Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach stypendium Hill-Sadowski, w którym nagrodą jest wakacyjny 3-tygodniowy staż w Superior Court of California, County of Santa Barbara.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci prawa KUL III-V roku studiów stacjonarnych.

W pierwszym, pisemnym etapie konkursu należy do dnia 11 marca 2018 r. nadesłać na podany w Regulaminie Konkursu adres pracę na temat:

"Famous American Criminal Trial - how and why did you become interested in law of the United States?"

Autorów 5 najwyżej ocenionych prac zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną o  materialnym i procesowym prawie karnym w Polsce i USA.

Szczegółowe informacje znajduja się w Regulaminie Konkursu.

 

Regulamin Konkursu Hill-Sadowski

Załącznik_do_regulaminu_konkursu_Hill-Sadowski

Informacje o Konkursie  Hill-Sadowski

Staże studentów WPPKiA w Superior Court of California

Z satysfakcją informujemy, że Pan Rafał Podolak, za pracę magisterską pt. "Dopuszczalny zakres kontroli operacyjnej w systemie praw człowieka" został wyróżniony w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską,  magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Praca została napisana na WPPKiA KUL pod kierunkiem ks. dr hab. Krzysztofa Orzeszyny, prof. KUL, kierownika Katedry Praw Człowieka KUL, recenzję przygotował dr Michał Skwarzyński.

 

Serdecznie gratulujemy!

   Zgodnie z informacją przekazaną na X Konferencji Ministra Sprawiedliwości Konferencji z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni wyższych w dniu 5 lutego 2018r. w Popowie Absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak co roku, wykazali duże zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Spośród Absolwentów, którzy studia na kierunku Prawo ukończyli w roku 2017 do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło 140 osób, tj. 45,02 %.

    Absolwenci rocznika 2017 osiągnęli bardzo dobre wyniki podczas egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Aż 101 zdających, tj. 72,14 % osób osiągnęło wynik pozytywny. Nasz Wydział osiągnął najlepszy w historii wynik zdawalności i uplasował się na 5 miejscu wśród 35 jednostek, po Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zdawalność wyniosła 72,33 %.

 

czytaj więcej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na otwarte spotkanie regionalne dotyczące referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji RP „Wspólnie o Konstytucji”, które odbędzie się w poniedziałek 12 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w Auli im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Collegium Iuridicum KUL (ul. Spokojna 1). W spotkaniu weźmie udział Sekretarz Stanu-Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

 

 

23 marca 2018 r. Instytut Administracji już po raz szósty organizuje konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w kraju. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu Konstytucji RP oraz ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. 

 

czytaj więcej

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”
zapraszają

Uczniów szkół średnich

 

do udziału w konkursie pt. "Znaj swoje prawa"

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie

 

czytaj więcej

Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przyznał Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny Sertum Scientiarum Lublinense za 2017 rok ks. dr. hab. Piotrowi Staniszowi, prof. KUL, kierownikowi Katedry Prawa Wyznaniowego KUL, za wydaną w języku angielskim książkę pt. "Religion and Law in Poland" jako wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska Naukowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

Z satysfakcją informujemy, że Pan Konrad Węgliński, student V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo, otrzymal na rok akademicki 2017/2018 stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Serdecznie gratulujemy

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o kursie przygotowującym do egaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

zobacz plakat informacyjny

Prosimy o zapoznanie się z decyzją ks. Prorektotra ds. studenckich w sprawie stypendium doktoranckiego na I roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez Doktorancką Komisję Stypendialną na WPPKiA KUL.

 

dodatkowy_nabor_wnioskow_-_lista_rankingowa

8 grudnia 2017 roku w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i lokalnych pracownikom KUL.

Z satysfakcją informujemy, że wśród odznaczonych znaleźli się także pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczenia państwowe otrzymali:

 

Srebrny Krzyż Zasługi:

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:

Dr Ilona Grądzka

Dr hab. Piotr Telusiewicz

Dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

 

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

Dr Kinga Stasiak

Dr Delaine Swenson, prof. KUL

Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

 

Medalami przyznawanymi przez władze samorządowe uhonorowane zostały także osoby związane z Wydziałem:

Pani dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL - Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego (medal w imieniu Odznaczonej odebrał Dziekan WPPKiA dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL)

Medalem 700-lecia Miasta Lublina emerytowani profesorowie WPPKiA:

Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal

Ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL

 

Wszystkim Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

 

 

Koło Rachunkowości i Podatków KUL, działające przy Katedrze Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, serdecznie zaprasza do udziału w II edycji Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Podatkowej KUL, który odbędzie się w poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali CTW-114. Dla każdego z uczestników przewidziano upominki i certyfikaty potwierdzające udział w konkursie, zaś na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zapisy trwają do 8 grudnia 2017 r.

 

szczegółowe informacje

Z radością informujemy, że Pani Urszula Styś, studentka V roku prawa i 
uczestniczka seminarium z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie wiedzy z zakresu prawa 
pracy organizowanego przez międzynarodową kancelarię prawną CMS. 
Patronami Konkursu byli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, 
wydawnictwo C.H. Beck oraz portal studentprawa.pl. W ramach Konkursu 
studenci mieli za zadanie rozwiązać pisemnie kazus z prawa pracy. Jak 
podają organizatorzy w konkursie brało udział blisko 200 studentów prawa 
z całej Polski.

czytaj więcej

Studentki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajęły czołowe lokaty w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Pani Dominika Flis zajęła I miejsce (ex aequo z reprezentantem UJ), zaś Katarzyna Machowska zajęła III miejsce (jury zdecydowało o nieprzyznawaniu II nagrody). Opiekunem naukowym drużyny KUL był dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego.

 

czytaj więcej

16.11.2017

Granty NCN

     Miło nam poinformować, że ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt w Katedrze Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego KUL otrzymał grant naukowy w ramach konkursu OPUS 13 Narodowego Centrum Nauki, pt. "Sponsorship" działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne, w kwocie 96 810 (PLN).

     Celem prowadzonych badań jest określenie, w jaki sposób może być określona umowa sponsorship, aby kościelna osoba prawna wykonująca dzieła charytatywne mogła skutecznie wypełniać swoje cele statutowe. Oprócz teoretycznych analiz przepisów prawnych projekt będzie miał na celu określenie praktycznych aspektów stosowania umowy sponsorship.  W tym celu niezbędne jest zbadanie empirycznej analizy praktyki w zakresie tego typu umów, także na gruncie prawa amerykańskiego i kanadyjskiego oraz możliwości ich zaadaptowania na gruncie polskiego porządku prawnego.

     Projekt będzie realizowany we współpracy z St. Paul University w Ottawie (Kanada).

     Jest to już drugi grant naukowy realizowany przez ks. dra Pawła Kaletę finansowany przez NCN.

 

Czytaj więcej.

 

     W ramach konkursu PRELUDIUM 13 Narodowego Centrum Nauki grant naukowy otrzymał p. mgr Maciej Ireneusz Andrzejewski, doktorant w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego KUL. Tytuł projektu – Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym – teoria i praktyka.

 

 

Serdecznie gratulujemy.

W dniach 5 lipca – 2 sierpnia 2017 r. studentki V roku Prawa na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Alicja Woźniak i Julia Dąbek, odbyły 4 tygodniowy staż w Santa Barbara County Superior Court w stanie Kalifornia, USA. Staż zorganizowany został w ramach Hill-Sadowski Scholarship. Studentki, pod opieką sędziego Briana Hilla oraz Petera Sadowskiego, miały unikalną szansę osobiście zetknąć się z systemem amerykańskiego sądownictwa. Funkcjonowanie sądu poznawały głównie dzięki obserwacji procesów karnych z udziałem ławy przysięgłych, procesu wyboru przysięgłych do ławy, a także procesów cywilnych. Ponadto uczestniczyły we wszelkiego rodzaju konferencjach dotyczących zawierania porozumień karnoprocesowych. Jednym z elementów stażu były także spotkania z kalifornijskimi sędziami, prawnikami oraz studentami prawa z kalifornijskich uniwersytetów, na których nasze stypendystki mogły dowiedzieć się więcej na temat realiów pracy prawnika czy systemu szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych, jak również zawrzeć ciekawe znajomości. W czasie wolnym miały przyjemność zwiedzić Los Angeles, San Francisco, Las Vegas oraz Wielki Kanion i Zaporę Hoovera.

 

zobacz galerię fotografii

06.11.2017

KUL Pres

KUL press

Katedra Nauk o Polityce (Instytut Europeistyki KUL) oraz Katedra Sinologii (Instytut Filologii Klasycznej KUL) mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty, pt: „Między uznaniem a pogardą: Korea a Chiny w ujęciu historycznym (KOR: 한중관계에서 본 동북아시아의 역사)”, który wygłosi Pan dr Jakub Taylor z Seoul Academy of East Asian Studies, Sungkyunkwan University, Korea Południowa.

Wykład rozpocznie się 9 listopada o godzinie 10.00 w Sali CTW-216 Centrum Transfery Wiedzy, Al. Racławickie 14.

 

zobacz plakat

 

 

Z radością informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. w Warszawie, podczas Walnego Zebrania (Sprawozdawczo-Wyborczego) Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association) pan dr hab. Wojciech Staszewski został wybrany Sekretarzem Generalnym Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego na kadencję 2017-2021, członkiem Komisji Rewizyjnej została pani dr Kinga Stasiak.

Serdecznie gratulujemy!

 Katedra Historii Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Non Nova sed Nove - Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji - środa 18 października 2017 r., KUL, Lublin

 

więcej

Z satysfakcją informujemy, że Pan Krzysztof Szlanta, student WPPKiA KUL został zakwalifikowany do udziału w prestiżowym projekcie Pracownia Liderów Prawa, organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pod patronatem Mnistra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

 

Serdecznie gratulujemy!

Szanowni Studenci,
w związku z wizytą Pana Prof. Emerica Solymossy'ego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w ramach programu Fulbright Specialist zapraszamy na cykl wykładów pt.
"Wybrane zagadnienia z międzynarodowego obrotu prawnego i biznesowego". Zajęcia będą odbywały się w następujących terminach:
Wtorek: 10, 17, 24 października 2017 r., godz. 14.10 - 18.20, sala CTW 102,
Piątek: 13, 20, 27 października 2017 r., godz. 14.10 - 18.20, sala CTW 104. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości uzyskania dodatkowej wiedzy przekazywanej przez doświadczonego amerykańskiego wykładowcę.

 

Dear Students,
in connection with the visit of Prof. Emeric Solymossy at the Faculty of Law, Canon Law and Administration in realizing the Fulbright Specialist Program is eligible to select the subject
"Selected Issues in International Business and Law". Classes will be held on the following dates:
Tuesday: 10th, 17th, 24th October 2017, 14.10 - 18.20, CTW 102,
Friday: 13th, 20th, 27th October 2017, 14.10 - 18.20, CTW 104.
 
We would like to invite you to take advantage of the additional knowledge provided by an experienced American lecturer.

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami na temat wykladów:

Please find the informations about the classess attached:

 

ob_-_leadership_syllabus1

research_methods_syllabus_1

samt_syllabus1

Z radością i satysfakcją informujemy, że w dniu 26 września 2017 r. pracownicy WPPKiA otrzymali odznaczenia nadawane przez przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji WPPKiA KUL - Srebrny Krzyż Zasługi.

Pani dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

 

Serdecznie gratulujemy!

Projekt „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” został przygotowany przez Panią dr Anetę Biały z Instytutu Prawa (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) we współpracy z Sekcją Projektów Międzynarodowych DOBRU KUL – Panią dr Urszulą Czyżewską i Panią mgr Ewą Sweklej. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Strategii i Funduszy Europejskich) w ramach PO WER 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości).

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, tj. wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnegokierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie – wzrost spraw gospodarczych kierowanych do mediacji.

Główne zadania projektu obejmują:

- opracowanieprogramu szkolenia i materiałów szkoleniowych. Program będzie uwzględniać polskie doświadczenia w zakresie mediacji gospodarczej, jak również dorobek innych, wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady (aspekt porównawczy, prezentacja dobrych praktyk);

- przeprowadzenie pilotażowych szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji dla 684 uczestników, przedstawicieli kadr sądów powszechnych (tj. sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) z całej Polski;

- opracowanie poradnika dotyczącego metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji będącego wynikiem międzynarodowej konferencji naukowej.

 

Projekt będzie realizowany we współpracy z Katedrą Negocjacji i Mediacji KUL w okresie lipiec 2017 - styczeń 2019. Wartość całego projektu wynosi 325 858,75 zł.

 

 

 

Autorkom projektu serdecznie gratulujemy!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś
uprzejmie informuje o możliwości odbycia, w prowadzonej przez niego kancelarii, studenckiej praktyki zawodowej. Praktykę można odbyć wyłącznie za pośrednictwem uczelni (skierowanie/umowa).

Zgłoszenia proszę składać na adres e-mail: lublin6@komornik.pl wpisując w temacie wiadomości: „praktyki studenckie”.

W zgłoszeniu należy podać: tryb odbywanych studiów (stacjonarny/niestacjonarny) oraz preferowany termin odbycia praktyki.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że rozpoczynając praktykę należy:

  • złożyć dokumenty otrzymane od opiekuna praktyk,
  • okazać legitymację,
  • złożyć zaświadczenie o posiadaniu ważnego w okresie realizacji praktyki ubezpieczenia NNW.

Praktyka odbywa się zgodnie z zgodnie z Programem Praktyk Studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych, w tym studentów V roku studiów jednolitych magisterskich.

 

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Absolutoria na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w środę 28 czerwca 2017 r.

O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w Kościele Akademickim KUL.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30 w auli CTW-408. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakresie prawa antyterrorystycznego. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych, w tym studentów V roku studiów jednolitych magisterskich.

 

Czytaj więcej...

W dniu 29 maja 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania płaszczyzny współpracy o nazwie „Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa”. Dokument ten został podpisany przez przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich, w tym KUL, oraz przedstawicieli administracji rządowej (przedstawicieli reprezentujących Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawickiego, Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej płk. Piotra Suszyńskiego).

Od kilku lat KUL jest reprezentowany przez studentów prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w konkursie z prawa kosmicznego Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Konkurs polega na stymulacji procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, a organizowany jest przez  International Institute of Space Law. W tym roku studenci prawa znaleźli się w gronie czterech najlepszych drużyn w Europie. Po wygranych procesach z drużynami z Francji i Słowenii nasza drużyna weszła do półfinału. Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawują pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL.

Fotorelacja z uroczystości: http://www.wpia.uw.edu.pl/uroczystosc-powolania-polskiego-centrum-prawa-kosmicznego-im-manfreda-lachsa/

Informacja: http://www.space24.pl/604337,powolano-polskie-centrum-prawa-kosmicznego-im-manfreda-lachsa

Z radością informujemy o wysokiej lokacie naszych Studentek:

pani Aleksandry Dzięcioł i pani Jolanty Turskiej,

które w dniu 22 maja br. reprezentując WPPKiA podczas

I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Postępowania Cywilnego,

zorganizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając IV i V miejsce znalazły się wśród pięciu najlepszych reprezentantów Wydziałów Prawa w Polsce.

 

Serdecznie gratulujemy!

Katedra Prawa Wyznaniowego KUL zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 (CI-204).

Szczegółowy_program

 

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców,

II Katedra Prawa Cywilnego

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zapraszają na

 

FORUM SPÓŁDZIELCZE 2017

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej

Spółdzielczości

 

które odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w auli CTW 113

Centrum Transferu Wiedzy KUL przy ul. Radziszewskiego 7

 

 

Forum Spółdzielcze_2017_program

 

 

 

 

Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski zaprasza na

Warsztaty dla studentów Prawa w biznesie KUL:
w dniu 31.05.2017
godz. 13.00-14.30
Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, Lublin

 

Prowadzący:

Dariusz Dzirba (PGNIG SA) Ocena pomysłów innowacyjnych czyli ..... jak
porównywać rzeczy nieporównywalne, sala CI- 100

Seweryn Kędra (PGE Dystrybucja SA) - Budżetowanie w przedsiębiorstwie,
sala CI-101

Weronika Gągała (Grupa Azoty SA) - Konstrukcja umowy - praktyczne
wskazania, sala CI-303

Krzysztof Morawski (Union Investment TFI SA), Rynek funduszy
inwestycyjnych - środowisko prawne, sala CI-304.

Paweł Szewczyk, Krzysztof Pilus (Kredyt Inkaso SA) - Postępowanie
upominawcze w sądzie elektronicznym, sala CI - 201

 

Debata: Jak kształcić na potrzeby gospodarki?
31.05.1017, godz. 15.00-16.30, sala CI-204

Panel: Piotr Chełmiński (Członek Zarządu PKN Orlen SA), Dariusz Dzirba
(Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNIG SA), Wojciech Lutek (Prezes
Zarządu PGE Dystrybucja SA), Andrzej Skwarek (Członek Zarządu Grupy
Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA), Bohdan Rożnowski (KUL).
Moderator: Bartłomiej Mayer, Puls Biznesu

 

Katedra Praw Człowieka
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z
Uniwersytetem degli studi di Bari
„Aldo Moro” we Włoszech
serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

z cyklu

I Europejskie Forum Praw Człowieka
i Prawa Humanitarnego


zatytułowane

„Prawa człowieka a nowe technologie”

Forum rozpocznie się w środę 31 maja 2017 r. o 10.30
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,
w Auli C1031 Collegium Joannis Paulis II

 

zobacz szczegółowe informacje na stronie katedry

 

program konferencji

 

Przewodniczący Komisji Wydziałowej dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL ogłasza VII edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich WPPKiA, którzy dokonali zgłoszenia zadania badawczego na rok 2017 r. Termin składania wniosków o przyznanie grantów wydziałowych upływa 29 maja 2017 r.

 

Szczegóły ogłoszenia

Gratulacje dla drużyny KUL, w której skład wchodzą studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: Karolina Kozak, Konrad Węgliński i Alexandre Piatek za zakwalifikowanie się po półfinału konkursu Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition!! Po wygranych procesach z drużynami z Francji i Słowenii nasza drużyna weszła do półfinału. Gratulujemy!

 

Konkurs polega na symulacji procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Organizowany jest przez International Institute of Space Law. Za rundę europejską zaś odpowiada Europejska Agencja Kosmiczna. W tym roku runda ta odbyła się w Helsinkach. Konkurs dotyczył eksploracji Księżyca i działalności komercyjnej na Księżycu. Opiekunami merytorycznymi drużyny byli dr Kinga Stasiak i dr Delaine Swenson, prof. KUL z Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego.

Gratulujemy serdecznie drużynie dużego osiągnięcia!

 

 

W dniu 10 maja 2017 r. w budynku Collegium Iuridicum, sala CI-300 o godz.16.00 zostanie przeprowadzony organizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym

pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

dr. hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów WPPKiA, a także wyłonienie dwóch osób, które będa reprezentowały naszą Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu w dniu 22 maja 2017 r. w Poznaniu.

 

szczegóły konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbył się finałowy etap
III Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego zorganizowanego
przez ELSA Warszawa przy udziale Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie. Drużyna KUL w składzie: Aleksandra
Kowalczyk, Ewelina Oleszek, Joanna Trojanowska  i Patryk Kozuj pod
opieką Piotra Kędzierskiego walczyła w półfinałach konkursu,
które rozegrały się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
Nasi studenci ulegli wyłącznie dwóm drużynom z UJ i drużynie z UW,
zajmując ostatecznie 4 lokatę w konkursie. Ogółem do rozgrywek
zgłosiło się 40 drużyn z całego kraju, z czego 8 awansowało do
drugiego etapu, a 4 walczyły w półfinałach o miejsce na podium.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

serdecznie zapraszają do udziału w V Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim na temat: INTERNATIONAL LAW AND CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS - HOW TO SAVE OUR WORLD?

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, sala CTW 113

 

czytaj więcej

 

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji oraz Instytut Prawa Kanonicznego

 

zapraszają na

 

Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Pecunia servire debet non regere

z okazji 70. rocznicy urodzin

Ks. dr. hab. Stanisława Dubiela, prof. KUL

 

Lublin, 17 maja 2017 r. (środa)

Collegium Joannis Pauli II

C-1031

 

Od dzisiaj rozpoczynają się wykłady prowadzone przez prof. Vaja Vardidze.
Harmonogramn zajęć:

 

19.04.2017 r., środa

16.40-20.50, sala CI-200

 

20.04.2017 r., czwartek

16.40-20.50, sala CI-206

 

21.04.2017 r., piątek

9.10-13.20, sala CI-100

 

24.04.2017 r., poniedziałek

16.40-20.50, sala CI-204

 

25.04.2017 r., wtorek

16.40-20.50, sala CI-204

 

26.04.2017 r., środa

16.40-20.50, sala CI-200