL. Studiował na SGGW w Warszawie, gdzie uzyskał kolejno stopnie: magistra inżyniera – 1968, doktora – 1976, doktora habilitowanego – 1989 i profesora – 2001. Autor ponad 80 prac naukowych z zakresu entomologii stosowanej, integrowanych metod ochrony roślin ozdobnych. W latach 80-tych XX wieku włączył się w nurt badań nad funkcjonowaniem układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych i zajmuje się tymi zagadnieniami do dziś.

 

Od początku swojej pracy naukowo-dydaktycznej związany z architekturą krajobrazu, gdyż kształcił studentów tego kierunku najpierw w SGGW, później w KUL, gdzie do dziś jest cenionym dydaktykiem.

 

Jako ekspert ds. integrowanych metod ochrony roślin na przestrzeni wielu lat współpracował i obecnie współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, Łódzkim, Wrocławskim i wieloma innymi szkołami wyższymi, a także z Instytutem Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, z Instytutem Ochrony Roślin w Wageningen, czy z firmami takimi jak KOPPERT, Rol-Eko, Swedeponic.

 

 

  

dr hab. Sławomir Marzec, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu w latach 2008-2009

na_kul0ww_756 

Od 1988 roku pedagog Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 2003 - 2009 również profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie kierował Katedrą Kształcenia Plastycznego. W latach 2008 - 2009 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, gdzie uzyskał kolejno stopnie: magistra - 1986, doktora - 1995 i doktora habilitowanego 2002. Uczył się także w Kunstakademie Dusseldorf - Maisterschule Diploma w 1988 r.

 

Jest autorem ponad 50 wystaw indywidualnych prezentujących malarstwo, rysunek, kolaże, instalacje, environment, realizacje w przestrzeni otwartej, filmy itp. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych (m.in. w CSW Zamek Ujazdowski Warszawa, „Zachęta" Warszawa, Socrates Sculptur Park Nowy Jork). Opublikował także około 300 tekstów z pogranicza krytyki i teorii sztuki m.in. w „Art Inquiery", „NYArts", „Kultura Współczesna", „London Contemporary", „Sztuka".

  

 

   

dr hab. inż. Janusz Janecki, prof. KUL (1937 - 2008)

Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu w latach 2006-2008

 

 Współtwórca  Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, kierownik Katedry Kształtowania Krajobrazu KUL. Studiował na SGGW w Warszawie, gdzie uzyskał kolejno stopnie: magistra inżyniera – 1961, doktora – 1973, doktora habilitowanego – 1983 i profesora nadzwyczajnego – 1995. Autor ok. 150 prac naukowych z zakresu ochrony przyrody, kształtowania krajobrazu i geobotaniki, między innymi podręcznika “Fizjonomia polskiej szaty roślinnej” oraz ponad 100 dokumentacji obiektów przyrodniczych i krajobrazowych.

 

Esteta i eseista – swój sposób patrzenia na przyrodę wyraził w posiadającym dwa wydania tomiku esejów “Liście”. Znany również z działalności społecznej – przez 10 lat był prezesem Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody (1985-1995), od 1975 roku był członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Warszawie.

 

W 2003 roku został nagrodzony Medalem Mazowieckiej Niezapominajki “Za pracę społeczną, inicjatywę, wrażliwość na sprawy przyrody, opracowanie koncepcji Parku Krajobrazowego im. J. Chełmońskiego”. 

 

Zginął śmiercią tragiczną 19 listopada 2008 roku.

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020, godz. 19:24 - Ewa Pajdowska